Grundejerforeningen Thyrashøj

Kloakering

d. 26-11-2012 Meddelse fra Fr.sund Forsyningen A/S vedr. vandafledningsafgiftregulering.

Vi ændrer status i vores opkrævningssystem, når vi har modtaget færdigmeldinger for de enkelte ejendomme (oplysninger fra Fr.sund Kommune). Det er det tidspunkt vi (Fr.sunf Forsyning A/S) har hjemmel til at opkræve spildevandsafledningsafgift. Se evt. stk. 4.3 s 42 i "Betalingsregler for spildevandsanlæg"
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-688-4/pdf/87-7944-688-4.pdf

Det betyder med andre ord at de ejendomme som vælger at tilslutte sig senere end andre, først bliver afregnet vandafledningsafgift fra færdigmeldingstidspunktet, uanset om dette sker efter 6 månedersfristen.

d. 26-11-2012 Meddelse fra Fr.sund Forsyningen A/S til grundejerene som endnu ik' er tilsluttet.

Fr.sund kommune (Miljø) har oplyst proceduren vil være således:

1.      Miljøafdelingen sender en indskærpelse med en frist til de der ikke har færdigmeldt tilslutningen.

2.      Når fristen er udløbet vil Miljøafdelingen politianmelde dem, der ikke har færdigmeldt tilslutningen, skulle der stadig være nogen.

Anbefaling

Jeanette og Keld Nørgaard, Fuglebakken 4, har brugt flg. entreprenør til tilslutning til kloakken på deres matrikel:

Anders Sørensen 

Jægerspris Byg ApS, Fagerkærsvej 3, 3630 Jægerspris CVR-nr.: 28155956


De vil hermed varmt anbefale Anders Sørensen, da han har leveret et godt stykke arbejde, overholdt alle aftaler og ikke mindst været betydelig billigere end andre adspurgte kloakmestre.

Kloakudvalg

Udvalget består af følgende grundejere:

Mogens Bertelsen
Marksvinget 11


Claus Bøhm (bestyrelse/kasserer)
Marksvinget 10

d. 16-05-2012 opsamling på 2 spørgsmål fra ordinær generalforsamling

Bindende svar

at

helårsboliger

kan få dækket arbejdsløn på kloakarbejde, påbudt af kommunen, under nedenstående vurdering.

SKAT oplyser med et

(tjek

for BBR vedr. din bolig's status. Har din bolig sommerhusstatus kan du

ikke

benytte denne ordning)

Det er SKAT's opfatttelse, at kloaktilslutning af din ejendom er omfattet af reglerne for servicefradrag, jf. ligningslovens $ 8 V. SKAT har ved afgørelsen lagt vægt på, at afløbsinstallationer er direkte nvænt i Bekendtgørelse nr. 240 af den 15. marts 2012 (Bekendgørelse om forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet) $ 1, nr. 2, b,v.

Der vil således kunne gives servicefradrag for arbejdslønnen til kloaktilslutningen, Dog vil evt. tilslutningsafgift ikke være omfattet af reglerne for servicefradrag.

skal

være opfyldt. Det betyder bl.a:

Servicefradraget kan årligt højst udgøre 15.000 kr. pr. person og betingelserne i ligningslovens $ 8 V

at du skal have fast bopæl på adressen på det tidspunkt for arbejdets udførelse,

at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark og

at der ikke kan foretages fradrag for udgifter til arbejde, som der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger.


2) Nabohensyn ved gravearbejdet i forbindelse med kloakarbejdet.
Arbejdet må kun udføres mandag til fredag fra kl. 0700 til kl. 1800.
Se evt. kommunens forskrift for støj og vibrationer KlikMig

Der blev fremsat forslag om at én grundejer pr. stikvej kunne koordinerer arbejdet for bl.a. at imødekomme ovenstående. 

Ugentlig byggemøde afholdes hos Arne Larsen

Første byggemøde afholdes d. 1/9 - Kloakudvalget deltager.

Agenda er som følger : "I (Læs: Kloakudvalget) er meget velkommen til at deltage for at høre om arbejdets skade og mv. samt komme med indsigelser".

Referater fra møderne herunder:


Emner uden for ref.:
- kanter på Marksvinget bliver grovjusteret og det bliver samme omgang på de andre stikveje, men ellers afholdes der en total ganngemgang af alle stikvejene til foråret.
- Arne Larsen følger op på rydning til skel og har kontaktet vejmyndigheden.
- Fr.sund Forsyning A/S meddeler at der ikke bliver mulighed for en delvis ibrugtagning. 

Revideret tidsplan:
Revideret tidsplan for kloakering.pdf

Revideret plantegning:
10720-2D.pdf

d. 20-01-2012 Indskærpelse af kloakarbejde på egen matrikel

Kloakarbejde på egen grund skal anmeldes før start, af en autoriseret kloakmester. Når kloakarbejdet er afsluttet færdigmelder kloakmesteren arbejdet. Det er dermed den autoriserede kloakmester der står inde for at arbejdet er udført efter gældende regler.

Hvilke arbejder der er omfattet af autorisationskravet og hvorvidt det fysiske arbejde skal udføres af kloakmesteren selv, kan man blive klog på ved at læse:

"Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester, (særligt §3 stk. 2 og §21, stk 2 og 3)" https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27405

Og "Bekendtgørelse om personlige faglige kvalifikationer for den teknisk ansvarlige og dennes medarbejdere i autoriserede og godkendte kompetente virksomheder" https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27408 

Det er Frederikssund Kommune, der afgør hvor skarpt ovenstående fortolkes.

d. 24-11-2011 tilslutningsafgiften bliver afregnet efter takstbladet for 2011

Projektet med kloakering af Thyrashøj var oprindelig planlagt afsluttet i 2011. Pga. diverse vanskeligheder er projektet forsinket, således at aflevering først kan ske primo 2012. Takst for tilslutningsafgift vil dog blive fastsat efter den oprindelige tidsplan, således at der opkræves efter 2011 takstbladet.

Beløbet der vil blive opkrævet er således: 35.195,00,- inklusive moms.

d. 17-11-2011 hvilken blanket skal jeg benytte når tiden er inde til at tilslutte sig?

Inden kloakarbejdet påbegyndes skal grundejer anmelde det forstående kloakarbejde på matriklen ved at benytte følgende anmeldelsesblanketten.

Grundejeren kan ikke indsende færdigmeldingen. Det skal den autoriseret kloakmesteren gøre. Det drejer sig om følgende formular. 

Dispensation fra tilslutning er en særordning. Det er Frederikssund Kommunes Miljøafdeling der administrer den. Der findes ingen formular. Derfor må grundejeren der opfylder kravene og ønsker at benytte ordningen, skrive en ansøgning til Miljø. Retningslinjerne ka' se i nedensteånde dokument
Udsættelse af fysisk tilslutning til kloakforsyningen.pdf

d. 13/10 Invitation til møde med Fr.sund forsyning A/S

15-11-2011 vedr. indefrysning se


01-11-2011 Jens Kjærgaard Boddum - referat af møde afholdt 27. oktober 2011
Referat, møde 27. oktober 2011 Kloakudvalg, FK, FF 1.0.pdf

--------------
Arne Kirt Hansen - Direktør for Fr.sund forsyning A/S har inviteret G/F bestyrelsen til møde d. 27-10-2011 17:30 på adressen Marbækvej 2, 3600 Frederikssund.

Agendaen for mødet...:

1.       Status på kloakeringsprojekt

2.       Tidsplan for resterende arbejder

3.       Plan for tilslutning til kloak

4.       Eventuelt

Fr.sund forsyning A/S deltager med:
Jens Kjærgaard Boddum ,
Ejvind Mortensen ,
Jens Ross Andersen ,
Arne Kirt Hansen ,

G/F deltager med 2 personer og har opfordret til at anvende vores tidligere fremsendte oplæg til dialog - Oplæg til møde sendt 26-07-2011.pdf, så det tar' vi med til punkt 4.

Elena Michelsen Andersen

d.15/9 kloakarbejdet starter på Marksvinget mandag formiddag.

Druedalsvejens Entreprise vil i morgen omdele en seddel til Marksvingets grundejere med detaljerne vedr. kloakarbejdet på Marksvinget som vil løbe over de næste 3-4 uger.

Vi opfordre, på vegne af Druedalsvejens Entreprise, alle grundejere om at afmærke placeringen af målerbrønden (vandmåler) til jeres matrikel - f.eks. ved at sætte en træpind ved siden af brønden og skrive "vand-stik" med en tusch.

NB. weekend kloakarbejdet på Svanemosevejvar en enlig svale.

Skrivelse til deltagere ved kloakopstartsmødet

                                                                                                             Jægerspris d. 26/8 2011

Til:

Dines Jørgensen & Co. A/S:                                    Jens Merrild Madsen

Andy Hoang

Frederikssund Forsyning A/S:                                 Jens Kjærgaard Boddum

Druedalsvejens Entreprenørforretning A/S:          Arne Larsen 

Jægerspris Vandværk I/S (JV):                                 Mogens Pedersen

Thyrashøj Vandværk I/S (TV):                                  Anders Verup

Grundejerforeningen Thyrashøj:                             Elena Michelsen

Mogens Bertelsen – Kloakudvalget

Helle Neergaard

Vedr: Beslutninger der omfatter Thyrashøj Vandværk I/S

Rettelse – d. 9/8 2011 er det fejlagtigt blevet oplyst, at TV agter at få udført ledningsarbejde i forbindelse med kloakeringen. Dette er ikke korrekt.

TV ønsker i forbindelse med kloakeringen følgende arbejder udført:

·          Udskiftning af 4 skydeventiler

·          Nedtagning af 3 brandhaner

På begge arbejder har Thyrashøj Vandværk I/S bedt Mogens Pedersen (JV) om at være tovholder. Jægerspris VVS er også informeret om denne aftale.

Kontaktperson i alle sager, som vedrører Thyrashøj Vandværk I/S, er fremadrettet Claus Bøhm:

Claus Bøhm

Marksvinget 10

3630 Jægerspris

Kasserer - Thyrashøj Vandværk I/S

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Thyrashøj Vandværk I/S

23. august 2011. Opgravninger og markeringer i rabatter påbegyndt den 22. august på vore veje, er Arne Larsen, som foretager nogle prøvegravninger, for at lokalisere forsyningskanaler som el, vand og telefon i vejene. Det er endnu ikke selve kloakken, der bliver gravet til.

Tirsdag den 16. august, blev der afholdt vejsyn på Svanemosevej, Fyrrebakken, Fyrrekrogen, Fuglebakken og Marksvinget.

Deltagere var Arne Larsen (Svanemosevej 40, entreprenør på kloakprojektet og medlem af GF), Jens Kjærgaard Boddum (Frederikssund Forsyning), Nawzad Marouf (Vejmyndigheden – Kommunalbestyrelsen), Andy Hoang (Dines Jørgensen – projektudformning), Arne Christiansen (Fuglebakken 5 – mangeårig kasserer i GF), Torben Andersen (Marksvinget 12 – Naturbeskytter), og Mogens Bertelsen (Marksvinget 11 – Kloakudvalg)

Anledningen var, at i forbindelse med kloakering af området, skal der være plads til at Druedalsvejens Entreprenørforretning ved Arne Larsen skal kunne komme til med sine maskiner, når rørene skal lægges ned. Ligeledes skal det sikres, at trafikken kan forløbe med færrest mulige gener. På Svanemosevej skal der oplagres meget jord langs/på vejen, og der skal være plads til parkering af grundejernes biler i perioder, hvor fremkommeligheden på stikvejene er begrænset. Endelig skal der være plads til udrykningskøretøjer i tilfælde af alvorlig sygdom eller brand.

Myndigheden besluttede, at der langs Svanemosevej skal ryddes fra skel til vejbane. Grundejerne har allerede have fået brev fra Vejmyndigheden. Politi og redningskorps vil blive oerentert om, hvornår veje er lukkede og hvilke alternative tilkørsler, der er til de spærrede områder.

På stikvejene var myndigheden meget mere fleksibel, og Arne Larsen mente nok, at han kan komme til de fleste steder, som det ser ud. Dog var der behov for nogen rydning ved Fuglebakken 1 og 2 og Fyrrekrogen 1, 2  og 3 samt på Fyrrebakken 8, hvor en spiræa hæk skulle klippes. Birken ved ”Carlos” hus, skulle kunne blivestående, Arne L  ville forsøge at grave under den, uden at beskadige rødderne. Vi blev lovet, at der ikke er behov for en motorsavsmassakre for at rydde alle stikveje totalt til skel. Også dette er der være sendt breve ud om. Disse breve er dog standardiserede og kræver total rydning, og løfterne om begrænset rydning fremgår ikke!

Arne Larsen gjorde opmærksom på, at i forbindelse med reduceret rydning, kunne træer og buske, som vokser eller hænger ud over skel dog blive beskadiget af maskinerne. Det er vel en risiko, som er værd at løbe, for ikke at smadre områdets udseende.

Men - vil I kunne klage over beskadige træer og buske, så ryd alt uden for skel!

Mener I, at I kan lade noget blive stående, skal I aftale personligt med Vejmyndigheden, vi synes ikke, at vi kan gøre yderligere for at beskytte vores dejlige natur.

Venlig hilsen
Mogens Bertelsen

Gennemgang af vejene mhp. rydning d. 16/8

besked fra Jens Kjærgaard Boddum / Fr.sunf Forsyning A/S.
Gennemgangen er rykket til tirsdag d. 16. august 2011 kl. 13.00. Vi mødes ved Arne Larsen/Svanemosevej 40. Nawsad Marouf deltager som repræsentant for Frederikssund Kommunes vejmyndighed.

Skrivelse d. 9/8 til Frederikssund Forsyning A/S

Der blev på mødet hos Arne Larsen d. 9/8 rejst et nyt krav vedr. rydning til skel på Svannemosevej samt stikvejene.

Samme aften blev der afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde i grundejerforeningen med deltagelse af kloakudvalget. Mødet resulterede i følgende skrivelse som efterfølgende blev afsendt til Frederikssund Forsyning A/S.

Skrivelse til Frederikssund Forsyning 09aug2011.pdf

Referat af opstartsmøde d. 9/8 hos Arne Larsen

Jens Merrild Madsen fra DINES JØRGENSEN & CO. A/S har fremsendt referat af møde hos Arne Larsen, samt deres forslag til tidsplan.

Referat-20110809-Opstartmode.pdf
Thyrashoj-entreprenor-tidsplan.pdf

Referat af samme møde. Referant Mogens Bertelsen. Fremsendt 18-08-2011
2011-08-09 Mogens Bertelsen Referat af opstartmøde.pdf

sendt d. 26/7 - Oplæg til møde vedrørende åbenstående og uklare forhold vedr. kloakering af Thyrashøj

Følgende dokument Oplæg til møde sendt 26-07-2011.pdf er en opsummering af skrivelse sendt d. 26/7-2011 til:

Frederikssund Forsyning: Bestyrelsesformand Jens Ross Andersen, Jørgen Skaarup (Anlæg og forsyning) og Jens Kjærgaard Boddum
Frederikssund Kommune: Borgmester Ole Find Jensen og formand for Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Morten Skovgaard
Dines Jørgensen samt Arne Peter Jørgensen

Tillæg til oventående oplæg:

svar på principielt spørgsmål d. 18/7

svar fra - Jørgen Skaarup
Økonomi og projektchef
Frederikssund Forsyning
Med hensyn til jeres principielle spørgsmål kan jeg anføre:

Frederikssund Forsyning har til opgave at gennemføre den af myndigheden (Kommunen) lagte spildevandsplan.

I praksis sker dette ved et samarbejde, hvor Frederikssund Forsyning udarbejder de tekniske oplæg til planens gennemførelse.

Frederikssund Forsyning (daværende anlæg og forsyning) blev i 2007 kontaktet af to private bygherrer, der dels ønskede at byggemodne dels Meransletten dels Kignæskrogen (der endnu ikke er realiseret). De to projekter kan gennemføres efter Jægerspris Kommunes lokalplan 76 fra december 2005.

I samarbejde med Myndigheden blev det derfor i 2007 besluttet, at det tekniske projekt med kloakering af Meransletten skulle kombineres med en gennemførsel af en samlet kloakering for grundejerforeningen Thyrashøj, som sammen med Kignæsbakken er to planlagt, men endnu ikke gennemført kloakerede områder i Jægerspris by.

2011 kloakprojektet med kloakering af Thyrashøj gennemføres som en samlet kloakering dels af økonomiske årsager dels for at få en bedst mulig miljømæssig løsning. En samlet kloakering sker med hjemmel i spildevandplanen og gennemføres om nødvendigt med påbud fra myndigheden.

Kloakering af Kignæsbakken er prioriteret lavere end grundejerforeningen Thyrashøj, hvilket er årsagen til, at Kignæsbakken ikke bliver samlet kloakeret i denne omgang.

Frederikssund Forsyning har (med myndighedens accept) valgt, at tilbyde en række grundejere at blive tilsluttet, såfremt dette kan gøres teknisk og økonomisk fornuftigt i 2011 kloakprojektet.

Den øvrige del af Kignæsbakken (herunder nummer 38) vil blive samlet kloakeret i et andet projekt når Myndigheden beslutter, at dette skal prioriteres af Frederikssund Forsyning.

Forskelsbehandlingen består altså i, at gennemførsel af en samlet kloakering i de to områder prioriteres forskelligt.

svar på mail d. 12/7

Svar fra Jens Kjærgaard Boddum:

Vedhæftet fremsendes udbudsmateriale bl.a. indeholdende opdateret projekttegning.

Desuden fremsendes referat af møde afholdt mellem Arne Larsen, Dines Jørgensen og Frederikssund Forsyning d. 11. juli 2011. Af dette fremgår, at der i starten af august vil blive afholdt nyt møde. På dette forventes Arne Larsens tidsplan at være klar. Jeg foreslår at GF Thyrashøjs kloakudvalg deltager på mødet. Jeg skal se til at I inviteres når mødetidspunkt er fastlagt.

Spørgsmål om evt. forskelsbehandling er p.t. videresendt til Frederikssund Kommune. Jeg afventer svar.

"Så vil vi gerne bede om at du besvarer et principielt spørgsmål vedr. fortolkningen af hvornår det er et tilbud og hvornår det er et påbud at blive tilsluttet spildevandsafledningen.

Kloakstrengen som løber fra Meransletten over Kignæsbakken ned til hovedvejen løber direkte forbi (7) grundejere på Kignæsbakken. De 7 grundejere har fået et tilbud om at få sat stik af til spildevandsafledning. Både Kignæsbakken og Thyrashøj er underlagt spildevandsplanen.

Kloakledningen løber lige ud for en række matrikler på Kignæsbakken og de får et tilbud om tilslutning - vi, på Thyrashøj, får et påbud så snart kloakledningen er fremført og der er sat stik af. Hvorfor den forskelsbehandling?"

---------------------
Her følger de bilag som Jens henviser til ovenfor - klik på et filnavn:
Reetablering af kørebane (10720-9.pdf)
Seneste plantegning (10720-2b.pdf)
Kvalitetssikring (KS-20110615.pdf)
Referat af opstartsmøde d. 11-07-2001 (Referat-20110711-Mødereferat.pdf)
Udbudsbrev + tilbudsliste (Udbudsbrev-10720-20110615-druedalsvejens entr.pdf + TBL-10720-20110615 UDBUD rev.01.xls)

Særlige betingelser (SB-10720-20110615.pdf)
Af dette dokument ka' man bl.a læse nedenstående:

Opgaven udføres fra mandag d. 11. juli 2011 til fredag d. 25. november 2011.
Det forudsættes at arbejdet gennemføres med mindst mulige gener for beboerne i området, samt at beboerne løbende orienteres om arbejdets fremdrift.

Adgangsforhold:
Området har vejadgang fra eksisterende vej, Svanemosevej.
Alle berørte veje/stier må under ingen omstændigheder benyttes som materialeplads eller til parkering af biler m.v. Alle materialer og al materiel skal holdes indenfor entreprisegrænsen.

§ 8. Forsikring.
Stk. 2: Bygherren tegner ingen forsikringer.
Stk. 3: Entreprenøren har det fulde ansvar for de skader, han forvolder på tredjemand eller tredjemands ejendom.

Generelt.
Arbejdet skal ledes af en person, der forefindes på pladsen i hele anlægsperioden.
Denne person skal være bemyndiget til at træffe bindende aftaler vedrørende økonomi på entreprenørens vegne.
Al jord forudsættes at være klasse I jord. Dokumentation herfor leveres af bygherren.
Tilbudet skal omfatte alle arbejder og leverancer til arbejdets færdiggørelse.

Sætning af brønde.
Brønde skal forsynes med trykudligning efter leverandørens anvisninger.
Brønde udføres som systembrønde.
Brønde afsluttes med min. 5 cm og max. 20 cm topringe.
Den samlede højde af topring(e) og brøndkarmen må højst være 400 mm.
Der bør anvendes mindst én topring.
Topringe skal være udført med præfabrikerede udsparinger for brøndstige.
Evt. nøddesten fundering under brønde (t = 50 cm.) skal være indeholdt i tilbudet.
Brøndstiger til samtlige brønde Ø1,25 skal være indeholdt tilbudet.
Der skal anvendes brøndstiger som type Juncker med det nødvendige antal forlængerelementer.
Ubenyttede afgreninger i nedgangsbrønde afproppes og bundløb tilstøbes omhyggeligt.
Ubenyttede afgreninger i spulebrønde afproppes.
Alle huller i betonbrønde bores med diamantbor og der anvendes påboringstætning som Forsheda type F 910.
Alle huller i plastbrønde for tilslutning af ledninger skal udføres med bor og der isættes godkendte påboringstætninger.
Renholdelse og kontrol.
Alle brønde skal spules omhyggeligt og tømmes, før der foretages brøndrapport.
Alle rendestensbrønde skal tømmes af slamsuger umiddelbart inden aflevering.

svar på mail vedr. licitation og opstart d. 22/6

Svar fra Jens Kjærgaard Boddum:
 
Licitationen køre planmæssigt. Afholdes 27. juni 2011. Derefter et par dage til at gennemgå de indkomne bud.
 
Vi vil herefter bede entreprenøren udarbejde en detaljeret tidsplan, som I kan få at se.
 
Opstart er planlagt til 11. juli 2011.06.22

Mail til Fr.sund kommune - Byggeri d. 1/6 Vedr. indefrysning af tilslutningsafgifter

Hej Dorte,

Vil du venligst svarer på hvor langt Mogens' ansøgning om indefrysning af tilslutningsafgifter er i processen? og evt. hvornår vi ka' forvente et svar?

Venlig hilsen
Claus Bøhm og Mogens Bertelsen
Kloakudvalget
Grundejerforeningen Thyrashøj

Opfølgning på møde d. 4/4

Hej i Miljø og Forsyning,

Tak for jeres tid på møde den 4. april 2011. Hermed fremsender vi et mødereferat, idet vi synes, at Pias notat er korrekt, men udelader mange væsentlige oplysninger og diskussioner under mødet.

Blandt andet fremgår ingen af de efter vor opfattelse modstridende, tvivlsomme og forkerte forhold, som vi påpegede.

Endelig synes vi ikke det burde være særlig vanskeligt omkring indefrysning af tilslutningsbidrag. I skriver:

Jeg har fået en tilbagemelding fra Frederikssund Forsyning  og fra Byggeri v. Dorte Søndergaard.  Da sagen om indefrysning af tilslutningsafgifter til kloak er principiel, er det Dortes vurdering at den skal op til politisk drøftelse.

Selv en politiker burde meget enkelt kunne beslutte, om han/hun vil løbe fra en aftale/ et løfte. Forhold, som var meget væsentlige da afgørelsen om zoneændring skulle foretages af grundejerne. Vi har svært ved at følge, at det må være principielt og kræver de store drøftelser.

Har vi ikke hørt fra jer inden 8 dage, går vi ud fra, at referatet er godkendt.

Venlig hilsen
Claus Bøhm og Mogens Bertelsen
Kloakudvalget
Grundejerforeningen Thyrashøj

Se referat her KlikMig

Møde på kommunen d. 4/4

Mogens og Claus er inviteret til møde d. 4/4 kl. 9-10 i Slangerup adm. center Kongensgade 19.

Deltagerne på mødet var fagchef Pia Holm Nielsen, projektchef forsyningen, Jørgen Skaarup og sagsbehandler Jens Kjærgaard Bodum.

Status: projektet følger nedenstående plan.

Notat fra Fr.sund kommune af Pia Holm Nielsen d. 10/5
Hej Claus Bøhm og Mogens Bertelsen

Jeg har forhørt mig lidt rundt iorganisationen om hvor langt sagen er.

Ang. referat, så er der ikke fra kommunensside lavet et referat, det var vist heller ikke aftalt men jeg synes at dinansøgning meget godt rammer emnet for mødet ind.

 Opsummeret kan siges at mødet drejede sigom kloakeringen af Thyrashøj og den tilstødende Kignæsbakke incl.Meranslette.  beggeområder er i den gamle spildevandsplan for Jægerspris et fremtidigtkloakeringsområde, Dette indebærer dog ikke at hele området bliver kloakeretsamtidig.  Baggrunden for at Thyrashøj er kloakeret er at  Thyrashøj er byzoneog dermed helårsbeboelse  i modsætning til Kignæsbakken, og grundenes størrelsepå Kignæsbakken har begrundet at de er bedre i stand til at få etnedsivningsanlæg placeret på grunden. 

I forbindelse med projektfasen blevkommunen kontaktet af medlemmer af Kignæsbakken grundejerforening der ønskedeen mulighed for at de kunne slutte sig til kloakken når man alligevel komforbi.  Denne tilslutning var frivillig begrundet på ovenstående betragtninger.

Dernæst referede I til daværende Jægerspris Kommunes ”Redegørelse foroverførsel af sommerhusområder til byzone”.

På side 9 punkt. 4. Spildevandskriver kommunen i slutningen af sidste afsnit: Tilslutningsbidraget kan forpensionister indefryses efter reglerne for henstand med betaling afejendomsskat.

Derefter aftaltes at I  skulle sende enansøgning  om indefrysning af tilslutningsbidraget.  Dette har i gjort. 

Jeg har fået en tilbagemelding fra Frederikssund Forsyning  og fra Byggeri v. Dorte Søndergaard.  Da sagen omindefrysning af tilslutningsafgifter til kloak er principiel, er det Dortesvurdering at den skal op til politisk drøftelse.

Jeg har orienteret Morten Skovgaard om vores møde.

ved
Med venlig hilsen

Pia Holm Nielsen

Fagchef

Natur,teknik og miljø

Torvet 2, 3600Frederikssund

Svar fra Fr. sund Forsyning d. 8-2-2011

Hej Claus og Mogens
 
Jeg skal beklage, hvis jeg i min samtale med Anders Verup har giver udtryk for at kloakeringen af jeres Grundejerforening Thyrashøj, ville finde sted i foråret. Jeg må være blevet misforstået eller have udtrykt mig uklart.
 
Planen er som følger:
 
Forår: udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder kontakt til den enkelte grundejer med henblik på at fastlægge placering af stik. Med udbudsmaterialet følger en detaljeret tidsplan, som Grundejerforeningen bliver forelagt og kan komme med input til.
Juni: Udsendelse af udbudsmateriale og valg af entreprenør.
Sommer: Udførelse af selve kloakeringen.
 
Jeg mener ikke, at der i dette, er uoverensstemmelser med aftaler truffet på møde d. 2. september 2010.
 
Denne mail er ligeledes sendt til de øvrige mødedeltagere, i overensstemmelse med Jeres ønske.
 
Med venlig hilsen
------------------------------------------------------
Jens Kjærgaard Boddum

Opfølgningsmøde til Fr.sund forsyning m.fl. d.28-01-2011

Hej Jens, Jørgen, Kirsten, Pia og Morten,
denne henvendelse vil vi bede om at du Jens i henhold til vores aftale videresender til nedenstående 4 personer, som deltog i vort møde den 2. september 2010:
Jørgen Skaarup
Kirsten Bech-Jacobsen
Pia Holm Nielsen           
Morten Skovgård

Vi skriver til jer, fordi vi ikke synes, at vi har fået det udbytte af vort møde 2. september 2010, som vi med rette kunne forvente.
Vil I derfor alle 5 være venlige at bekræfte over for os, at I har modtaget denne mail, og oplyse hvornår I hver især forventer at kunne deltage i et møde. Samlet og koordineret svar regner vi med at få fra Jens.
Vi synes, at de forudsætninger, som var gældende, dengang vi mødtes, er ændret på flere områder. Dette bør også give ændrede svar på vores spørgsmål.
Vi vil derfor anmode jer om et nyt møde, og vi vedhæfter, som opfølgning, vort temmelig ubesvarede eller mangelfuldt besvarede mødereferat.
Ligeledes synes vi, at kommunikationen gennem Jens, og dermed jer alle er mangelfuld. F.eks. ville det være hensigtsmæssigt, hvis medlemmer af vores grundejerforening som henvender sig med spørgsmål vedrørende kloakeringen, får svar i overensstemmelse med vores gældende aftaler. Det fremgår af mødereferatet, at vi blev spurgt om og kunne vælge, hvornår vi ønskede projektet gennemført, og vores svar var i sommerperioden. At Anders Verup på en telefonisk henvendelse til Jens, så får at vide, at I starter i foråret er da helt hul i hovedet!
 
Lad os ses snarest.
Venlig hilsen
Claus Bøhm og Mogens Bertelsen
Repræsentanter for Grundejerforeningen Thyrashøj i spørgsmål om kloakering af foreningens medlemmers ejendomme

Tilbud på den del af kloakarbejdet som hver enkelt grundejer skal bekoste d. 20-11-2010

http://cid-355559440d7bb3f6.office.live.com/self.aspx/Kloak/Kloak-eks-tilbud%202010.pdf

Ovenstående link er et priseksempel fra en lokal kloakenterprise.
NB. Vi mangler at se en gældende autorisation!

Svar fra Fr. sund Forsyning d. 28-10-2010

Svar fra Jens Kjærgaard Boddum / Frederikssund Forsyning til Kloakudvalget med henvisning til vores møde på kommunen:
"Kommunale anliggender
 
Vedrørende indefrysning af tilslutningsbidrag:
Det er usandsynligt at der kan blive tale om en indefrysning/afdragsordning. Frederikssund Forsyning kan ikke tilbyde noget i den stil. Evt. må det afgøres ved en konkret låneansøgning til Kommunen.
 
Vedrørende ansøgning om udsættelse for tilslutning:
Der udarbejdes ikke standardformularer for dette. Ansøgning kan ske pr. brev bilagt dokumentation for nedsivningsanlæggets alder og godkendelse.
 
Vedrørende ansøgning om anvendelse af tank til opsamling af regnvand:
Der udarbejdes ikke standardformularer for dette. Ansøgning kan ske pr. brev med beskrivelse af hvorledes eksisterende spildevandstilledning afkobles og tanken rengøres.
 
Frederikssund Forsyning anliggender
 
Vedrørende placering af skelbrønde:
Det er fortsat planen, at entreprenør/rådgiver til den tid etablerer kontakt med grundejerne og i samråd fastlægger skelbrøndsplaceringen.
 
Vedrørende sluttømning af bundfældningstanke:
Frederikssund Forsyning kan arrangere og koordinere sluttømningen."

Spørgsmål til Fr. sund Forsyning d. 12-09-2010

12/9
Spørgsmål fra Kloakudvalget til Jens Kjærgaard Boddum / Frederikssund Forsyning:
"En pålidelig kilde har fortalt at Harder kun betaler for byggemodningen af 9 grunde - det harmonerer ik' helt med jeres udsang på vores møde, vedr. Harders udstykning. Vil du venligst be- eller afkræfte dette?"

13/9
Svar fra Jens Kjærgaard Boddum / Frederikssund Forsyning til Kloakudvalget:
"I forhold til oprindeligt projekt, har Harder valgt kun at byggemodne den nordlige del af udstykningen og udelade stikvejen (se vedlagte pdf). Dermed bliver der tale om en udstykning på 9 helårsgrunde, som Frederikssund Forsyning er forpligtiget til at forsyne med vand og spildevandsafledning..."

21-09-2010 - intet unødigt gravearbejde i Merandalen.

Under overskriften "Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseszone..." i Lokalavisen d.21-09-2010 kan I læse at kommunen har meddelt dispensation til nedgravning af kloakledning på ejendommen matr. nr. 9al m.fl.
9al er så godt som hele Kignæsområdet hvis man kigge på de historiske data - på vores møde med kommunen blev vi forlagt hensynet til Merandalen og dette er blevet bekræftet af Fr.sund Forsyning se nedenstående projektering. Der vil ikke bliver unødigt gravearbejde i Merandalen.

http://cid-355559440d7bb3f6.office.live.com/browse.aspx/Kloak
Afgørelse tilladelse NBL § 18 kloakering Kignæsbakken nær hulvej DOK712874.pdf
http://cid-355559440d7bb3f6.office.live.com/browse.aspx/Kloak
Trace i forbindelse med DOK712874.pdf

Referat fra møde på kommunen

Referat fra møde d. 2/9  http://cid-355559440d7bb3f6.office.live.com/browse.aspx/Kloak

Vi havde en forventning om at deltagerne på mødet havde sendt deres svar seneste onsdag i den forgangne uge, men det har vores kontakt hos Fr.sund forsyning ikke formået at indsamle. Derfor har vi valgt at ligge vores fremsendte referat af mødet på hjemmeside, så I har en mulighed for at gi' jeres tilkendegivelser på den extraordinære generalforsamling.

12-08-2010

Mogens og Claus er inviteret til møde d. 2/9 kl. 17- 18 i Slangerup adm center Kongensgade 19. 
Deltagerne på mødet vil være udvalgsformand Morten Skovgaard, fagchef Pia Holm Nielsen, projektchef forsyningen, Jørgen Skaarup og sagsbehandler Jens Kjærgaard Bodum.

30-06-2010 det indtil nu uafklaret ? omkring fortidsmindebeskyttelse - Merandalen.

http://cid-355559440d7bb3f6.office.live.com/browse.aspx/Kloak  NOTAT, vurdering fortidsminde dispensation [DOK654913].pdf
http://cid-355559440d7bb3f6.office.live.com/browse.aspx/Kloak Ansøgning om tilladelse til etablering af kloakanlæg.pdf
http://cid-355559440d7bb3f6.office.live.com/browse.aspx/Kloak Hvor ska' kloakledningen løbe

27-06-2010 Svar på spørgsmål i forbindelse med møde med kommune Thyrashøj

Spørgsmål i forbindelse med møde med kommune, politikere og Frederikssund Forsyning.

Nedenstående opdeling af spørgsmålene er foretaget, for at skabe en større overskuelighed i vort videnbehov, men skal ikke tages som udtryk for, at vi kun ønsker svar fra denne part. Vi har gjort det, for at forsøge, at give et bedre overblik.

Spørgsmål – primært til politikere og kommunalt ansat:

Hvilke beslutninger er der truffet om tilslutningspligt for grundejere på de 4 (5) veje samt på Meransletten?

I Jægerspris Kommunes Spildevandsplan 1990 – 2000, vedtaget af Jægerspris Byråd d. 16. august 1994 er det vedtaget at områderne Kignæs og Thyrashøj skal spildevandskloakeres. I tidsplanen fra nævnte plan, er det angivet at kloakeringen skal udføres fra 1997 og senere.

I henhold til gældende lov har alle ejendomme, der er beliggende indenfor et kommende kloakopland, pligt til at lade sig tilslutte og pligt til at betale tilslutningsafgift og vandafledningsbidrag.

Hvilke kompensationer kan I tilbyde grundejere med velfungerende nedsivningsanlæg. Disse skulle have levetid på op mod 40 år eller mere. Her kan der skelnes mellem de gamle nedsivningsanlæg og moderne 3-kammeranlæg.

Teknik, Miljø & Erhvervsudvalget i Frederikssund Kommunes har vedtaget, at tilslutningen efter ansøgning kan udskydes i 5 år. Dette kræver at nedsivningsanlægget er lovligt anlagt

indenfor de seneste 5 år. Tilladelsen gives af Natur & Miljø i Frederikssund Kommune. (Se referat fra møde i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget mandag den 31. maj 2010 kl.1400)

Kompensationen kan for så vidt angår etableringen, være konkrete nedslag i tilslutningsafgift, udskydelse af tilslutningspligten, og hvad angår de øgede afledningsafgifter kunne disse f.eks. over en længere årrække tilpasses den forøgede afledningsafgift for afledning gennem kloak i forhold til nedsivning.

Se ovenstående

Vil der blive tilbudt favorable låneordninger til tilslutningsafgiften evt. en indefrysning af afgiften for pensionister på linje med ejendomsskatterne?

Nej. Frederikssund Forsyning giver ikke lån til forbrugerne, idet Forsyningsvirksomheden ikke har hjemmel til at få pant i ejendommen mod et eventuelt lån.

Fordeling af omkostninger ved etablering af kloaknet mellem Kommune, Ejer af Meransletten og Grundejerne på Thyrashøj.

Er kloakering af Thyrashøj afgørende for økonomien i kloakering af Meransletten?

Nej, det er alene en efterlevelse af spildevandsplanen

Var en kloakering af Meransletten og Thyrashøj overhovedet kommet på tale, såfremt området ikke var blevet omzonet.? (Se situation på Kignæsbakken).

Zonestatus er ikke afgørende forkloakeringsforhold. Eksempelvis er Sommerhusområdet Overdråby Strand kloakeret.

Hvorfor er kloakering af Thyrashøj knyttet sammen med udstykningen af Meransletten, det er trods alt 2 forskellige lokalplaner.

Den er ikke som sådan knyttet sammen med udstykningen af Meransletten. Men etablering af pumpestation, pumpeledning og gravitationsledning frem til eksisterende kloaknet er nødvendig, når Meransletten skal kloakeres. Når dette er sket, er det naturligt at efterleve spildevandsplanen og kloakere Thyrashøj.

Tilslutningsbetingelser mellem den nye udstykning, som – så vidt vi har fået oplyst - har initieret denne kloakering, og ejerne af de allerede bebyggede områder.

Er der forskel på tilslutnings tidspunkt, tilslutningsafgift og forfaldstider for disse afgifter mellem udstykning og vort område. I bekræftende fald, hvilke og hvorfor?

Betingelserne er de samme og fastsat i Frederikssund Forsynings betalingsvedtægter.

Hvordan med rottebekæmpelse, Hvordan har I tænkt jer, at opfylde lovgivningen herom?

By- og Landskabsstyrelsen beskriver på sin hjemmeside, at 90% af alle rotteangreb stammer fra kloaksystemer.

Kommunen er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende regler for rottebekæmpelse og udgiften til bekæmpelsen opkræves hos borgerne via ejendomsskatten.

Der udføres 2 årlige kampagner (forår og efterår) på ejendomme i landzone, herudover kan borgerne anmelde rotter hele året, hvorefter de modtager besøg af kommunens giftudlægger.

Ved bekæmpelse spores rotterne og skulle det vise sig at de kommer fra et læk i det offentlige kloaksystem, vil giftudlæggeren bekæmpe rotterne og tage kontakt til Kloakforsyningen for udbedring af skaden.

Er det på ejendommens kloaksystem, der er en læk, vil ejer skulle udbedre skaden.

www.blst.dk/vandet/rottebekaempelse/ansvar.html

Hvilke krav stilles der til afvikling af eksisterende anlæg?

Septiktank eller samletank skal tømmes og afproppes.

Spørgsmål – primært til Frederikssund Forsyning A/S:

Frederikssund Forsyning A/S (FS) ejes 100% af Frederikssund kommune. På vores generalforsamling oplyste I, at der på den måde er etableret et adskilt økonomisk ansvar mellem Kommune og Forsyningsselskab.

Hvordan er det med henholdsvis underskud og likviditetsmangel i selskabet. Kan kommunen blive nødt til at dække med indskud og lån til selskabet? Hvor vandtæt er denne konstruktion?

Vi kan forestille os, at etablering af kloaknet i området vil koste mere eller mere likviditet end de opkrævede tilslutningsafgifter og de af kommunen afsatte 3 millioner.

Frederikssund Forsyning er udskilt i et selskab 100 % ejet af Frederikssund Kommune.

Frederikssund Forsyning kan optage lån med Frederikssund Kommune som garant. Dette er normal procedure for etablerede forsyningsselskaber. Værdierne i Frederikssund Forsyning i form af kloaknettet i Frederikssund Kommune har en værdi der overstiger nuværende låneoptag.

Etableringsfasen:

Hvorfor vælger I at føre spildevandet op ad bakke og ned gennem Merandalen og ikke til eksisterende kloak på Svanemosevej?

Der er ikke nogen eksisterende kloakledning i Svanemosevej. Der er i samråd med rådgiver valgt den løsning der anses for mest hensigtsmæssig.

Hvilke afgørelser / tilladelser mangler for at arbejdet igangsættes? Hvornår forventes alt at være på plads til start?

Tilladelse til etablering af kloakledning fra Meransletten frem til eksisterende kloak i Kignæskrogen

Kan vi få en relativt detaljeret tidsplan for etableringen. Da vi er klar over, at alt ikke er på plads endnu kan dagen, hvor arbejdet påbegyndes sættes til dag 0. Tidsplanen udarbejdes herfra. Vi har forstået, at projektet påbegyndes ved Meransletten og fortsættes til vores område?

Der forventes at foreligge en tidsplan for byggemodning af Meransletten inden udgangen af juni. Herefter kan der gives et bud på tidsplan for kloakering af Thyrashøj. P.t. forventes byggemodning af Meransletten at ske i efteråret 2010 og kloakering afThyrashøj ultimo 2010/primo 2011

Vil det være muligt, at nedlægge andre forsyninger, som f.eks. vand, teleforbindelser og fællesantenne i samme udgravning, som fortages ved etableringen af kloak.

Naturligvis. Der vil blive indkaldt til ledningsejermøde.

Hvilke konsekvenser af økonomisk art kan evt. pålægges grundejere / vores vandværk ved skader under etableringen? Der vil jo blive kørsel med tunge køretøjer, gravearbejder m.m. som skal krydse eksisterende rør og ledninger. Hvordan med økonomien ved et eventuelt fund af oldtidsminder under arbejdet.

Eventuelle skader udbedres af skadevolder. Undersøgelser i forbindelse med fund af oldtidsminder afholdes af bygherre, dvs. Frederikssund Forsyning ved anlæg i vejen og grundejer ved fund under anlæg af kloakanlæg på egen grund.

Hvor meget vil selve arbejdet på Svanemosevej og vore stikveje påvirke adgangsforholdene til vore ejendomme? Privatbiler, post, varetilkørsel, skrald og brandvæsen for blot at nævne nogle problemområder.

En vis påvirkning kan ikke undgås, men der vil blive arbejdet på at holde det på et minimum

Ikke alle steder har vores stikveje et forløb, som svarer til virkelighedens skel? Nogle steder er vejen skredet, nogle steder er den tilgroet. Hvem sikrer fremkommelighed for jeres maskiner?

Frederikssund Kommunes vejafdeling sikrer fremkommeligheden. Vejafdelingen er bedt om at besigtige området.

Det er lovet, at der afholdes møde med de enkelte grundejere, for at finde en hensigtsmæssig placering af tilslutning mellem offentlig og privat kloak.

Ja, når detailprojektering påbegyndes

Det er oplyst, at regnvand fortsat ledes til faskine. Kan nuværende tanke til spildevand evt. benyttes til opsamling af regnvand?

Dette vil kræve ansøgning til Frederikssund Kommune, Natur & Miljø

Det er oplyst, at der vil være tilslutningspligt for alle grundejere.

Korrekt

Driftsfasen:

Hvilke konsekvenser vil det få for ejendomme der ligger lavt, såfremt pumpestationen går ud af drift? Kan vi så ikke benytte vores toiletter, bliver ejendommene oversvømmet af tilløbende

kloakvand? Eller ….?

Der er SRO, dvs. alarmsystem for pumpestop samt dobbelt pumpebrønd, således at risikoen for længerevarende pumpestop er minimeret.

Vi har fået oplyst, at der ikke vil være nogen støjgener fra pumpestationen. Hvor mange DB?

Flygt Pumper oplyser at de ikke har måling af lydniveau fra pumper, idet det ikke har været et problem. Der er ikke støjgener fra en pumpebrønd af den type, der planlægges anlagt.

Svar er afgivet skriftligt af Fr.sund kommune såvel som Fr.sund forsyning og ik' afgivet på et dialogmøde som vi ønskede.

Kloakudvalget arbejder stadig på en dialog med kommunen, da det var udgangspunket for vores brev.

Brev 26-05-2010 - Kloakering på Fyrrebakken, Fyrrekrogen, Fuglebakken og Marksvinget (samt Svanemosevej) og nyudskykningen af Meransletten

Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning A/S

Vi henvender os til jer, som beboere i området, hvor der ifølge planerne skal kloakeres. På et fællesmøde, hvortil grundejere i Grundejerforeningen Thyrashøj var indbudt.  blev der i fortsættelse af grundejerforeningens generalforsamling opstillet en lang række tvivlsspørgsmål til projektet.

På mødet blev vi valgt til at kontakte Kommune, Forsyning og orientere tilsynsmyndigheden.

I den anledning vil vi meget gerne have et samlet møde med Formand eller næstformand i Teknik- og miljøudvalget, Projektansvarlig i Frederikssund Kommune og Forsyning Frederikssund A/S.

For at få det mest mulige ud af mødet fremsender vi vedhæftet en oversigt over de punkter, som vi indledningsvis gerne vil have belyst. Svarene herpå vil med sikkerhed afføde ny spørgsmål fra vor side.

Vi håber, at både politikere, kommune og forsyning vil deltage. På den måde vil der kunne skabes en tillid til projektet.

Vi skal gøre opmærksomme på, at vi ikke har hørt indvendinger mod at der foretages en kloakering af området, derimod har adskillige udtrykt bekymring om den enkelte parcels økonomi, tidsplanen og den praktiske gennemførelse af projektet. Adskillige af grundejerne vil finde det svært, at finde penge til såvel etablering som øgede omkostninger til afledning af spildevand. Området er beboet af  dels ældre på pension og efterløn og dels unge familier med børn, som også sidder med stram økonomi. Alle har på et tidspunkt investeret i nedsivningsanlæg, som for hovedparten ville kunne fungere rigtig mange år endnu uden væsentlige investeringer.

Vi er ret fleksible med hensyn til mødedato, men ser gerne det bliver i begyndelsen af uge 22. Tidsmæssigt gerne kort efter den voldsomme morgentrafik.

Lad os høre fra jer hurtigst muligt

Med venlig hilsen på vegne af Grundejerforeningen Thyrashøj

Claus Bøhm                     Mogens Bertelsen

Marksvinget 10               Marksvinget 11

politikere og Frederikssund Forsyning.

Nedenstående opdeling af spørgsmålene er foretaget, for at skabe en større overskuelighed

i vort videnbehov, men skal ikke tages som udtryk for, at vi kun ønsker svar fra denne part.

Vi har gjort det, for at forsøge, at give et bedre overblik.

Spørgsmål i forbindelse med møde med kommune,Spørgsmål – primært til politikere og kommunalt ansat:Hvilke beslutninger er der truffet om tilslutningspligt for grundejere på de 4 (5) veje samt

på Meransletten?Hvilke kompensationer kan I tilbyde grundejere med velfungerende nedsivningsanlæg.

nedsivningsanlæg og moderne 3-kammeranlæg.Disse skulle have levetid på op mod 40 år eller mere. Her kan der skelnes mellem de gamle

tilslutningsafgift, udskydelse af tilslutningspligten, og hvad angår de øgede

afledningsafgifter kunne disse f.eks. over en længere årrække tilpasses den forøgede

afledningsafgift for afledning gennem kloak i forhold til nedsivning.Kompensationen kan for så vidt angår etableringen, være konkrete nedslag i

afgiften for pensionister på linje med ejendomsskatterne?Vil der blive tilbudt favorable låneordninger til tilslutningsafgiften evt. en indefrysning afFordeling af omkostninger ved etablering af kloaknet mellem Kommune, Ejer af

Meransletten og Grundejerne på Thyrashøj.

kloakering af Meransletten og Thyrashøj overhovedet kommet på tale, såfremt området

ikke var blevet omzonet.? (Se situation på Kignæsbakken).Er kloakering af Thyrashøj afgørende for økonomien i kloakering af Meransletten? Var en

det er trods alt 2 forskellige lokalplaner.Hvorfor er kloakering af Thyrashøj knyttet sammen med udstykningen af Meransletten,

initieret denne kloakering, og ejerne af de allerede bebyggede områder.Tilslutningsbetingelser mellem den nye udstykning, som – så vidt vi har fået oplyst - har

mellem udstykning og vort område. I bekræftende fald, hvilke og hvorfor?Er der forskel på tilslutnings tidspunkt, tilslutningsafgift og forfaldstider for disse afgifter

By- og Landskabsstyrelsen beskriver på sin hjemmeside, at 90% af alle rotteangreb

stammer fra kloaksystemer.Hvordan med rottebekæmpelse, Hvordan har I tænkt jer, at opfylde lovgivningen herom?


www.blst.dk/vandet/rottebekaempelse/ansvar.htmlHvilke krav stilles der til afvikling af eksisterende anlæg?Spørgsmål – primært til Frederikssund Forsyning A/S:

generalforsamling oplyste I, at der på den måde er etableret et adskilt økonomisk ansvar

mellem Kommune og Forsyningsselskab.Frederikssund Forsyning A/S (FS) ejes 100% af Frederikssund kommune. På vores

kommunen blive nødt til at dække med indskud og lån til selskabet? Hvor vandtæt er

denne konstruktion?Hvordan er det med henholdsvis underskud og likviditetsmangel i selskabet. Kan

end de opkrævede tilslutningsafgifter og de af kommunen afsatte 3 millioner.Vi kan forestille os, at etablering af kloaknet i området vil koste mere eller mere likviditetEtableringsfasen:Hvorfor vælger I at føre spildevandet op ad bakke og ned gennem Merandalen og ikke til

eksisterende kloak på Svanemosevej?Hvilke afgørelser / tilladelser mangler for at arbejdet igangsættes? Hvornår forventes alt at

være på plads til start?

plads endnu kan dagen, hvor arbejdet påbegyndes sættes til dag 0. Tidsplanen udarbejdes

herfra. Vi har forstået, at projektet påbegyndes ved Meransletten og fortsættes til vores

område?Kan vi få en relativt detaljeret tidsplan for etableringen. Da vi er klar over, at alt ikke er på

fællesantenne i samme udgravning, som fortages ved etableringen af kloak.Vil det være muligt, at nedlægge andre forsyninger, som f.eks. vand, teleforbindelser og

skader under etableringen?
Der vil jo blive kørsel med tunge køretøjer, gravearbejder m.m.Hvilke konsekvenser af økonomisk art kan evt. pålægges grundejere / vores vandværk ved


som skal krydse eksisterende rør og ledninger. Hvordan med økonomien ved et eventuelt

fund af oldtidsminder under arbejdet.

til vore ejendomme? Privatbiler, post, varetilkørsel, skrald og brandvæsen for blot at

nævne nogle problemområder.Hvor meget vil selve arbejdet på Svanemosevej og vore stikveje påvirke adgangsforholdene

er vejen skredet, nogle steder er den tilgroet. Hvem sikrer fremkommelighed for jeres

maskiner?Ikke alle steder har vores stikveje et forløb, som svarer til virkelighedens skel? Nogle steder

hensigtsmæssig placering af tilslutning mellem offentlig og privat kloak.Det er lovet, at der afholdes møde med de enkelte grundejere, for at finde enDet er oplyst, at regnvand fortsat ledes til faskine. Kan nuværende tanke til spildevand evt.

benyttes til opsamling af regnvand?Det er oplyst, at der vil være tilslutningspligt for alle grundejere.Driftsfasen:

ud af drift? Kan vi så ikke benytte vores toiletter, bliver ejendommene oversvømmet af

tilløbende kloakvand? Eller ….?Hvilke konsekvenser vil det få for ejendomme der ligger lavt, såfremt pumpestationen gårVi har fået oplyst, at der ikke vil være nogen støjgener fra pumpestationen. Hvor mange

db?

Pinsemøde i Kignæshallen


Uformelt møde om kloakering d. 24. maj 2010 kl 10-12

Asger,Marksvinget 12a: Spørger til belåning i forhold til tilslutningsafgiften.

John Nielsen: Utilfreds med kommunens måde at kommunikere med os på.

Mogens B, Har rettet henvendelse til kommunen ang. ovenstående, og fik svaret, at det kunne man ikke svare på på nuværende tidspunkt.

Snak om, hvordan vi griber sagen an, og hvordan vi koodinerer indsatsen. Det er vigtigt, at vi henvender os til den tilsynsmyndighed, der er på projektet.

Grundejerne mangler helt konkret info om, hvordan projektet skal løbe af stablen, både hvad tidshorisonten angår og varighed.

Asger spørger, om man kan få aktsindsigt i projektet. Det kan man som privatperson, og man burde også kunne rette henvendelse i samlet flok som grundejerforening.

Kan vi være sikre på, at vi ikke selv afholder udgifter til evt. skader opstået på vandrørene m.m. i forb. med etableringen?

Hvilken ansøgning ligger der i forbindelse med at ledningen skal føres op nedefra i stedet gennem svanemosevej?

Der er stor usikkerhed om, hvordan de grundejere, der har nyere anlæg skal kompenseres, og der snakkes om, hvorvidt den man køre en sag mod kommunen eller ej. Grundejerforeningen har ikke midler til at køre en sag, og da kommunens udmeldinger har været meget uklare, vil vi ikke stå særlig stærkt. Som privatperson er det en reel mulighed.

Generel bekymring om nedlægning af kloakrørene og deres afstand til eksisterende vandrør.

Afspejler de eksisterende vejforhold, det der står anført på matrikelkortene?

Spørgsmål om man i samråd med autoriseret kloakmester kan koordinere udførslen af kloakeringen i etaper og/eller gruppevis (evt. tilslutning 1 gang om året), og måske få et godt tilbud i den forbindelse?

Vi aftaler, at sende en lille delegation på 2-3 stk. til kommunen, og at vi på forhånd koordinerer alle indkomne spørgsmål og bekymringer, og sender det pr. mail til kommunen til hvem det måtte vedkomme. Der skal sendes kopi til den tilsynsmyndighed, der er på projektet samtidig.

Formålet med ovenstående er ikke at stoppe projektet, men at vilkårende er så tydelige som mulige og så optimale for grundejerne som det lader sig gøre.

Anne Brieghel-Müller, Marksvinget 6, Mogens Bertelsen, Marksvinget 11, Claus Bøhm, Marksvinget 10, og evt H.C. Wolter har meldt sig til dette.

Det aftales, at det nye udvalg varetager ovenstående, og at målet er at få det sendt afsted inden 8. juni.

Kloakeringsmøde d. 11 maj.


Referat at grundejernes spørgsmål og evt. svar i forbindelse med info om kloakering i anledning af de 2 generalforsamlinger i Grundejerforeningen Thyrashøj, d. 11-5-2010

Bestyrelsen havde uden for dagsordenen inviteret et par gæster fra Frederikssund Forsyning A/S, som ville informere grundejerne om den forestående kloakering af området. Aftenen startede ud med at få denne info, før de egentlige generalforsamlinger gik i gang. I den forbindelse var der en del spørgsmål fra medlemmerne, som der blev taget nedenstående referat af:

Referat af spørgsmål og evt. svar fra repræsentant fra Frederikssund Forsyning A/S:

Wolter, Marksvinget 1:

 a) Oplysninger/retningslinier i forhold til kompensation af eksisterende nyere anlæg og andre

      kompensationer

      Svar: Ingen endelig afklaring på området – dog er der tale om, at man MÅSKE kan vente op til

        5 år med at tilslutte sig.

b) Hvad med evt. støjgener? Svar: Anlægget vil ikke give støjgener.

c) Hvordan lukker man eksisterende anlæg/sivdræn m.m.? Svar: Det vil en autoriseret kloakmester kunne hjælpe med.

Claus Bøhm, Marksvinget 10:

Hvad vil det kommende etableringsarbejde betyde for de enkelte stikveje, og hvor længe forventes arbejdet at vare?

Svar: Sker der for eksempel brud på de eksisterende vandledninger, vil kommunen administrere dette via entreprenøren i forhold til det forsikringsmæssige. Entreprenøren er forsikret, så der vil ikke blive pålagt ekstra udgifter herfor til den enkelte grundejer. Derudover vil der blive et større gravearbejde, som må beregnes at give visse gener. Forløbet forventes at vare 6-8 uger.

Jes Lund, Fuglebakken: Skal alle tilslutte sig? Ja, tilslutningen gælder alle uanset hvad.

Mogens Bertelsen, Marksvinget 11: Ang. tilslutninger via egen brønd ved en evt. skrånende grund – har man som grundejer indflydelse på placering af stikbrønden?

Svar: Hver enkelt grundejer kontaktes inden, og man vil tage hensyn til individuelle ønsker så vidt muligt.

Pernille Amundsen, Marksvinget 12B: Skal der foretages ændringer i forbindelse med forholdene omkring regnvand?

Svar: Nej.

Mogens Bertelsen: Efterspørger budget i forbindelse med kloakeringen. Svar: ?

H.C. Wolter: Hvad med de grundejere, der ingen bopælspligt har? Svar: Dette tages der ikke hensyn til v/ Frederikssund Forsyning.

John Nielsen, Fuglebakken: Vil der blive etableret midlertidige p-pladser, hvis alt skal graves op, og bilerne i så fald ikke kan komme op ad stikvejene?

Svar: Ku’ de ik’ svarer på.

SLUT:

Der er efterfølgende fra bestyrelsens side taget initiativ til et uformelt fællesmøde, som bl.a. har til formål at koordinere og klarlægge grundejernes spørgsmål i forbindelse med ovenstående. Nu har vi haft lidt tid at tænke i, og det kan have sin relevans at samle op på den information, der blev givet, og hvordan vi som grundejere evt. kan/skal reagere herpå. Mødet bliver i Kignæshallen, mandag d.24. maj fra kl. 10-12. Alle er velkommen.


Nedenstående link's er til den præsentation og tegning som Fr.sund Forsyning havde taget med til mødet.
Klik Download for at åbne filen.

http://cid-355559440d7bb3f6.office.live.com/browse.aspx/Kloak Kloak-Thyrashøj-skitse.pdf
http://cid-355559440d7bb3f6.office.live.com/browse.aspx/Kloak Præsentation Thyrashøj.pdf