Grundejerforeningen Thyrashøj

Generalforsamling 2017

Ekstraordinær generalforsamling 2017

Ekstra ordinær gf

Betragtninger;

Wolter foreslår at vi ændre punktet budget til års kontingent.

Det føres til referat at Wolter ikke har modtaget betaling for sin revisor gerning, samt at der trods postering af betaling til revisor, ikke er udgifter forbundet med revision.

Julie:

Vi har haft trukket kontingent indkrævning da der har været tvivl om udgifter til vej. Disse er nu afklaret og opkrævningerne kommer en af de nærmeste dage.

Julie gennemgår budgettet.

Claus stiller spørgsmål til hvorvidt det er i overensstemmelse med foreningens bestemmelser at sætte de vejledende hastigheds skilte op, og bruge 10.000kr på dette.  Claus mener at disse skilte er ulovlige. Hvilket bestyrelsen påtager sig at undersøge.

Det understreges at Bestyrelsen, ved indkøb og opsætning af skiltene, har handlet i god tro og efter vejledning fra kommunen. 

Wolter påpeger at vedligeholdelsesafgifterne til vejen er steget fra 5000kr til 15000kr uden dette er begrundet. Dette er kritisabelt da det skal fremgå af budgettet hvorved en så markant stigning er opstået. 

Wolter foreslår en ændring af teksten der forklare ovenstående.  Det foreslås at Tallet 15000kr ændres til 12000kr, dette vedtages med 27 stemmer for, en i mod. Der er protest fra Claus Bøhm, Marksvinget 10.

Helle forklare at årsagen til stigningen er at vejens tilstand gør, at vi har øgede udgifter til vedligeholdelse af vejen.

Der debateres fordelingsnøgle i forhold til udgifternes deling mellem grundejerforeningerne Thyrashøj og Meransletten. Formanden forklare at dette arbejde er under udarbejdelse i samarbejde med Meransletten.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

 Note   Budget 2017  2016   Budget 2016

 DKK  DKK  DKK

Indtægter

Kontingenter samt rykkergebyrer

1

29.250

29.960

29.250

Bruttoresultat

Hensat gældsforpligtelse

Andre eksterne omkostninger

2

29.250

0

28.600

29.960

12.042

35.866

29.250

0

22.425

Årets resultat

Ordinært resultat før renter

Renteomkostninger samt gebyrer i banken

650

400

-17.948

495

6.825

0

250

-18.442

6.825

�C;

Passiver

Gældsforpligtelse ifm. vej vedligeholdelse

Skyldig revisor

Gæld i alt

Egenkapital

Saldo per 1.1.2016

Årets resultat

Egenkapital per 31.12.2016

Passiver

98.506

108.183

DKK

12.042

0

104.907

-18.442

86.465

DKK

0

3.276

3.276

93.611

11.296

104.907

12.042

Balance 31. december 2016

 Note  2016  2015

Aktiver

Nordea  bank konto

Frimærker

Tilgodehavende kontingenter

Øvrige tilgodehavender

Tilbageført skyldig revisor

Aktiver

2016

2015

DKK

99.202

30

2.550

0

-3.276

98.506

DKK

105.603

20

1.500

1.060

0

108.183

�C;

Administrationsomkostninger i alt

Sociale arrangementer

Småanskaffelser

11.600

2.000

0

13.201

416

10.312

12.425

2.000

0

Noter til årsrapporten

Sociale omkostninger samt småanskaffelser

Andre eksterne omkostninger i alt

2.000

28.600

10.728

35.866

2.000

22.425

 Budget 2017  2016  Budget 2016

1

Indtægter

39 medlemmer a 750 kr. årligt

Rykkergebyrer

Øvrige indtægter

DKK

29.250

0

0

DKK

27.000

200

2.760

DKK

29.250

0

0

2

Andre eksterne omkostninger

Snerydning

Vedligeholdelse af Svanemosevej

29.250

3.000

12.000

29.960

0

11.937

29.250

3.000

5.000

Vedligeholdelses omkostninger i alt

Parcelhusejernes Landsforening kontingent

Parcelhusejernes Landsforening forsikring

Gebyr for kontingentopkrævning

Porto og gebyrer

Hjemmeside

Generalforsamling 2015

Revisor honorar 2015

15.000

5.500

1.500

600

500

1.000

2.500

0

11.937

5.440

1.450

725

157

0

2.804

2.625

8.000

5.000

1.500

600

200

1.000

1.500

2.625

Generalforsamling 29-01-2017

Referat generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling i Thyrashøj Grundejerforening søndag den 29. januar 2017

 

Punkt 1. Valg af dirigent

Helle Andersen blev valgt

Punkt 2. Protokol opråb

Der var 23 til stede ved generalforsamlingen, heraf 5 fuldmagter og generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig .

Punkt 3. Formandens beretning

Formanden  afgav beretning og  beretning en  blev vedtaget.

Der var efterfølgende dialog om eventuelle vedtægtsændringer og om synlighed om bestyrelsens arbejde og beslutninger .

Punkt 4. Regnskab og forslag til budget

Regnskabet for 2016 blev godkendt.

Generalforsamlingen var enig om, at punktet om Budget 2017 blev udsat til ekstraordinær generalforsamling. Der  var  for stor usikkerhed for posterne i budgettet, der vil afhænge om hvilke løsninger, der træffes i forbindelse med vedligeholdelse af Svanemosevej og tiltag for hastighedsbekæmpelse. 

Punkt 5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer

A)  Bekæmpelse af vildkatte på Fyrrebakken

Der var indkommet forslag til at bestyrelsen fik bemyndigelse til at anvende et mindre beløb for at begrænse antallet af vildkatte i grundejerforeningens område

Forslaget blev vedtaget med 10 stemmer for og 8 imod.

Claus Bøhm  nedlagde protest mod forslaget.

B)  Vedtægtsændringer

Der var indkommet forslag til vedtægtsændringer om   Indkaldelsen til generalforsamlingen

Forslaget skal sikre at indkaldelsen er skriftlig ,  og at der medsendes eventulle forslag og dokumentation for disse  m.m.

Forslaget blev vedtaget

C)  Kontingentforhøjelse

Formandstale

Bestyrelsen var kommet med forslag om kontingentforhøjelse

Bestyrelsen frafaldt forslaget med baggrund i ,  at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling  og her kan punk tet tages  op igen

Punkt   6. Valg af bestyrelse

Julie, Michael og Ib var på valg – Michael forventer at fraflytte Jægerspris og ønskede ikke genvalg.

Ny bestyrelse er:

Lykke Verup

Helle Andersen

Julie Weber

Kenny Rasmussen 

Tina Andersen

Punkt 7. Valg af revisor

Wolter modtog genvalg

Punkt 8. Fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser

Punktet udsættes til den ekstraordinære generalforsamling

Punkt 9. Eventuelt: drøftelse af Svanemosevej

Bestyrelse n  ønskede en tilkendegivelse af ,  om grundejerne s  ønske om asfalter ing af  Svanemosevej  -  vederlagsfri af vejejer.

Der var 19 stemmer for og 4 imod

Der kom f orslag fra Claus Bøhm om at benytte konsulentfirma for at sikre kvalitet i opgaven  og  det medførte  dialog  i forsamlingen  om nytteværdi heraf 

Bestyrelsen vil arbejder videre med  løsninger  og forslag  for ”god trafik” på Svanemosevej  til en kommende ekstraordinær generalforsamling.

 

 

 

Jeg har som nogen af jer ved sat mit hus til salg og jeg stiller derfor ikke op igen.

Svanemosevej

Den sidste års tid er der blevet brugt flere penge end forventet på vedligehold af svanemosevej. Det skyldes blandt andet at det flere gange har været nødvendigt at tilkøre grus/nøddesten på vejen.
Da vi i bestyrelsen skal varetage medlemmerne og generals forsamlingens interesser. Har vi behov for at åbne om omkring debatten med hvad der skal gøres ved svanemosevej da vi synes at den er blevet for dyr at vedligeholde i sin nuværende stand.

Hvorfor har der været behov for at køre mere grus på. Det primære årsag er at der at trafiklasten på svanemosevej er tiltagende og nu er over hvad der er holdbart for en grusvej. Dette skyldes at der er flere sommerhuse der bliver ændret til helårs beboelige vilahuse i vores egen grundejerforening men også hos nabo grundejerforeningen bliver der bygget nye vilahuse. Trafikklasten vil derfor fortsat være tiltagende de kommende år.

Hvad gælder for svanemosevejen i dag.
Den er tinglyst som en 5meter bred grusvej fra stengærdet og ud. Men det faktiske forhold i dag er at den fylder i omegnen af 9-10 meter. Dette skyldes at flere ejendomme som grænser op til grusvejen ikke vedligeholder der skel og trimmer træer og krat ned. Billerne køre derfor trinvist længere og længere ud på marken for at undgå kratet. Arne Larsen har flere gange har flere gange ordnet krat og ført vejen væk fra marken uden beregning selvom det ikke er hans ansvar. Det er ikke noget vi kan forvente fortsætter. For i princippet kan han pløje den del af vejen op som ligger uden for det tinglyste område.

Da Meranslatten blev udstykket blev Arne Larsen spurgt om tilladelse til at Meransletten måtte bruge Svanemosevej som adgangsvej. Den tilladelse er givet mod at udstykningen ”Harder” betaler for asfalteringen af svanemosevej. Der ligger et advokat dokument på aftalen.
Med i denne aftale ligger også at Arne Larsen afgiver en yderligere andel af marken til vejen

Thyrashøj Grundejerforening er derfor blevet spurgt om deres holdning til denne asfaltering, idet det er tænkt som en gave til foreningen.

Der har været følgende bekymringer sidst det var oppe og vende.

Hastigheden.
Dette kan løses ved at der etableres en hævet flade ud fra alle sidevejene i stil med duemosevej. Det er ikke en del af aftalen med Harder og merudgiften skal derfor finansieres fra et andet sted. Ca 80.000

Vedligeholdelsesomkostninger.
Der er nogen der må være blevet misinformeret. Asfalten er uden tvivl den billigste løsning at vedligeholde, såfremt det bliver udført korrekt. Befæstelse og afvanding.
Der er 12 års garanti på asfalt, hvorefter der skal lægges nyt slidlag på. Ca. 100.000 hvert 12 år. Ca 8330 kr pr år mod de 20000 – 30000 kr der bruges i øjeblikket

Så der er i pricceippet tre løsningener

Fortsætte som hidtil med grusvej hvor den er og vedligeholde efter behov.

Få rettet vejen ind hvor den må være og ligge lergrus på(holder lidt længere)

Ja tak til asfaltering og finansiere vejbund eller ikke 

I nger Granberg Poulsen

Svanemosevej 60

29/1 2017