Grundejerforeningen Thyrashøj

Løst og fast

Sociale arrangement 11.6 udsat til senere

Kære alle,

På generalforsamlingen blev det annonceret at der ville afholdt et socialt arrangement d. 11. juni. På grund af forskellige omstændigheder må arrangementet udsættes til senere på sommeren. Mere information følger senere.

Mvh

Bestyrelsen

Generalforsamling 2022, afholdes 16-03-2022 kl. 18

Se nærmere under generalforsamling 2022 eller på vores forside.

Husk at tilmelde jer generalforsamlingen eller fremmøde via fuldmagt, således at vi bliver beslutningsdygtige 🙂😎

Mvh

Bestyrelsen

Generalforsamling 2021, afholdes 10-10-2021 kl. 16

Se nærmere under generalforsamling 2021 eller på vores forside.

Husk at tilmelde jer generalforsamlingen eller fremmøde via fuldmagt, således at vi bliver beslutningsdygtige 🙂😎

Mvh

Bestyrelsen

Vejeftersyn forår 2021

På opfordring er der udført vej syn i forhold til vedligehold, det er besluttet at der bliver udført reparation af Marksvinget efter svinget ved nr 7 og på Fyrrebakken fra 6 til 8.

Arbejdet vil blive udført efter påske når frosten forhåbentlig er helt væk. 

Generalforsamling 2020 udskudt indtil videre

Kære alle,

På grund af den nuværende situation og forsamlingsforbuddet må vi udskyde generalforsamlingen indtil videre. Vi vender tilbage med en ny dato, så snart det er muligt/tilladt at samles mere end 10 personer.

Pas godt på hinanden - vi ses derude på behørig afstand

Mange venlige hilsner fra

Bestyrelsen (Erik, Ketty, Dan, Kenny og Tina)

Generalforsamling 2020

Kære alle,

Vores næste ordinære generalforsamling vil blive afholdt 26. april 2020 kl. 11.00 i Rejsestalden.

HUSK:

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2020.

Generalforsamling 2019

Hej Alle

Bestyrelsen forventer , i god ro og orden, at afholde genralforsamling d. 24-3-2019 kl 11.00 i Rejsestalden.

HUSK:

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1-2-2019

Hej Alle

Bestyrelsen er blevet kontaktet flere gange, angående involvering i modstanden mod byggeriet på Kignæsbakken og kommunens dispensationer. Bestyrelsen har været i kontakt med PL, som har svaret, at dette ligger uden for bestyrelsens/grundejerforeningens regi.

Bestyrelsen henviser til Kignaesbakken.dk, der arbejder for Kignæsbakkens bevarelse. Elena og Torben Marksvinget 12 vil gerne være kontaktpersoner/bindeled til Kignæsbakkes forening, hvis folk har spørgsmål.

Man kan melde sig ind via hjemmesiden,  www.kignaesbakken.dk, det koster 20 kr.

MvH

Bestyrelsen 

Vedtægtsændrings forslag fra Wolter.

§6

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes årligt i marts eller i april måned.

Indkaldelsen til generalforsamlingen foretages skriftligt af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal bekendtgøres for samtlige medlemmer og skal indeholde:

angivelse af dato, tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen,

dagsorden for generalforsamlingen,

forslag til behandling,

bestyrelsens beretning,

revideret årsregnskab,

budget for indeværende år.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være foreningen i hænde inden pr. 1. februar. Bestyrelsen påser, at forslag, der er modtaget rettidigt, bekendtgøres for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Den af generalforsamlingen valgte dirigent underskriver sammen med de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer referat af generalforsamlingen.

§7

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

….

3. Bestyrelsens beretning

….

….

Mvh.

Hans Chr. Wolter

Nej tak, til parkering på Kignæsbakk​en

Bestyrelsen skal på vegne af Kignæsbakkens Vejlaug henstille til at beboerne i Thyrashøj G/F afholder sig fra at benytte Kignæsbakken som parkeringsplads.

For de grundejere som ikke måtte læse dette indlæg, vil der blive lagt en høflig påmindelse under vinduesviskeren.

Mvh,
Grundejerforeningens bestyrelse

Kloakering seneste nyt!

Vedr. Sluttømning af jeres bundfældningstanke kan I kontakte "Niels Jørgens Slamsuger". Niels Jørgen er orienteret og tømningen betales via tømningsordningen, så Niels Jørgen sender regning til Frederikssund Forsyning. Han kan kontaktes løbende, således at når den enkelte grundejer har koblet sig til kloaknettet, kontakter de ham.

Hold dig løbende orienteret på hjemmesiden om seneste nyt vedr. kloakeringen.

Klik her eller på menuen til venstre - punkterne er "Kloak" og "Bestyrelsesmøder" for 2012.

Mvh,
Grundejerforeningens bestyrelse

Parcelhusejerens Landsforening

Indmeldelse i Parcelhusejerens Landsforening er en realitet. Henvisninger til velkomstbrev m.m. ligger i PL sektionen til venstre.

Det betyder at vores hjemmeside i nærmeste fremtid skal igennem en tilpasning til PL's systemer og den gamle hjemmeside bliver i samme forbindelse lukket stille og roligt ned i etaper. Mvh bestyrelsen

Støj fra byggeprojekter på lokalplan 76

Linket til Frederikssund kommunes regler vedr. "uønsket støj" KlikMig

Frederikssund Kommune har ikke udstedt dispensation fra reglerne i støjforskriften til nogen grundejer i LP76.

Kommunens forslag til en fredelig løsning er, at du tager en venlig dialog med den støjende part omkring de gener du oplever, og at du under denne dialog nævner kommunens gældende regler for støjende arbejde. Samtidig kan du henstille til at den støjende del af arbejdet kun udføres på hverdage mellem 7.00 og 18.00 jf. den gældende støjforskrift.

Såfremt du ønsker at formulere en decideret klage over støjen, skal der udfyldes et klageskema (se: http://www.frederikssund.dk/media(10012,1030) ). Skemaet inkl. referat af dialogen med den støjende part skal fremsendes til Frederikssund Kommune, som dernæst vil sende klagen til ejeren af byggeprojektet for en udtalelse. Herefter vil kommunen tage stilling i sagen.

Medlemliste opdateret

Efter ønske ligger der nu en opdateret medlemsliste til venstre i menuen ellers KlikMig

Vores hjemmeside

Grundejerne omkring Thyrashøj har en grundejerforening og tilhørende hjemmeside.
På hjemmesiden kan du finde referater fra bestyrelsesmøder, samt generalforsamlingerne.
Kig indenfor i vores fotoalbum.