Grundejerforeningen Thyrashøj

Referater fra bestyrelsesmøder 2012

05. sep. 2012

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Thyrashøj

d. 05.sep.2012 på Fyrrebakken 4

Fremmødte:

                Helle Neergaard, Jan Jørgensen, Claus Bøhm og Pernille Amondsen

Forberedelse til ordinær generalforsamling

Da vi ikke længere har Thyrashøj Vandværkets vedtægter at tage højde for, vil der på kommende Ordinære Generalforsamling ved valg til bestyrelse kun i flg. Grunejerforeningens vedtægter, dvs at der bliver valgt 5 bestyrelsesmedlemmer som selv konstituerer sig til flg. poster formand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægter

Vedtægterne skal opdateres så de ting, der omhandler Vandværket udgår.

LP76

Efter digevandring med Kulturarvstyrelsen afventer vi et notat til videre behandling.

Hjemmeside

PL hjemmeside portal lever desværre ikke op til det forventede, derfor arbejdes intens på at finde en anden løsning.

Kloakafslutning – asfaltering af stikveje

Reetableringen pågår. Asfaltering af opkørsler til stikvejen bliver påbegyndt i denne uge.

Vandværksafslutning

Vandværkskontoen skal lukkes og de sidste penge overføres til Jægerspris Vandværk.

Opsætning af skilte

Nye skilte hund i snor skilte er sat op IGEN.

Pas på mig: Afventer vejens status.

Svanemosevej status

Vi venter stadig svar fra Frederikssund Kommunen ang. status på vejen.

Parkering på Marksvinget

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Vest Forbrænding ang problemer med parkerede biler på vejene. Det henstilles derfor igen til, at der ikke parkeres på vejarealet. Gæster er selvfølgelig undtaget.

08. maj 2012

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Thyrashøj

 d. 08. maj 2012 på Marksvinget 10

  • Kloakeringen af vores område er nu slut, og efter gennemgang af referatet fra vejgennemgang vil bestyrelsen rette henvendelse til Dines Jørgensen og Arne Larsen omkring reetablering af opkørslen på Marksvinget, samt manglende asfalt på de opkørsler hvor der tidligere har ligget asfalt
  • Bestyrelsen arbejder videre med overflytning af hjemmeside til Parcelhusejernes Landsforenings (PL) portal, hvilket medfører at der løbende forsvinder ting fra den nuværende hjemmeside. Dog vil vigtige dokumenter og informationer stadig blive oploaded her indtil den nye er klar til brug.
  • Da vores vedtægter trænger til at blive opdateret, har vi fået en jurist fra PL til at gennemgå vores nuværende vedtægter, deklarationer og servitutter med henblik på opdatering til mere nutidige udgave.
  • Thyrashøj Vandværks likvide midler bliver som forventet i flg. overdragelsesaftalen, overdraget til Jægerspris Vandværk 01. juni 2012.
  • I anledning Grundejerforeningens 50 års jubilæum vil der blive budt på et glas ved Thyrashøj mandag d. 21. maj 2012 fra kl. 18.30 – 20.

28.feb.2012

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Thyrashøj

 d. 28.feb.2012 på Marksvinget 12B

·          Bestyrelsen som blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling konstituerede sig.

Kasserer: Claus Bøhm, Marksvinget 11

Sekretær: Pernille Amondsen, Marksvinget 12B

Bestyrelsesmedlemmer:    Helle Neergaard, Fyrrebakken 8

                                       Jan Jørgensen, Fyrrebakken 4                 

·          Da der ikke var nogen kandidater til formandsposten ved hverken den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, vil bestyrelsen arbejde på at finde en kandidat inden næste ordinære generalforsamling.

·          Bestyrelsen vil afholde fire bestyrelsesmøder i om året. Disse afholdes d.d., 8/5, 21/8 og 20/11. Ud over de fastsatte datoer, kan der ved behov afholdes ekstra møder. Bestyrelsen har valgt at fastlægge datoerne for mødernes afholdelse, så grundejerne har mulighed for at stille forslag til bestyrelsen op til møderne.

I forbindelse med året sidste møde vil blive afholdt bestyrelses-julefrokost.

·          Vores grundejerforening fylder i år 50 år. Dette bør fejres!

For at dette kan lade sig gøre, har vi brug for nogle frivillige, der vil være med i et festudvalg. Interesserede kan henvende sig til:

Helle Neergaard

Fyrrebakken 8

Tlf:  4183 5604

·          I forbindelse med at vi er medlem af Parcelhusejernes Landsforening, skal der arbejdes med vores vedtægter så de bliver mere nutidige. Bestyrelsen vil forsøge at nedsætte et udvalg til dette.

·          Vejudvalget ligger pt. stille pga. kloakeringen, men forventes at påbegynde arbejdet senere på året.

·          Da vi endnu ikke har modtaget svar fra Kulturarvstyrelsen på vores skrivelse omkring LP76, vil der blive afsendt en rykker for svar.

·          Arbejdet med at flytte vores hjemmeside over på Parcelhusejernes Landsforenings platform vil snart gå i gang. Vores nuværende hjemmeside vil derfor blive lukket ned i mindre etaper indtil alt er overflyttet.

 

Bestyrelsesmøde d. 19-01-2012

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Thyrashøj

 d. 19.jan.2012 på Fyrrebakken 8

·          Generalforsamling d. 31.jan.2012 planlægges.

·          Vi har modtaget svar fra Naturklagenævnet omkring vores klage om opførsel af carport på Kignæsbakken.  Naturklagenævnet mener at vi ikke er klageberettigede. Bestyrelsen har besluttet ikke at gå videre med sagen, da en tilvejebringelse af en klageberettigelse vil koste 4000 kr + advokatomkostninger.

·          Vi har behandlet indkomne spørgsmål modtaget fra grundejere. Grundejerne vil få svar personligt fra bestyrelsen.

·          Kloakering update:

Tidsplanen er overholdt

Der vil komme retningslinier fra Frederikssund Forsyning på vegne af Teknik og Miljø i kommunene omkring tilslutning til kloak

·          Der er ansøgt om tilladelse om opsætning af  ’Pas på mig’ skilt på pæl i skellet mellem Marksvinget og Svanemosevej

·          Vi er nu medlemmer af Parcelhusejernes Landsforening.