Grundejerforeningen Thyrashøj

Referater fra bestyrelsesmøder 2007

Møde den 7. juni 2007

Referat

fra bestyrelsesmøde i

Grundejerforeningen Thyrashøj og I/S Vandværket Thyrashøj

Den 7. juni 2007 kl. 19.00

På Fyrrekrogen 5, 3630 Jægerspris

Deltagere:

Elena Michelsen

John Schmidt

Palle Jensen

Anders Verup

Dan Strøbech

(referent)

Dagsorden:

Referat fra Generalforsamlingen

Konstituering af bestyrelsen

Eventuelt

Ad 1

Udkast til referat fra de to ordinære generalforsamlinger blev gennemgået.

John tager kontakt til VVS-firma vedr. regler/procedurer omkring kontrol og evt. udskiftning af otte år gamle vandmålere og defekte stophaner.

John og Palle undersøger, hvorvidt vandværkets forsikringspolice dækker vandspild i forbindelse med evt. lækage på vandværkets del af ledningsnettet.

Asger færdiggør de to referater fra generalforsamlingerne.

Ad 2

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand:

(valgt på generalforsamlingen)

Kasserer:                            Palle Jensen (valgt på generalforsamlingen)

Sekretær:

Øvrige best. medlemmer:

                                            Anders Verup

Suppleant:                         Dan Støbech

Ad 3

John har haft besøg af Arne Larsen, som meddeler, at advokat Leif Erlandsen, der er advokat for byggekonsortiet bag byggeplanerne ifm. Lokalplan 76, rykker Arne Larsen for en hurtig beslutning om Svanemosevejs fremtid (stykket fra Duemosevej, og hen til og med Fru Harder).

Arne Larsen har meddelt Leif Erlandsen, at han vil spørge Grundejerforeningen Thyrashøj hvad de mener om sagen, inden han kan tage beslutning.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Thyrashøj er som udgangspunkt tilfredse med vejen som den er nu og det udgiftsniveau, der har været i forbindelse med vedligeholdelsen af den.

Bestyrelsen konkluderer, at vi ikke kan tage nogen beslutning om vejen, før der foreligger noget på skrift.

Næste bestyrelsesmøde holdes torsdag den 16. august 2007 kl. 19.

Ideer til punkter på dagsordenen, bedes sendt til Asger omkring 1. august.

Mødet sluttede kl. 20.15

Bestyrelsesmøder 2007:

Torsdag den 16. august

Torsdag den 11. oktober

Torsdag den 6. december

Alle møder holdes kl. 19. Dagsorden og indkaldelse følger.

Bestyrelsens e-mail adresser

Elena Michelsen:               elenasofiamichelsen@hotmail.com

John Schmidt:                    kolkur@get2net.dk

Palle Jensen:

Anders Verup:                    verup@mail.dk

Dan Strøbech

:

Asger Kjær Nielsen:           akn@upfrontagro.dk

Møde den 16. august 2007

Referat

fra bestyrelsesmøde i

Grundejerforeningen Thyrashøj og I/S Vandværket Thyrashøj

Den 16. august 2007 kl. 19.30

På Marksvinget 12, 3630 Jægerspris

Deltagere:

Elena Michelsen

John Schmidt

Palle Jensen

Anders Verup

Dan Strøbech

(referent)

Dagsorden:

Gennemgang af referat fra den 7. juni 2007

Orientering fra formanden

Bordet rundt

Eventuelt

Bestyrelsen indledte mødet med at se indslaget i TV2-Lorry vedr. Lokalplan 76

Ad 1

Vandværket:

Der er ikke længere tale om konsekvent udskiftning af 8 år gamle vandmålere. I dag laver man stikprøvekontrol.

Aflæsning af vandmålere vil pr. 31.12.07 følge kalenderåret, for at følge kommunens afregning.

Vandværkets police dækker ikke eventuelt vandspild ved lækage på vandværkets del af ledningsnettet.

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at overdrage forpligtelserne af vandværket til Jægerspris Vandværk.

Anders Verup

tager sig af sagen.

Vejen:

Bestyrelsen afventer en indkaldelse til vejsyn, hvorefter bestyrelsen vil bede om aktindsigt.

Ad 2

Formanden orienterede om indholdet i en lang række skriveæser/mails i forbindelse med Lokalplan 76.

John Schmidt

vil kopiere og uddele relevante dokumenter til bestyrelsen

Der har været forespørgsel på bestyrelsens rolle i forbindelse med håndtering af vildkatte.

Alle spørgsmål vedrørende vildkatte, skal rettes til Kattens Værn:
Tlf.: 38 88 12 00. Web:
http://www.kattens-vaern.dk

Ad 3

fortalte, at inddragelse af kontingent via revisoren, går planmæssigt.

Foreningen skifter fra Danske Bank til Nordea på grund af bedre renter i Nordea.

og

Asger Kjær Nielsen

taler ved lejlighed med grundejeren på Marksvinget 1, vedrørende beskæring af træer og buske omkring udkørslen fra Marksvinget til Svanemosevej.

Elena Michelsen

og

formulerer et brev til Frederikssund Kommune vedrørende manglende information omkring den annoncerede kloakering af området.

Dan Strøbech

Ad 4

om ”søen” på Svanemosevej, for enden af Marksvinget.

taler med

I tilfælde af nye tiltag i Lokalplan 76, fremrykkes næste bestyrelsesmøde til den 27. september 2007. Hvis det er tilfældet, indkalder formanden til mødet.

Ellers er næste fastsatte bestyrelsesmøde torsdag den 11. oktober 2007.

Mødet sluttede kl. 21.00

Bestyrelsesmøder 2007:

Torsdag den 11. oktober

Torsdag den 6. december

Alle møder holdes kl. 19. Dagsorden og indkaldelse følger.

Bestyrelsens e-mail adresser

Elena Michelsen:               elenasofiamichelsen@hotmail.com

John Schmidt:                    kolkur@get2net.dk

Palle Jensen:                     p.t.w.jensen@privat.tele.dk

Anders Verup:                    verup@mail.dk

Dan Strøbech:                    strobech@tdcadsl.dk

Asger Kjær Nielsen:           akn@upfrontagro.dk

Møde den 27. september 2007

Referat

fra bestyrelsesmøde i

Grundejerforeningen Thyrashøj og I/S Vandværket Thyrashøj

Den 27. september 2007 kl. 19.30

På Marksvinget 5, 3630 Jægerspris

Deltagere:

Elena Michelsen

John Schmidt

Palle Jensen

Anders Verup

(referent)

Dagsorden:

Status på Lokalplan 76 og uddelegering af opgaver

Eventuelt

Ad 1

John gennemgik kort to skrivelser. Det ene er skrevet af Wolther og sendt til pressen. Det er kort fortalt en gennemgang af hele sagsforløbet, set fra Wolters synsvinkel.

Det andet er skrevet af

er vedlagt dette referat.

og sendt til Naturklagenævnet. Brevet fra

Bestyrelsen skal tage stilling til en række spørgsmål vedr. Svanemosevej. Herunder om der skal hentes advokathjælp.

Palle ringer til forsikringsselskabet for at spørge, om foreningen er dækket med retshjælp.

Bestyrelsen bør henvende sig til Vejdirektoratet for at finde ud af hvem, der ejer hvad ifm. vejen. Det skal bemærkes, at Grundejerforeningen har afholdt samtlige udgifter vedr. vedligeholdelse og snerydning af vejen de sidste 40 år.

Det skal endvidere bemærkes, at Svanemosevej er landzone. Spørgsmålet er således, om ikke der skal laves en lokalplan for Svanemosevej, inden den kan ændres væsentligt ift. den nuværende stand.

Vejdirektoratet kan muligvis også fortælle, hvordan det forholder sig med vejsyn mm.

Elena henvender sig til Vejdirektoratet inden næste bestyrelsesmøde den 11. oktober.

Ad 2

Næste møde, den 11.oktober kl. 19.30, holdes hos Anders, Fuglebakken nr. 3.

Anders har forespurgt Jyske Bank om rentesats. Det ser ud til at de er mere rundhåndede end Nordea. Dette vil foreningen meddele Nordea.

Anders har talt med Jægerspris Vandværk, som vil tage forespørgslen om at overtage Vandværket Thyrashøj med på deres næste bestyrelsesmøde.

Asger sender Wolters skrivelse til pressen rundet til bestyrelsen.

Mødet sluttede kl. 20.50

Bestyrelsesmøder 2007:

Torsdag den 11. oktober

Torsdag den 6. december

Alle møder holdes kl. 19.30. Dagsorden og indkaldelse følger.

Bestyrelsens e-mail adresser og mobilnumre

:              

                            50911863

Elena Michelsen

:                   

                                                       40284862

John Schmidt

                                        40274101

:

verup@mail.dk                                                              20289004

:

strobech@tdcadsl.dk                                                    29271949

:

Møde den 25. oktober 2007

Referat

fra bestyrelsesmøde i

Grundejerforeningen Thyrashøj og I/S Vandværket Thyrashøj

Den 25. oktober 2007 kl. 19.30

På Fuglebakken 3, 3630 Jægerspris

Deltagere:

Elena Michelsen

John Schmidt

Palle Jensen

Anders Verup

(referent)

Dagsorden:

Orientering fra formanden

Status på Lokalplan 76 med fokus på Svanemosevej

Eventuelt

Ad 1

Anders og John har været til møde med Jægerspris vandværk med henblik på sammenlægning.

Konklusionen på mødet blev, at der på sigt skal arbejdes hen mod en administrativ sammenlægning. Men der blev ikke aftalt nogen konkret handleplan.

Der er modtaget skrivelse fra Nybolig vedr. salg af Fuglebakken 4. De ønsker oplyst forskelligt ifm. grundejerforeningen. Palle tager sig af sagen.

Ad 2

Elena har talt med Vejdirektoratet.

Før hun kan få information, skal det undersøges hvorvidt vejen hører under Landregler eller Byregler. Det er kommunens afgørelse.

Hvis vejen hører under Landregler, kan der ikke vedtages noget uden vejsyn.

Bestyrelsen vedtog, at der søges aktindsigt hos kommunen.

Elena vil tale med Jens Johansen fra Frederikssund Kommune vedr. aktindsigt.

I tilfælde af evt. klager, kan grundejerforeningen klage til Vejdirektoratet, og derved få teknisk hjælp til sagen.

fra Vej-jura i Vejdirektoratet var meget behjælpelig og kontaktes igen, når bestyrelsen har fået afklaring på spørgsmålet om Land- eller Byregler.

Der er ikke kommet svar fra Naturklagenævnet vedr. den indsendte klage.

Ad 3

Anders foreslår, at der sættes regler op omkring udlejning af huse i grundejerforeningens regi.

Bestyrelsen vil i god tid inden næste generalforsamling, undersøge hvilke generelle regler og love, der findes på området, og se om der er mulighed for at lave egne regler. Fx at bestyrelsen skal godkende evt. lejere.

Palle foreslår, at regnskabsåret følger kalenderåret. En god idé, som Palle selv tager op med revisoren, og som i givet fald vil blive taget med på generalforsamlingen.

Der kom forslag om at lave en hjemmeside til vandværket og grundejerforeningen.

Asger vil undersøge mulighederne på 123hjemmeside.dk.

Oplysninger som referat fra generalforsamlinger, regnskab, vedtægter og bestyrelsen, kunne være emner, som skal være tilgængelige på hjemmesiden.

Bestyrelsen overvejer at udskifte vandledningen under Svanemosevej fra ophøret af asfalten for enden af Duemosevej, hen til Svanemosevej 51.

Mødet sluttede kl. 20.50

Resterende bestyrelsesmøder 2007:

Torsdag den 6. december

Alle møder holdes kl. 19.30. Dagsorden og indkaldelse følger.

Bestyrelsens e-mail adresser og mobilnumre

:              

                            50911863

Elena Michelsen

:                   

                                                       40284862

John Schmidt

                                        40274101

:

:          

                                                    40685760

Asger Kjær Nielsen