Grundejerforeningen Thyrashøj

Bestyrelsesmøder 2021

Bestyrelsesmøde 14-09-2021

Deltagere: Ketty, Dan, Kenny, Erik og Tina.

1.       Opfølgning på punkter fra forrige møde 04-05-2021:

Ingen punkter.

 2.       Planlægning af generalforsamling 2021:

Den kommende generalforsamling 2020 blev planlagt. Opgaver fordelt. Generalforsamlingen afholdes 10-10-2021 og dagsorden inklusiv diverse bilag udsendes/omdeles senest 24-09-2021.

3.       Eventuelt:

Vi talte om et socialt arrangement sidst i maj/først i juni 2022 – et grillparty.

 4.       Næste møde:

Blev ikke aftalt – men inden næste ordinære generalforsamling i marts/april 2022.

Tina Andersen

15-09-2021

Bestyrelsesmøde 04-05-2021

Deltagere: Ketty, Dan, Erik og Tina.

1.       Opfølgning på punkter fra forrige møde 08-01-2020:

Ingen punkter.

 2.       Økonomi: Regnskab 2020, budget 2021:

Regnskab 2020 og budget 2021 blev gennemgået og vil efterfølgende blive sendt til den interne revisor.

Der blev enighed om at foreslå uændret kontingent på 750 kr. på den kommende generalforsamling.

 3.       Status Svanemosevej:

Bestyrelsen har løbende dialog med kommunen om nød reparationer af vejen.

Den seneste afgørelse angående Svanemosevej er modtaget 08-04-2021, med en 4 ugers klagefrist. Bestyrelsen har ingen bemærkninger og afventer videre forløb.

 4.       Stikveje:

Bestyrelsen har modtaget klager fra medlemmerne om huller i vejen på Marksvinget. Bestyrelsen har inspiceret de øvrige stikveje og vurderet at der også er behov for reparation af vejen på Fyrrebakken.

Bestyrelsen er i gang med indhentning af tilbud på udbedring af de 2 stikveje. Der indhentes tilbud fra Claus Stensen og Arkil. Den sidste leverandør, er den leverandør Frederikssund kommune har valgt som den billigste ifm. Svanemosevej.

 5.       Planlægning af generalforsamling 2021:

Bestyrelsen blev enige om at sætte en foreløbig dato søndag 10. oktober 2021. Datoen meldes ud på hjemmesiden og medlemmerne opfordres til at sætte kryds ved datoen. Udsendelse af dagsorden m.m. kommer senere.

 6.       Nabostrid:

I forbindelse med en igangværende nabostridighed har bestyrelsen haft kontakt til PL og spurgt om bestyrelsen kunne/skulle gå ind i sagen som mægler – dette har PL frarådet. Overordnet er det bestyrelsens holdning at reglerne i lokalplan 67, eventuelle servitutter skal overholdes af alle medlemmer.

 7.       Eventuelt:

Når Svanemosevej er udbedret, vil bestyrelsen se på opretning af vejskilte og afrensning af samme. Nogle af skiltene har fået graffiti.

 8.       Næste møde:

I starten af september måned 2021 for planlægning af generalforsamling.

Tina Andersen

06-05-2021