Grundejerforeningen Thyrashøj

Vedtægter for Grundejerforeningen Thyrashøj

Gældende fra 2024-03-April

1

Foreningens navn er: "Grundejerforeningen Thyrashøj" og dens hjemsted er Frederikssund Kommune.

2

De til enhver tid værende ejere af matrikler omfattet af Lokalplan 67 § 2 stk 1, samt udstykninger eller sammenlægninger af heraf, er berettigede og forpligtigede til at være medlemmer af foreningen.

Endvidere kan beslutning af generalforsamlingen optages som medlemmer i foreningen, sådanne enkelte ejendomme, som det vil være geografisk naturligt at optage

I tilfælde af ejerskifte indtræder den nye ejer af vedkommende ejendom i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle ejendommens forpligtelser overfor foreningen. Refusionsopgørelsen mellem sælger og køber er foreningen uvedkommende. Et medlem kan ikke ved salg af sin ejendom gøre krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue, lige så lidt som andele i denne formue kan gøres til genstand for særskilt overdragelse, eller nogen form for særskilt retsforfølgelse. Medlemsrettigheder i foreningen er først effektive, når kontingent er betalt, og et indtrædende medlem, der erhverver en parcel, hvor sælgeren er i kontingentrestance er pligtig at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket.

3

Grundejerforeningens formål er, at påtage sig varetagelsen af fælles anliggender som kan have interesse for grundejere i almindelighed samt specifikt forestå vedligehold og drift af foreningens eksisterende 4 veje jvf L67. Desuden varetages vedligehold i samarbejde med GF Meransletten af den del af Svanemosevej som afgrænses af ”Svanemosevej - Afgørelsen” af 8.April 2021 (jvf Komunal Sags Nr 05.02.02-P21-2-18). For så vidt udgifter til sidstnævnte del af Svanemosevej, så fordeles disse mellem GF Thyrashøj, GF Meransletten samt Frederikssund Kommune iht til senest kommunale fordelingsnøgle.

4

For dispositioner foretaget af bestyrelsen indenfor den ved nærværende vedtægt givne bemyndigelse, eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk en for alle og alle for en, ligesom medlemmerne er pligtige, såfremt det vedtages på en generalforsamling på deres parceller at lyse deklarationer.

5

Kontingent eller anden pligtig ydelse til foreningen fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen og opkræves efter bestyrelsens nærmere beslutning.

Restancer med kontingent, eller anden pligtig ydelse til foreningen medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen med evt. påløbende omkostninger er betalt.

6

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved brev eller på anden lignende måde med angivelse af dagsorden til hvert medlem med 14 dages varsel. Indkaldelsen sendes til den af medlemmerne opgivne bopæl og skal indeholde:

 • angivelse af dato, tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen,
 • dagsorden for generalforsamlingen,
 • forslag til behandling,
 • bestyrelsens beretning,
 • revideret årsregnskab,
 • budget for indeværende år.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være foreningen i hænde inden pr. 1. februar. Bestyrelsen påser, at forslag, der er modtaget rettidigt, bekendtgøres for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Den af generalforsamlingen valgte dirigent underskriver sammen med de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer referat af generalforsamlingen.

7

Ordinær generalforsamling afholdes i hvert år i marts/april måned med følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Protokol opråb

3.    Bestyrelsens beretning

4.    Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse og fremsætter forslag til budget, herunder forslag til fastlæggelse af årskontingent og eventuelle andre ydelse

5.    Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer

6.    Valg af bestyrelse

7.    Valg af revisor

8.    Eventuelt

8


Medlemmer er pligtige at anmelde adresseforandring eller ejerskifte til bestyrelsen inden 14 dage.

9

(ej i brug da oprindelig tekst besluttet udgået ved GenForsamling 2022) 

10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes med mindst 1 uges varsel af bestyrelsen når denne finder det påkrævet, eller når mindst 5 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af motiveret dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.

11

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved de fremmødte eller ved fuldmagt. Fuldmagter forelægges dirigenten. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Skiftlig afstemning iværksættes, hvis ét medlem kræver det.

12

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der alle 3 skal være medlemmer af foreningen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år.

Genvalg kan finde sted.

13

Bestyrelsen leder foreningens daglige anliggender og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede, hvoraf en dog skal være formanden. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem. Optagelse af lån kan kun ske efter generalforsamlingens beslutning.

14

Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

15

Grundejerforeningen er pligtig på anfordring af den nuværende ejer af de til udstykningsområdet hørende veje at tage skøde på disse.

16

Ethvert medlem er pligtig uden videre erklæring fra medlemmets side at respektere foreningens vedtægter, som de nu vedtages eller senere på lovlig måde måtte ændres.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling og med ændringer:

 • 21. maj. 1997 af § 9
 • 21. sep. 2010 af § 1, 7 og 15
 • 07. jun. 2011 af § 2 og 7
 • 26. feb. 2013 af § 3, 4 og 5
 • 17.jan. 2016 af § 11, 12 og 18
 • 29. jan 2017 § 6, 7, 8. Tidligere paragraf 12 og 18 udgår og vedtægterne er om nummeret.
 • 19. Apr 2018 § 6, 7, 9
 • 16. Marts 2022 §6, 9, 11, 12 vedtaget ændret. 
 • 3. April 2024 § 3 vedtaget ændret