Grundejerforeningen Thyrashøj

Generalforsamling 2022

Referat Generalforsamling 2022

Thyrashøj Grundejerforening

Beslutningsreferat fra generalforsamling i Thyrashøj Grundejerforening

16-03-2022

Indledning                                                                                                            

Bestyrelsesmedlem Dan Rasmussen (Marksvinget 3) indledte generalforsamlingen med velkomsttale og udbringning af skål til de fremmødte.

Dan Rasmussen orienterede om, at bestyrelsens formand Erik Rasmussen og bestyrelsesmedlem Tina Andersen (begge Marksvinget 2) var fraværende, da de begge 2 desværre var blevet ramt af Covid19.

Til stede

Bestyrelsen talte 15 fremmødte husstande og godkendte 13 rettidigt afleverede fuldmagter. Grundejerforeningen tæller 39 medlemmer. Generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig.

Hanne Hyllested (Fyrrekrogen 2) blev bemyndiget til generalforsamlingens dirigent og Peter Kronsted (Marksvinget 4) til referent.  

Mødeforløb
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse var udsendt rettidigt og generalforsamlingen lovlig indkaldt.

Dan Rasmussen stod for gennemgang af bestyrelsens beretning og orienterede om, at bestyrelsesarbejdet havde været præget af Corona-pandemiens følgevirkninger med bl.a. forsamlingsrestriktioner og deraf følgende mulighed for at træffe beslutninger.
Bestyrelsen havde derfor – efter rådgivning fra Parcelhusejernes Landsforening (PL) - fungeret som et forretningsudvalg indtil dags dato.
En af konsekvenserne af det manglende beslutningsmandat har derfor været, at der ikke er vedtaget og opkrævet kontingent i det forgangne år.

Vejsituationen: Dan Rasmussen orienterede også om, at forretningsudvalget i flere omgange har haft kontakt til kommunen med henblik på at fastholde dem på aftalen om nødreparationer af Svanemosevej.
Grundejerforeningen har selv to gange stået for udbedring af foreningens egne veje.
Dan Rasmussen orienterede om, at den planlagte udbedring af Svanemosevej vil blive mere kostbar og kommunen er ved at indhente et nyt tilbud.
Det hidtidige tilbud fremsendt om vedligehold af vores egne stikveje er også opdateret fra entreprenørens side, da det det aldrig blev vedtaget af grundejerforeningen grundet manglende fremmøde på seneste generalforsamling.

Beretningen blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Bestyrelsens kasserer Ketty Kolkur (Fyrrekrogen 5) redegjorde for, at regnskaberne 2020 og 2021 ikke var revideret, da revisor i perioden var udtrådt af grundejerforeningen i forbindelse med salg af sin ejendom.
Underskuddet skyldes alene den manglende kontingentopkrævning.
Ketty Kolkur foreslog på bestyrelsens vegne, at kontingent fastholdes på 750,-kr. og at de foregående års regnskaber godkendes/revideres af medlemmerne. Herefter blev samtlige bilag gennemgået og godkendt. Sammenfattende blev alle kassererens forslag samt budget enstemmigt vedtaget.

Forslag til generalforsamlingen   

Derefter gik generalforsamlingen til punkt 5 på dagsordenen, der vedrørte et forslag fra et medlem til tekstændring i vedtægter, så dobbeltkonfekt undgås.

Samt forslag fra bestyrelsen, der vil betyde, at fremtidige generalforsamlinger er beslutningsdygtige ved de fremmødte (inklusive fuldmagter) modsat eksisterende vedtægt, der kræver mindst halvdelen af medlemmerne fremmødt for at kunne være beslutningsdygtig.

Desuden havde bestyrelsen fremlagt forslag om ændring af vedtægter, så bestyrelsen i fremtiden kan bestå af tre medlemmer modsat fem, som det er fastsat i nuværende vedtægter. Bestyrelsen på tre medlemmer vælges for to år ad gangen og konstituerer sig selv.

Baggrunden for fremsatte forslag er, at det er stærkt hæmmende for bestyrelsens effektivitet og beslutningskraft, når meget få medlemmer møder op til generalforsamlinger, som derved ikke er beslutningsdygtige, og det i øvrigt er vanskeligt at mønstre frivillige nok til en bestyrelse på fem medlemmer.

Alle forslag fik applaus fra de fremmødte og blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger.

Endelig vedtog forsamlingen et forslag om nedtagning af to skilte på Svanemosevej, hvor denne drejer udfor nr. 53 og fortsætter mod nr. 60. Skiltene opfordrer til forsigtig kørsel. Da der ikke længere er gennemkørsel, er der ikke behov for skiltning.
Det blev besluttet at nedtage og gemme skiltene. Nedtagningen foretages gratis af frivillige fra bestyrelsen og velvillige hjælpere.

Det blev besluttet, at den fremtidige plan for vedligehold af veje fremsættes til førstkommende generalforsamling, hvor det som beskrevet vil være de nye bestemmelser for beslutninger ved fremmøde, der er gældende.

Bestyrelsen har i den mellemliggende periode dog bemyndigelse til at købe en portion grus til udbedring af stikveje, jvnf. §3 i vedtægterne.

Efter middagen gik forsamlingen til valg af bestyrelsesmedlemmer for næste toårige periode:
Dan Rasmusen (Marksvinget 3) og Kenny Maigaard (Marksvinget 5) blev genvalgt og ny i bestyrelsen er Torben Andersen (Marksvinget 12 A).

Tina Andersen (Marksvinget 2) blev valgt som bestyrelsens eksterne revisor

Under eventuelt var der bred tilslutning til et forslag fra Kenny om at afholde en grill-fest for alle medlemmer. Kenny stiller velvilligt have og grill-udstyr til rådighed. Bestyrelsen bevilliger 4.000 kr. til arrangementet, som blev datosat til lørdag den 11. juni 2022 fra kl. 14 med løs bagkant.

Den ny bestyrelse har konstitueret sig med Kenny Maigaard som formand og Torben Andersen som kasserer.

Mødet afsluttes

De fremmødte afsluttede generalforsamlingen med stor applaus til bestyrelsen for dens kompetente arbejde i det forgange år.

Referat godkendt for bestyrelsen af Dan Rasmussen:

Marksvinget 3, 3630 Jægerspris, 19. marts 2022

Agenda Generalforsamling 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling samt middag i Thyrashøj Grundejerforening onsdag d. 16. marts 2022 kl. 18:00 i Restaurant Egelunden (v. Frederikssund golfklub), Skovnæsvej 9; 3600 Frederikssund

Det er nu tid til en ny generalforsamling i vores forening. Dagsorden findes nedenfor og byder blandt andet, igen i år, på forslag til vedtægtsændringer (i alt 3 forslag), et forslag om nedtagning af skilte om forsigtig kørsel ned mod Svanemosevej 60 samt et forslag fra bestyrelsen om reparation og løbende vedligeholdelse af vores stikveje. Alle 5 forslag er vedlagte.

Under generalforsamlingen vil der blive serveret middag, øl og vand. Af hensyn til bestilling af forplejning beder vi om en tilbagemelding på deltagelse senest d. 09-03-2022 på mail: attinaandersen@gmail.com.

Vi håber, at I vil møde talstærkt op og nyde aftenen i selskab med jeres naboer og HUSK at hvis ikke har mulighed for at møde op, så send en fuldmagt. Vi skulle gerne blive beslutningsdygtige denne gang 😊

Mvh

Bestyrelsen

Erik, Ketty, Dan, Kenny og Tina

Ordinær generalforsamlings dagsorden 16-03-2022 kl. 18:00

  1. Valg af dirigent
  2. Protokol opråb
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Kassereren fremlægger årsregnskab til godkendelse og fremsætter forslag til budget, herunder forslag til fastlæggelse af årskontingent og eventuelle andre ydelse. Regnskab 2021 samt budget 2022 er vedlagt. Regnskab 2020 er fremsendt tidligere. Bemærk regnskaberne er ikke revideret.
  5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer. Forslag om vedtægtsændringer fra 1 medlem og 4 forslag fra bestyrelsen er vedlagt.
  6. Valg af bestyrelse. Samtlige 5 bestyrelsesmedlemmer er på valg og 2 modtager genvalg. Bemærk at såfremt det ene af bestyrelsens forslag om vedtægtsændring vedtages skal der kun vælges 1 ekstra bestyrelsesmedlem.
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt, her vil bestyrelsen bl.a. gerne tale om afholdelse af en grill-fest i vores forening