Grundejerforeningen Thyrashøj

Bestyrelsesmøder 20

Bestyrelsesmøde 08-01-2020

Deltagere: Ketty, Dan, Erik og Tina.

1.       Opfølgning på punkter fra forrige møde 17-02-2019:

Ingen punkter.

 2.       Økonomi: Regnskab 2019, budget 2020 samt kontingent 2020:

Regnskab 2019 og budget 2020 blev gennemgået og var klar til fremsendelse til den interne revisor.

Der blev enighed om at foreslå uændret kontingent på 750 kr. på den kommende generalforsamling.

 3.       Status Svanemosevej:

Bestyrelsen har løbende dialog med kommunen om vedligeholdelse af vejen – senest 24-12-2019. Derudover afventes endelig udspil fra kommunen om udgiftsfordeling og istandsættelse af vejen.

 4.       Behandling af mail fra et medlem:

Bestyrelsen havde modtaget en mail fra et medlem, der foreslog at bestyrelsen skulle stille forslag om vedtægtsændring, hvor 2 lyste servitutter (nr. 1 og 2) skulle indarbejdes i foreningens vedtægter. Bestyrelsen var enige om at de ikke ville stille dette forslag. Medlemmet får besked og er selvfølgelig velkommen til at stille forslaget selv.

 5.       Planlægning af generalforsamling 2020:

Generalforsamlingen vil blive afholdt 26-04-2020 i Rejsestalden. Bestyrelsen fordelte de forskellige opgaver, herunder bestilling af lokaler, mad, udarbejdelse og uddeling/fremsendelse af dagsorden.

 6.       Solidarisk betaling af udgifter til Svanemosevej:

På generalforsamlingen i 2019 var der en tilkendegivelse blandt de fremmødte medlemmer til solidarisk hæftning af udgifterne til Svanemosevej. Bestyrelsen havde derfor været i dialog med PL uden at få en klar udmelding om det er muligt/lovligt. På den baggrund har bestyrelsen valgt ikke at gå videre med emnet.

 7.       Eventuelt:

Intet.

 8.       Næste møde:

I uge 13, mandag d. 23. marts.

Tina Andersen

18-01-2020