Grundejerforeningen Thyrashøj

Generalforsamlinger

Vælg hvilket år du vil læse om generalforsamling ved at klikke på det pågældende år i menu til venstre

Generalforsamling 3.April 2024


Referat af GF Thyrashøj generalforsamling 3.April 2024

 

Mødet afholdtes i lokaler af Restaurant Egelunden ved golfbanen på nævnte dato og startedes lidt efter kl 18.

Det kunne konstateres at indkaldelsen var afsendt rettidigt og dato var i overensstemmelse med vedtægterne.

Efterfølgende fulgtes dagsordenen som anført i §7

  1. Som dirigent valgtes Anders (Fuglebakken 3) der ligeledes bekræftede at mødet var korrekt indkaldt.
  2. Protokol opråb viste 8 fuldmagter samt 19 stemmeberettigede fremmødte (20 stemmer idet Fyrrerbakken 3+5 fremmødt). Vi var altså flot beslutningsdygtige!
  3. Bestyrelsen fremlagde sin beretning og kunne supplere med opdatering om fremskridt med hjemmeside adgang om end her stadig henstår arbejder. Dette bevirker også at netop referat af sidste mødet heller ikke havde kunnet vises. Der var fra fremmødte opfølgende kommentarer og holdninger til særlig Svanemosevej.
  4. Kasser fremlagde regnskabet samt redegjorde for den ene indtægt og de bilag der var for udgifter. Regnskabet vedtoges enstemmigt uagtet at der altså igen ville komme et kontingent. Bestyrelsen fulgte i år netop herved også op på den betænkelighed der rejstes fra flere ved sidste års generalforsamling hvor Bestyrelsen havde fremsat og fik vedtaget nul kr i kontingent.
  5. Der var 2 forslag som havde overholdt tidsfristen og eet enkelt ændringsforslag til Bestyrelsens forslag, men dette sidste måtte desværre ikke blive fremstillet til afstemning grundet det blev bemærket at et sådant ændringsforslag ikke overholdt tidsfristen. Bestyrelsen tog det dog på sig at orientere om dette forslag og det kan jo så stilles igen næste år hvis ønsket!

FORSLAG 1: Bestyrelsens ændringsforslag til §3 blev fremlagt. Efter en god debat og snak om fordele og ulemper afsluttedes med afstemning hvor 19 fremmødte stemte for, 1 undlod at stemme, ingen stemte imod og af fuldmagter stemte alle 8. 

Forslag 1 derved vedtaget.

FORSLAG 2: Bestyrelsen fremlagde forslaget på vegn af medlems-stiller. Ligeledes en god snak om for/imod og selvom Bestyrelsen ikke ville stemme for, så havde den bestemt noteret sig at referatet skal vi have offentligt gjort som tidligere på vor hjemmeside så endnu en motiverende faktor til at få denne adgang reetableret efter 123Hjemmesides salg til ONE.com.

Afstemningen gav blandt fremmødte 19 nej, 1 undlod at stemme og blandt Fuldmagter 7 nej og 1 Ja.

Forslag 2 derved ikke vedtaget.

  1. Formand Kenny og Kassere Torben var på valg og modtog ikke genvalg. Menigt medlem Dan var ikke på valg og meddelte at ville fortætte som normalt til næste valg. Erik Rasmussen (Marksvinget 2) stillede op som første og blev enstemmigt valgt ind. Efter lidt stillede også Peter Kronsted (Marksvinget 4) flot op og blev ligeledes enstemmigt valgt ind. Ny Bestyrelse mødes uge 16 for at konstituere sig
  2. Tina Andersen (Marksvinget 2) ville gerne igen hjælpe som revisor og blev enstemmigt genvalgt
  3. Der blev primært snakket om veje og så langt mest om Svanemosevej. Vore egne stikveje (særligt svinget på Marksvinget og førstedel af Fuglebakken) blev også vendt. Samtidigt blev der også ytret ønske om ikke at gøre ”for meget” da vejenes karakter ønskes beholdt som en vigtig del af udtrykket for vort område. Der var stor opbakning og enighed om at Svanemosevej skal være sikkert fremkommelig og der fulgte god snak om privatfællesvejs rettigheder/pligter.

Der var overordnet set tilfredshed med seneste arbejder af Grusvej.dk om end kant forhøjning der kunne forhindre afvanding til grøfter ikke var ønskeligt og ej heller meningen.