Grundejerforeningen Thyrashøj

Referater fra bestyrelsesmøder 2008

Møde den 16. april 2008

Referat

fra bestyrelsesmøde i

Grundejerforeningen Thyrashøj og I/S Vandværket Thyrashøj

Den 16. april 2008 kl. 19.30

På Fyrrekrogen 5, 3630 Jægerspris

Deltagere:

Elena Michelsen

John Schmidt

Anders Verup

(referent)

Dagsorden:

Orientering fra John
- nyt vedr. Lokalplan 76!

Forberedelse til generalforsamlingen den 24. maj
- vedtægtsændring (dato for regnskabsår)
- ens vedtægter for Grundejerforening og Vandværk

Indkaldelse til generalforsamling laves

Eventuelt

Ad 1

Der er faldet afgørelse fra Naturklagenævnet vedr. Lokalplan 76. I alle tre sager (rækkehusene, sommerhusene og 16 parcelhuse) er Frederikssund Kommunes dispensation til at bygge indenfor skovbeskyttelseslinien, annulleret.

Plan- og Udviklingsudvalget har indstillet, at Kommunen søger en reduktion af skovbeskyttelseslinien hos By og Landskabsstyrelsen. I første omgang for området med rækkehuse.

Ad 2

Bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen, at foreningens regnskabsår fremover følger kalenderåret.

Endvidere vil bestyrelsen lave en revision af grundejerforeningens vedtægter for at harmonisere vedtægterne i forhold til Vandværkets vedtægter.

Begge disse ændringsforslag sendes ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Endvidere flyttes en passus fra Grundejerforeningens vedtægter ind i Vandværkets vedtægter i slutningen af § 10 vedr. lukning af vand i forbindelse med restance.

Ad 3

John og Asger laver en fælles indkaldelse for begge foreninger, hvor der henvises til dagsorden ifølge vedtægter.

Ad 4

Møder i resten af 2008 fastsættes på næste bestyrelsesmøde.

Formanden har talt med Kommunen vedr. tømning af septiktanke, hvor flere har oplevet at der ikke tømmes, selvom det påstås.

Kommunen har meddelt, at der er lavet aftale med et nyt slamsugningsfirma. Der er varslet tømning næste gang i perioden 30. juni til 17. juli.

Mødet sluttede kl. 21.15

Resterende bestyrelsesmøder 2008

Vedtages på næste bestyrelsesmøde.

Alle møder holdes kl. 19.30. Dagsorden og indkaldelse følger.

Bestyrelsens e-mail adresser og mobilnumre

Elena Michelsen

:

elenasofiamichelsen@hotmail.com

50911863

John Schmidt

40284862

:

40274101

20289004

29271949

:

:

:

p.t.w.jensen@privat.tele.dk

verup@mail.dk

strobech@tdcadsl.dk

Asger Kjær Nielsen

40685760

:

akn@upfrontagro.dk

Møde den 4. juni 2008

Referat

fra bestyrelsesmøde i

Grundejerforeningen Thyrashøj og I/S Vandværket Thyrashøj

Den 4. juni 2008 kl. 20.00

På Marksvinget 4, 3630 Jægerspris

Deltagere:

Elena Michelsen

John Schmidt

Palle T. W. Jensen

Anders Verup

Dan Strøbech

(referent)

Dagsorden:

Konstituering af bestyrelsen i I/S Vandværket Thyrashøj

Gennemgang og godkendelse af referater fra generalforsamlingerne

Udarbejdelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hjemmeside – gennemgang, økonomi og godkendelse

Eventuelt

Ad 1

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand:                           John Schmidt (valgt på generalforsamlingen)

Kasserer:                            Palle T. W. Jensen

Sekretær:

Medlem:                             Elena Michelsen

Medlem:                             Anders Verup

Suppleant:                         Dan Strøbech (valgt på generalforsamlingen)

Ad 2

Begge referater fra grundejerforeningerne blev gennemgået og tilrettet i forhold til fejl og mangler.

Ad 3

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 6. september 2008 kl. 10.00 i Kignæshallens Cafeteria, blev udarbejdet.

Ad 4

Hjemmesiden på www.thyrashoj.dk blev godkendt. Offentliggørelse sker på den ekstraordinære generalforsamling den 6. september.

Ad 5

Thvilum over ledningsregistreringen på vandværkets ledningsnet. Prisen er 250,- kr. hver gang der skal udleveres en oversigt over ledningsnettet.

Det blev besluttet, at der iværksættes udskiftning af vandmålere. Pris: ca. 450 - 500,- kr. pr. vandmåler. Anders Verup står for dette.

Bestyrelsen har modtaget et brev fra Claus Bøhm, Marksvinget 10, vedr. store køretøjer, der holder parkeret for enden af Duemosevej, ud for ud-/indkørelsen til Fyrreparken.

Bestyrelsen vil rette henvendelse til Kommunen vedr. køretøjets ulovlige placering foran grundejerforeningens skilt.

John Schmidt kontakter Claus vedr. beslutningen.

Mødet sluttede kl. 21.30

Bestyrelsens e-mail adresser og mobilnumre

50911863

John Schmidt

40284862

:

40274101

20289004

29271949

40685760

:

:

:

:

:

elenasofiamichelsen@hotmail.com

p.t.w.jensen@privat.tele.dk

verup@mail.dk

strobech@tdcadsl.dk

akn@upfrontagro.dk

Møde den 24. september 2008

Referat

fra bestyrelsesmøde i

Grundejerforeningen Thyrashøj og I/S Vandværket Thyrashøj

Den 24. september 2008 kl. 19

På Marksvinget 14, 3630 Jægerspris

Deltagere:

John Schmidt

Elena Michelsen

Dan Strøbech

(referent)

Dagsorden:

Orientering fra formanden

Konstituering af bestyrelsen i I/S Vandværket Thyrashøj

Godkendelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling

Eventuelt

Ad 1

Bestyrelsesmedlem og kasserer i Grundejerforeningen - og I/S Vandværket Thyrashøj Palle Jensen er dd. afgået ved døden. Æret være hans minde!

Ad 2

Formand:                           John Schmidt, valgt på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer:   Asger Kjær Nielsen, sekretær

                                            Elena Michelsen

                                            Anders Verup

                                            Dan Strøbech

Suppleanter:                      Ingen pt., da Dan Strøbech er indtrådt som fuldgyldigt medlem.

Som kasserer vil bestyrelsen rette henvendelse til medlem Claus Bøhm, Marksvinget 10A.

Ad 3

Bestyrelsen gennemgik og godkendte referatet fra den ekstraordinære generalforsamling.

Ad 4

Asger indkalder til næste bestyrelsesmøde.

Mødet sluttede kl. 20

Møde den 23. oktober 2008

Referat

fra bestyrelsesmøde i

Grundejerforeningen Thyrashøj og I/S Vandværket Thyrashøj

Den 23. oktober 2008 kl. 20

På Fuglebakken 3, 3630 Jægerspris

Deltagere:

John Schmidt

Anders Verup

(referent)

Dagsorden:

Orientering fra John

Vedtægter for Grundejerforening

Eventuelt

Ad 1

Klage over dispensation fra fortidsmindebeskyttelseszone ifm. ønske om gennemførelse af Lokalplan 76, er 1. september 2008 indleveret til Frederikssund Kommune, som har videresendt den til Naturklagenævnet.

Der er ikke modtaget svar fra Naturklagenævnet endnu.

Vandværket er blevet renoveret og malet, og der er fældet og slået græs på grunden.

Bøhm, Marksvinget 10, har indvilliget i at overtage posten som kasserer i foreningen. I første omgang ind til næste generalforsamling.

Ad 2

Foreningens vedtægter skal ændres, så de bliver tidssvarende og mere entydige. Som udgangspunkt, ser bestyrelsen på vandværkets vedtægter, og supplerer med andre nødvendige tiltag.

Bestyrelsen håber, at foreningens medlemmer vil bruge foreningens mail/hjemmeside til at indsende forslag til de nye vedtægter. Dette blev foreslået på foreningens generalforsamling.

John, Anders og Asger fik hver et arbejds-eksemplar af foreningens vedtægter med hjem. De tre andre bestyrelsesmedlemmer for et arbejds-eksemplar tilsendt pr. mail. Herefter vil bestyrelsen hver især komme med deres forslag til vedtægtsændringer ved næste bestyrelsesmøde.

De indkomne forslag til vedtægtsændringer, samles og redigeres til et første udkast. Dette udkast sendes til høring hos medlemmerne. Derefter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som herefter tager stilling til bestyrelsens endelige forslag til vedtægtsændring.

Ad 3

Bestyrelsen vil efter arbejdet med vedtægterne, tage fat på foreningens deklarationer og reglementer, som det blev foreslået på den ekstraordinære generalforsamling

Mødet sluttede kl. 21.30