Grundejerforeningen Thyrashøj

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 19-04-2018

Referat af ordinær generalforsamling i Thyrashøj Grundejerforening torsdag den 19. april 2018.

1)      Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Ketty som dirigent og Inger som referent – begge blev valgt.

Der var debat om, hvorvidt generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Der var enkelte medlemmer, som ikke havde modtaget de med Postnord fremsendte indkaldelser i tide. Wolters indsigelser blev taget til efterretning og bestyrelsen skal sikre sig, at alle medlemmer fremover modtager indkaldelsen rettidigt.

Generalforsamlingen vedtog at gennemføre mødet. Ingen gjorde indsigelse.

2)      Protokol opråb.

Generalforsamlingen blev erklæret for beslutningsdygtig med 25 fremmødte og 5 fuldmagter.

3)      Formandens beretning.

Helle fremlagde beretning, som blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Helle besvarede spørgsmål om skiltning.

Der blev informeret om, at bestyrelsen afventer forslag fra Frederikssund Kommune om fremtidig fordelingsnøgle af vedligeholdelse af fællesvejen Svanemosevej. Indtil dette er på plads, må der ikke ske vedligeholdelse af dette vejstykke.

4)      Regnskab 2017, budget 2018 og årskontingent.

Det blev foreslået, at punkt 4 og 8 blev behandlet samtidig for at sikre sammenhæng mellem budget og årskontingent. Forslaget blev godkendt.

Julie gennemgik regnskabet for 2017 og budgetforslag for 2018.

Sidstnævnte ville uden kontingentforhøjelse resultere i et underskud på 11.000 kr. og bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentete fra 750 kr. til 1.000 kr. pr. medlem for at eliminere det budgetterede underskud.

Kontingentforhøjelsen blev vedtaget med 15 stemmer for og 7 imod.

Budget for 2018 blev vedtaget af generalforsamlingen. Ingen gjorde indsigelse.

5)      Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

Tina fra bestyrelsen gennemgik forslag til vedtægtsændringer, der blandt andet skal sikre, at de enkelte paragraffer i vedtægterne hænger sammen.

Der var debat om de forskellige forslag til ændringerne. Bestyrelsens forslag blev sendt til afstemning og blev vedtaget med 17 stemmer for og 2 stemmer imod. 

6)      Valg af bestyrelse.

Helle, Lykke og Julie var på valg og ønskede ikke genvalg.

3 nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt og det var Erik, Ketty og Dan.

7)      Valg af revisor.

Wolter modtog genvalg.

8)      Årskontingent ( blev behandlet under punkt 4 )

9)      Eventuelt

Ingen punkter under evt.

25/4 2018/Inger

Formandens beretning

Formandens beretning for år 2017 i Thyrashøj Grundejerforening.

Igen i år har bestyrelsen generelt mødt god opbakning fra medlemmerne – det ses dog ikke i samme udstrækning på fremmøde på generalforsamling i januar eller den ekstraordinære generalforsamling i marts 2017.

Ressourcerne i bestyrelsen er i år brugt på korrespondance med kommunen, G/F Meransletten og øvrige aktører omkring ny fordelingsnøgle til vedligeholdelsen af Svanemosevej. Bestyrelsen har oplevet en del udfordringer i kontakten med kommunen, men der kom endelig et møde i stand hvor der blev fremsat et forslag om en fordelingsnøgle. Senere er dette forslag dog faldet, da der ikke var opbakning fra samtlige intressenter. Sagen er derfor overdraget til kommunen.

Året 2017 har også budt på spørgsmål omkring skiltene ”Vis hensyn – 20km/t”. Dels gik spørgsmålene på om bestyrelsen havde indhentet godkendelse fra den korrekte vejmyndighed, dette blev endelig klarlagt ved svar fra politiet i september 2017. Der har været yderligere korrespondance mellem bestyrelsen og et medlem af foreningen omkring hvorvidt bestyrelsen skulle holdes økonomisk ansvarlig for skiltningen, trods korrekt opsætning ifølge vejmyndighed samt mandat fra generalforsamlingen 2016. Sagen anses for værende afsluttet fra bestyrelsens side.

Formanden har taget kontakt til kommunen omkring manglende synlighed af skiltet “ærinde kørsel tilladt” og det er ikke forbudt at holde foran skiltet. Der er taget kontakt til bilens ejer og han har flyttet bilen længere væk fra skiltet, men det er stadigvæk, men det er stadig ikke optimalt. Der er nu taget kontakt til Nordsjællands politi for at høre om skiltet må sættes i modsatte vejside. Der er givet tilladelse til at sætte et tilsvarende skilt op i modsatte side af vejen af politiet.

Derudover har bestyrelsen igen i år gennemgået vedtægterne, og fremsætter også på generalforsamlingen en ny vedtægtsændring.

Økonomisk har foreningen i år brugt et rekord stor beløb på vedligeholdelse af Svanemosevej. Dette skal ses som en direkte konsekvens af det generelt dårlige vejunderlag/fundament og den vedligeholdelse vi pt yder kun er lappeløsninger. Der er dog indgået en ny aftale omkring vedligeholdelse af vejen, så nu står TCT transport for vedligeholdelsen. Den nye aftale er indgået på initiativ fra G/F Meransletten.

Der ses også en stigning i gebyrer til banken i forbindelse med vores erhvervskonto, disse gebyrer tages op med banken i 2018 med henblik på, at mindske fx udskriftsgebyrer og lignende.

Der er per 31.12.2017 to kontingent restancer, den ene er dog allerede indbetalt per februar 2018.

Helle Andersen

13.03.18