Grundejerforeningen Thyrashøj

Generalforsamlinger i 2015

Ekstraordinær generalforsamling 2015-10-06

Eneste punkt på dagsordenen var valg af bestyrelse og formand for bestyrelsen jf. indkaldelse. 

Som dirigent valgtes Ketty Kolkur, Fyrrekrogen 5.

Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med mindst 1 uges varsel jf. vedtægternes § 10 og er følgelig lovligt indkaldt.

Protokol opråb:

Til stede:                   22 medlemmer

Antal fuldmagter:      6 fuldmagter

Da der var 22 medlemmer til sted ud af 39 medlemmer var generalforsamlingen beslutningsdygtig jf. vedtægternes § 11.

Valg af bestyrelse og formand

Michael Raagaard Larsen havde meddelt, at han ikke ønskede at genopstille som formand for bestyrelsen, men meddelte ved mødet, at han alligevel genopstillede. Michael Raagaard Larsen blev enstemmigt genvalgt som formand

Julie Weber og Ib Jacobsen var ikke på valg, idet de indtrådte i bestyrelsen ved valg på den ekstraordinære generalforsamling den 7. april 2015. Begge meddelte, at de ønskede at fortsætte. Generalforsamlingen bekræftede enstemmigt valget af 7. april 2015.

Lykke Verup og Helle Andersen genopstillede til bestyrelsen og blev enstemmigt valgt.

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Formand

Michael Raagaard Larsen, Fyrrebakken 2.

Kasserer

Julie Weber, Fyrrekrogen 6.

Bestyrelsesmedlem

Ib Jacobsen, Fyrrebakken 5.

Bestyrelsesmedlem

Lykke Verup, Fuglebakken 3.

Bestyrelsesmedlem

Helle Andersen, Marksvinget 7.

Den ekstraordinære generalforsamling var herefter afsluttet.

Efter afslutning af generalforsamlingen udspandt der sig diskussioner om forskellige emner. Der var enighed om ikke at tage referat af denne diskussion, men medlemmernes opmærksomhed henledtes på, at de har mulighed for at henvende sig direkte til bestyrelsen, eller anmode om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 5 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af motiveret dagsorden jf. vedtægternes § 10.

Referent

Ketty Kolkur

Generalforsamling 2015-01-31

1.

Valg af dirigent

John Nielsen

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2.

Protokol opråb

Tilstedeværende / fuldmagter registreret…

18 (senere 19) tilstede, 6 fuldmagter – generalforsamlingen er ikke beslutningsdygtig.

3.

Formandens beretning  

Ej oplæst, men uddelt på forhånd.

Marksvinget 1 / H. C. Volter:

o

Vedtægter er modsigende, hvilket der tidligere er gjort opmærksom på. Det opleves ikke, at der er sket forbedringer.

-

SVAR fra bestyrelsen: Det er korrekt, at der ikke er ændret i vedtægterne.

o

Driften er blevet unødigt dyr. Lokalplan 76 – paragraf 11, stk.5 og 6. Der er mulighed for at grundejerforeningerne kan slås sammen og at man kan tage skøde på fællesarealer. Der er ikke sket noget.

-

SVAR fra bestyrelsen: Kommunen er kontaktet og oplyser, at det ikke kan lade sig gøre, fordi lokalplanerne er for forskellige, foreningerne imellem. Det er status.

o

Revision af foreningens regnskab. Forsamlingen vil ikke kunne godkende et regnskab, fordi der ikke er en folkevalgt revisor, der har revideret regnskabet. H. C.Volter vil gerne genindtræde som revisor, hvis man ønsker dette – se pkt 8.

-

SVAR fra bestyrelsenrevisorvalget blev flyttet op på sidste generalforsamling, fordi H. C. Volter gik af i utide. Generalforsamlingen blev sidste år enige om, at man godt kunne vælge en anden/ekstern revisor.

o

Asfalt udlagt foran indkørsel på Marksvinget 1. Sådan var det ikke tidligere. Det vil H. C. Volter ikke finde sig i. Han betragter det som et formandsansvar… H. C. Volter: uddelte ”bevismateriale” – som han vil gå videre med.

-

SVAR fra bestyrelsen: stemningen på sidste generalforsamling var at asfalten skulle blive.

o

Asfaltering af Svanemosevej. Umuligt at beslutte noget på det grundlag...

o

Vandværk: Umuligt at lukke for vandet pga. asfalteringpå en matrikel.

-

SVAR fra bestyrelsen: - dejligt, at du kontaktede vandværket, så den sag kan komme i orden. Opfordring til at stille op til bestyrelsen. Svar fra H. C. Volter - det ser H. C. Volter sig ikke i stand til pga. egen travlhed.

Bestyrelsen/Helle: -asfalt på Svanemosevej kommer ikke til at koste foreningen noget. Der kan blive en udgift til vedligeholdelse. Omfanget heraf er ukendt.

Mogens/Marksvinget 11: Svanemosevej er en privat fællesvej. Vedligeholdelse kan pålægges.

o

Der blev stemt om formandens beretning. Resultatet gengives ikke idet generalforsamlingen er ikkebeslutningsdygtig.

4. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse og fremsætter forslag til budget.  

Årsregnskabet blev udleveret.

Bestyrelsen / Lonni:

der ses en lille ændring til indtægt pga. beslutning om, at to små matrikler kun betaler for én (beslutning fra sidste generalforsamling).

- det er medlemmernes ansvar at sikre, at bestyrelsen har de rigtige adresseoplysninger.

- Marksvinget 1: - vi bør vælge en intern revisor nu, så vi kan godkende regnskabet. Det er ikke revideret. Se punkt 8.

Godkendelse af regnskabet kunne ikke foretages: - godkendelse af regnskab udsættes til næste år. Inden da skal regnskabet revideres. Generalforsamlingen er ikkebeslutningsdygtig.

Budget: - da der er en matrikel mindre, er budgettet justeret ned med 750 kr. ift. kontingentindtægt.

Der var et ønske om at man i budgettet fik indført en post på 30.000 kr. til opretning af Marksvinget.

Det blev foretaget en vejledende afstemning om budgettet. Resultatet gengives ikke, da Generalforsamlingen er ikkebeslutningsdygtig.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer:  

Afstemning vedrørende asfaltering af Svanemosevej. Der er 3 forslag: 2 til udformning af asfaltering og sti på Svanemosevej (de er begge fremsendt til alle parceller) + 1 forslag om uændret vej.

Grundlaget er mangelfuldt belyst – forslagene er trukket tilbage. Drøftelsen foretages under eventuelt.

7. Valg af bestyrelse:    

- Formand Britta Busch er på valg og ønsker ikke genvalg

- Lars Kaas Poulsen er på valg og ønsker ikke genvalg

- Kasserer Lonni Tyrrell er på valg og ønsker ikke genvalg

For formand, Britta Busch: Ingen kandidater - Der skal en ekstraordinær generalforsamling til.

For Lars Kaas: Kandidat: Michael Larsen - Der skal en ekstraordinær generalforsamling til.

For kasserer, Lonni Tyrrell: Ingen kandidater. - Der skal en ekstraordinær generalforsamling til.

Hvis der ikke er nogen, der stiller op til bestyrelsesposterne, kan man frygte, at Grundejerforeningen Thyrashøj nedlægges. Det frygtes så, at grundejerforeningen sættes under administration af Frederikssund Kommune, der så kan tage alle beslutninger hen over hovedet på grundejerforeningens medlemmer.

8. Valg af revisor

Eksterne revisor Britt Sørensen er på valg og ønsker genvalg.

Generalforsamlingen er ikke beslutningsdygtig.

Marksvinget 1, H. C. Volter – ønske at opstille som intern revisor, men vil ikke stå i vejen for andre.

Generalforsamlingen er ikke beslutningsdygtig.

9. Fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser

Bestyrelsen/ Lonni: 500 kr.

Anders Verup: - lad en revisor udarbejde et nyt sæt vedtægter (forslag til bestyrelsen): 750 kr.

Asger / 600 kr.

Generalforsamlingen er ikke beslutningsdygtig.

10. Jægerspris Antenne forening giver tilbud. Se mere om tilbud og priser på Antenneforeningens hjemmeside.

Formand for antenneforeningen orienterede om perspektiverne og bad de fremmødte tilkendegive om der er interesse for at tilslutte sig, såfremt nettet / kabeltræk blev ført frem til vores område helt eller næsten helt omkostningsfrit

o

2/3 af de fremmødte husstande viste interesse.

11. Eventuelt

Dirigent: - grus eller asfalt.

o

Umiddelbar tilkendegivelse: 13 for grus. 3 for asfalt (kun vejledende).

Bestyrelsen / Helle: Datoen for en ekstraordinær generalforsamling ønskes fastsat sådan, at Michael Larsen vil kunne være tilstede, så vi kan høre nærmere.

Skorstensfejer: - H. C. Volter: - har oplevet, at skorstensfejning ikke blev udført… Andre har ikke oplevet noget lignende.

Generalforsamlingen afsluttet den 31/1-2015, kl. 17:31

Referent

Hans-Henrik Hulgaard

Marksvinget 9