Grundejerforeningen Thyrashøj

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 - referat

Generalforsamlingen blev startet af formanden.

Punkt 1: Valg af dirigent

Der var ingen af de fremmødte der meldte sig som dirigent. Formanden påtog sig derfor rollen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Indkaldelsen var udsendt/omdelt 22.09.2021.

Punkt 2: Protokol opråb

Ialt 14 matrikler var repræsenteret, enten ved fremmøde eller ved fuldmagter (bestyrelsen havde ialt modtaget 4 fuldmagter). Ifølge vedtægter skal mindst halvdelen af medlemmerne være til stede for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede at dette ikke var tilfældet - der skulle have været mindst 20 fremmødte. 

Generalforsamlingen blev derfor afsluttet. Bestyrelsen vil indkalde til ordinær generalforsamling i foråret 2022 og her stille forslag til vedtægtsændring omkring simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte ved en ekstraordinær generalforsamling, da dette ikke p.t. er inkluderet i vores vedtægter.

Forsamlingen fortsatte med eventuelt og her blev det bl.a. meddelt at Ketty, Erik og Tina vil være på valg ved den kommende generalforsamling og ikke ønsker genvalg - HERMED en opfordring til at overveje om det ikke kunne være interessant at gå ind i bestyrelsen. OG samtidigt en MEGET stor opfordring til at støtte op om den kommende generalforsamling, da vi ellers risikerer at skulle blive styret af en administrator og BETALE for dennes tid.

Der blev trukket lod om den lovede præmie og den heldige vinder blev: Marksvinget 7. Bestyrelsen sørger for at få overleveret præmien.

Der blev opfordret til at afholde næste generalforsamling en hverdagsaften med f.eks. smørrebrød.

Referent

Tina Andersen

Marksvinget 2

Generalforsamling 2021 - dagsorden

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Thyrashøj Grundejerforening søndag d. 10. oktober 2021 kl. 16:00 i Rejsestalden, Hovedgaden 29A i Jægerspris

 Det er endelig tid til generalforsamling for året 2020 i vores forening. Dagsorden findes nedenfor og byder blandt andet, igen i år, på forslag til vedtægtsændringer samt et forslag fra bestyrelsen om reparation og løbende vedligeholdelse af vores stikveje. Begge forslag udsendes til jer sammen med denne dagsorden.

Under generalforsamlingen vil der blive budt på kaffe, the, øl og vand. Af hensyn til bestilling af forplejning beder vi om en tilbagemelding på deltagelse senest d. 05-10-2021 på mail: attinaandersen@gmail.com.

Under generalforsamlingen vil der blive trukket lod om en dejlig præmie blandt de fremmødte inklusiv dem der er fremmødt via fuldmagter.

Vi håber, at I vil møde talstærkt op og nyde et par timer i selskab med jeres naboer.

Mvh

Bestyrelsen

Erik, Ketty, Dan, Kenny og Tina

Ordinær generalforsamlings dagsorden 10-10-2021 kl. 16:00

  1. Valg af dirigent
  2. Protokol opråb
  3. Bestyrelsens beretning. Beretningen er vedlagt.
  4. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse og fremsætter forslag til budget, herunder forslag til fastlæggelse af årskontingent og eventuelle andre ydelse. Regnskab 2020 samt budget 2021 udsendes til jer sammen med denne dagsorden.
  5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer. Forslag om vedtægtsændringer fra 1 medlem og forslag fra bestyrelsen udsendes til jer sammen med denne dagsorden.
  6. Valg af bestyrelse. Samtlige 5 bestyrelsesmedlemmer er på valg og modtager genvalg.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Generalforsamling 2021

Afholdes dato 10. oktober 2021 kl. 16 i Rejsestalden  - medlemmerne opfordres til at sætte kryds i kalenderen 🙂