Grundejerforeningen Thyrashøj

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 19-09-2020

Referat af generalforsamling afholdt 19-09-2020 i grundejerforeningen Thyrashøj

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Dan Rasmussen fra Marksvinget 3. Forsamlingen godkendte Dan som dirigent, selvom han er medlem af bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt. Der var en enkelt kommentar til indkaldelsen om at bestyrelsen fremover burde tilføje at alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage på trods af anbefalingen om at der kun bør deltage 1 person fra hver husstand.

2. Protokol opråb

Ved protokol opråb blev det konstateret at der var 8 fremmødte og 5 fuldmagter, dvs. i alt 13 medlemmer var repræsenteret.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen således ikke var beslutningsdygtig, dvs. hverken bestyrelsens beretning, regnskab, kontingent, budget eller indkomne forslag ville kunne komme til afstemning.

Bestyrelsen vil indkalde til en ny generalforsamling med minimum den samme agenda.

Bestyrelsen gennemgik de resterende punkter på agenda til orientering for de fremmødte.

3. Bestyrelsens beretning blev læst op.

Der blev spurgt ind til udgifterne ifm. kommunens vedligeholdelse af Svanemosevej. Formanden oplyste at kommunen har meldt ud at foreningen ikke kommer til at betale for den vedligeholdelse der allerede er udført.

Formanden havde været i kontakt med kommunen og fået oplyst at kommunen har indhentet 3 tilbud på udbedring af Svanemosevej samt at det billigste tilbud var på 177.000 kr.

Der var bemærkning fra Marksvinget 1 om at bestyrelsens bemærkning om udgiftsfordelingfor Svanemosevej vedrører de vejberettigede og ikke vedrører grundejerforeningen.

Marksvinget 1 spurgte om bestyrelsen havde samarbejde med bestyrelsen fra Meranslettens grundejerforening. Formanden fortalte at bestyrelsen havde en løbende dialog med den tilstødende grundejerforening.

Bestyrelsen blev opfordret til at kigge nærmere på kommunens planer om bebyggelse syd for Svanemosevej.

4. Regnskab 2019 blev gennemgået.

Revisoren roste samarbejdet med kassereren.

5. Indkomne forslag

  1. Forslag om ændring af vedtægter blev gennemgået. Forsamlingen havde ingen bemærkninger til forslaget – gav udtryk for at det virkede fornuftigt.
  2. Bestyrelsens forslag om udbedring af stikvejene og løbende vedligeholdelse blev gennemgået. Marksvinget 1 mente at der skal foreligge mere end 1 tilbud og opfordret til at udbedring af stikvejene blev koordineret med arbejdet med Svanemosevej.

6. Valg til bestyrelsen: Der blev klappet.

7. Valg af revisor: der blev klappet.

8. Eventuelt:

Forslag om at bestyrelsen sendte spørgeskema ud til medlemmerne før en generalforsamling, hvor medlemmerne kunne tilkendegive deres mening og hvad de ønskede at diskutere på generalforsamlingen.

Marksvinget 1 opfordrede bestyrelsen til at sikre det nødvendige fremmøde ved den kommende generalforsamling.

Referent

Tina Andersen

Marksvinget 2