Grundejerforeningen Thyrashøj

Bestyrelsesmøder 2019

Bestyrelsesmøde 17-02-2019

Deltagere: Ketty, Dan, Kenny, Erik og Tina

1. Opfølgning på punkter fra forrige møde 13-01-2019: 

Medlemsliste: Indsamling af mailadresser i fuld gang. Kenny fortsætter. 

Ansvarspådragelse for bestyrelsesmedlemmer: Dan vil fortsat rundsende en mail med nærmere oplysninger.

2. Regnskab 2018 samt budget 2019:

Regnskab 2018 og budget 2019 var godkendt af intern revisor. Regnskabet blev underskrevet af bestyrelsen under mødet.

3. Planlægning af generalforsamling 2019:

Dato: 24-03 kl. 11

Lokaler: Rejsestalden.

Under mødet blev materialet til generalforsamlingen færdiggjort.

Det blev aftalt hvem der sørger for kopiering og uddeling.

4. Næste møde:

Blev ikke aftalt, men hvis behov mødes bestyrelsen enten 21. eller 22. marts.

Tina Andersen

17-02-2019

Bestyrelsesmøde 13-01-2019

Deltagere: Ketty, Dan, Erik og Tina.

1.       Opfølgning på punkter fra forrige møde 14-09-2018:

a.       Medlemsliste: Indsamling af mailadresser i fuld gang. Kenny fortsætter.

b.      Behandling af mail fra et medlem/opdatering af vedtægter: Tina har opdateret vedtægterne i henhold til beslutningerne fra generalforsamlingen i april 2018.

c.       Ansvarspådragelse for bestyrelsesmedlemmer: Dan vil fortsat rundsende en mail med nærmere oplysninger.

 2.       Foreningens hjemmeside:

Under mødet blev der lagt besked om kommende generalforsamling på hjemmesidens opslagstavle samt at medlemmerne skal indsende evt. forslag, der ønskes behandlet på den kommende generalforsamling, til bestyrelsen senest 01. februar.

 3.       Vejen/Svanemosevej:

Kommunen har nu udsendt besked via e-boks til de vejberettigede og informeret om at der vil blive udarbejdet en udgifts-fordelingsnøgle samt at der vil komme en partshøring. I brevet står ligeledes at kommunen har udført nødreperation af vejen.

 4.       Regnskab 2018 samt budget 2019:

Kassereren havde lavet udkast til regnskab 2018. Det blev gennemgået på mødet og det blev aftalt at det sendes til den interne revisor senest 25-01 og at han har deadline til 15-02.

 5.       Planlægning af generalforsamling 2019:

Dato: 24-03 kl. 11.

Det blev aftalt hvem der sørger for reservation af lokaler, udarbejdelse af udkast til bestyrelsens beretning, oplæg om arbejdet med Svanemosevej samt forslag til vedtægtsændring for §8 og §12.

Det blev aftalt at materialet til generalforsamlingen uddeles/fremsendes i løbet af uge 8. Materialet vil ligeledes blive sendt via mail til de medlemmer, der har oplyst deres mailadresse.

 6.       Næste møde:

Afholdes 17. februar kl. 14 hos Ketty. Formålet med mødet er at få færdiggjort materialet til den kommende generalforsamling.

Tina Andersen

14-01-2019