Grundejerforeningen Thyrashøj

Referater fra bestyrelsesmøder 2009

Møde den 24 november 2009


Referat

fra bestyrelsesmøde i

I/S Vandværket Thyrashøj

Den 24. November 2009 kl 19.30,

på Fuglebakken 3, 3630 Jægerspris

Deltagere:

John Schmidt

Anders Verup

Claus Bøhm

Elena Michelsen Andersen

Dagsorden:

1.     Valg af referent.

2.     Organisering af bestyrelsen.

3.     Nyt fra kassereren.

4.     Vandværkets fremtid

Ad 1  

Elena Michelsen blev valgt

Ad 2  

Dan Strøbech har valgt at trække sig fra bestyrelsen.

Ad 3  

Det blev besluttet at vandmålerne bliver betalt over vandværkets kasse.

Ad 4  

Drøftelser vedr. vandværkets fremtid - arbejdsgruppe nedsat bestående af Anders Verup og Claus Bøhm.  


Mødet sluttede ca. kl. 21.30 - næste bestyrelsesmøde i jan.

Møde den 15 september 2009


Referat

fra bestyrelsesmøde i

Grundejerforeningen Thyrashøj og I/S Vandværket Thyrashøj

Den 15. september 2009 kl 19.30,

på Fyrrekrogen 5, 3630 Jægerspris

Deltagere:

John Schmidt

Anders Verup

Claus Bøhm

Elena Michelsen Andersen

Dagsorden:

1.     Valg af referent.

2.     Organisering af bestyrelsen.

3.     Nyt fra kassereren.

4.     Ansvarsforsikring til bestyrelsen.

5.     Finansiering af installation af de nye vandmålere.

6.     Vejlaug

7.     Salg af vandværk?

8.     Evt.

Ad 1  

Elena Michelsen blev valgt

Ad 2  

Asger Kjær Nielsen har af private årsager valgt at trække sig fra bestyrelsen. Det betyder, at vi skal have ny sekretær. Elena M. Andersen blev foreløbig valgt til at varetage denne funktion.

Ad 3  

Intet nævneværdigt nyt. Se punkt 4.

Ad 4  

Vi mangler en ansvarsforsikring til både grundejerforeningens og vandværkets bestyrelse. Claus Bøhm og Anders Verup har undersøgt forsikringsmarkedet, og det bedste tilbud, vi har fået, er fra et selskab, der hedder Nassau.

De pågældende forsikringer dækker for i alt kr. 500.000, og koster samlet kr. 3000 om året for begge forsikringer. Claus Bøhm bestiller disse snarest.

Foreningens andre forsikringer beholdes uændret i nuværende selskaber.

Ad 5  

Der indkom 2 forslag til, hvordan finansieringen af de nyinstallerede vandmålere kunne løses:     


·       
Midlerne trækkes ud af foreningens egenkapital.

·       
Beløbet opkræves næste vandregning hos hver husejer.

Ingen beslutninger taget.

Ad 6  

Der har ikke været nogen nævneværdig aktivitet i vejlauget. Elena M. Andersen er fortsat bindeled mellem bestyrelsen og vejlauget, men har endnu ikke fået nogen konkrete henvendelser, der kan arbejdes videre med. Det er ikke bestyrelsen, der skal tage initiativ hertil.

Ad 7  

Et evt. salg af vandværket er en større udfordring og en lang proces, som kræver meget planlægning og research. Dette punkt kræver mindst et bestyrelsesmøde, som kun skal omhandle dette emne. Næste møde afsættes til formålet. Anders Verup kontakter Jægerspris Vandværk med henblik på yderligere info.

Ad 8  

Næste møde: Forslag om den 27-10-2009 kl. 19.30. Ikke endeligt vedtaget. Diverse kalendere skal tjekkes.

Mødet sluttede kl. 21.30

Møde den 3. juni 2009

Referat

fra bestyrelsesmøde i

Grundejerforeningen Thyrashøj og I/S Vandværket Thyrashøj

Den 3. juni 2009 kl. 19.00,

på Fyrrekrogen 5, 3630 Jægerspris

Deltagere:

John Schmidt

Claus Bøhm

Anders Verup

Dan Strøbech

(referent)

Afbud fra:

Elena Michelsen

Dagsorden:

  1. Orientering fra formanden
  2. Konstituering af bestyrelsen
  3. Eventuelt

Ad 1

Bestyrelsen udfyldte og underskrev en ledelseserklæring fra revisionsfirmaet.

Ad 2

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Vandværk

Formand, Vandværket:     Anders Verup (valgt på generalforsamlingen)

Sekretær:

Kasserer:                            Claus Bøhm (valgt på generalforsamlingen)

Medlem:                             John Scmidt

Medlem:                             Elena Michelsen

Suppleant:                         Dan Strøbech (valgt på generalforsamlingen)          

Grundejerforeningen

Formand, Grundejer.:        John Schmidt (valgt på generalforsamlingen)

Sekretær:

Kasserer:                            Claus Bøhm (valgt på generalforsamlingen)

Medlem:                             Anders Verup

Medlem:                             Elena Michelsen

Suppleant:                         Dan Strøbech (valgt på generalforsamlingen)          

Bestyrelsen vil genoptrykke ordensreglerne og rundsende dem, samt lægge dem på hjemmesiden med en opfordring til at overholde dem.

Mødet sluttede kl. 20.00

Bestyrelsens e-mail adresser og mobilnumre

:

chelsen@hotmail.com

elenasofiami

50911863

John Schmidt

40284862

:

Anders Verup:                    verup@mail.dk                                                              20289004

29271949

40685760

Claus Bøhm:

38814440

:

:

strobech@tdcadsl.dk

akn@upfrontagro.dk

Møde den 6. maj 2009

Referat

fra bestyrelsesmøde i

Grundejerforeningen Thyrashøj og I/S Vandværket Thyrashøj

Den 6. maj 2009 kl. 19.00,

på Marksvinget 4, 3630 Jægerspris

Deltagere:

John Schmidt

Elena Michelsen

Anders Verup

Claus Bøhm (kasserer)

(referent)

Afbud fra:

Dan Strøbech

Dagsorden:

  1. Orientering fra formanden
  2. Indkomne forslag fra medlemmerne ifm. generalforsamlingerne
  3. Gennemgang af dagsordenerne til generalforsamlingerne
  4. Eventuelt

Ad 1

Regnskaberne til medlemmerne er ankommet fra revisoren. De vil blive udleveret på generalforsamlingen.

Ad 2

Der er indkommet et forslag fra Finn Pedersen vedr. oprettelse af et vejudvalg.

Elena har haft kontakt med kommunen vedr. vejen. Ifølge teknisk forvaltning hos Frederikssund kommune, har grundejerforeningen ingen indsigelser ift. vejen. Kommunen kan enerådigt bestemme hvad der skal ske med vejen. Dette skal underbygges med et skriftligt svar.

Bestyrelsen vil bringe forslaget til afstemning.

Der er fra Hans Chr. Wolter indkommet kommentarer til flere §§ og forslag til ændring af §2 Formål ifm. bestyrelsens udkast til vedtægtsændringer.

Bestyrelsen foreslår at Wolters forslag om at ændre §2 Formål, kommer med ind i vedtægterne og dermed til afstemning.

som referent til samtlige generalforsamlinger.

Bestyrelsen foreslår John Nielsen som dirigent og

Vedr. udskiftning af vandmålere vil bestyrelsen foreslå, at tidligere beslutning ændres til at disse betales med en regning på 550,- kr. plus moms til hver husstand. Beløbet vil blive lagt oven i næste vandregning.

Vedr. valg af bestyrelse: På valg er Anders Verup og kasseren. Bestyrelsen foreslår at Claus Bøhm vælges til kasserer, og at John Schmidt indgår som menigt bestyrelsesmedlem i stedet for Anders, der forventes valgt som formand.

Under Dagsorden B, punkt 10 Eventuelt, vil bestyrelsen bede om interessenternes meningstilkendegivelse ift. en fremtidig overdragelse af vandværket til Jægerspris Vandværk.

Ad 4

Ift. tidligere nævnt tilbagebetaling af evt. betalt ejendomsskat (jfr. Referat fra bestyrelsesmødet den 6. april 2009), er det kommet frem, at Vandværket Thyrashøj ikke har betalt ejendomsskat, hvorfor der ikke vil være en tilbagebetaling.

  Mødet sluttede kl. 20.30

Møde den 6. april 2009

Referat

fra bestyrelsesmøde i

Grundejerforeningen Thyrashøj og I/S Vandværket Thyrashøj

Den 6. april 2009 kl. 19.30

På Fyrrekrogen 5, 3630 Jægerspris

Deltagere:

John Schmidt

Elena Michelsen

Anders Verup

Claus Bøhm (kasserer)

(referent)

Afbud fra:

Dan Strøbech

Dagsorden:

  1. Orientering fra formanden
  2. Regnskab og budget
  3. Eventuelt

Ad 1

Det manglende bilag på 3.081,75 kr. er dukket op (jf. referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 4. marts 2009).

Ad 2

Bestyrelsen gennemgik de forskellige poster og konstaterede, at eneste særlige tilsidesættelse er indregning af nye vandmålere på vandværkets budgetter over de næste tre år.

John og Claus aftaler et møde, hvor de sammen gennemgår regnskab og opstiller budget.

Ad 3

Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen vil, sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, udsende bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Ændringsforslag til disse skal være skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (den 2. maj) før de kan behandles og gå til afstemning på generalforsamlingen.

Brev vedr. tilbagebetaling af ejendomsskatter

Vandrådet har igangsat et arbejde med at undersøge mulighederne for, at alle kommunens private almene vandværker bliver fritaget for ejendomsvurdering og dermed ejendomsskat.
Baggrunden for dette er, at der i Skats Vurderingsvejledning 2009-1 pkt. 3.1.3.3. fremgår, at hvis et vandværk ejes af et privat interessentskab, og der er sammenfald mellem interessenter og forbrugere, og vandværket er etableret uden for de enkelte interessenters ejendomme, skal vandværket efter told- og skatteforvaltningens opfattelse vurderingsmæssigt, på samme måde som grundejeres fællesarealer, ansættes til 0, idet vandværkets værdi forudsættes indeholdt i de enkelte interessenters ejendomsvurdering.

Vandværket Thyrashøj skal inden 1. maj 2009 meddele Skattecenter Ballerup, at vi har betalt ejendomsskatter, før en evt. refusion kan komme på tale.

Ekstraordinær generalforsamling i Vandværket

Grundet ønske om formandsskifte i Vandværket, vil Grundejerforeningen indkalde til ekstraordinær generalforsamling i Vandværket umiddelbart inden den ordinære generalforsamling.

Vandmålere

Efter Påske bliver samtlige vandmålere udskiftet. Udgiften vil blive fordelt over tre år som en ekstra post på opkrævningen.

Forsikring

Claus Bøhm vil undersøge om bestyrelsesmedlemmerne er forsikret ift. beslutninger, der påfører foreningen uventet udgifter.

Generalforsamling

John og Asger mødes og udarbejder indkaldelse til generalforsamlingen.

Mødet sluttede kl. 21.00  

Møde den 4. marts 2009

Referat

fra bestyrelsesmøde i

Grundejerforeningen Thyrashøj og I/S Vandværket Thyrashøj

Den 4. marts 2009 kl. 19.30

På Marksvinget 14, 3630 Jægerspris

Deltagere:

John Schmidt

Anders Verup

Dan Strøbech

(referent)

Afbud: Elena Michelsen

Dagsorden:

Orientering fra formanden

Forslag til reviderede vedtægter gennemgås

Eventuelt

Ad 1

Revisoren har påtalt at der mangler bilag for et beløb svarende til 3.081,75 kr. Bilag er sandsynligvis forsvundet i forbindelse med dødsbo behandling hos tidligere kasserer.

Revisoren ser intet problem i sagen og har bogført beløbet under diverse.

Ad 2

Udkastet til grundejerforeningens nye vedtægter blev gennemgået med enkelte justeringer.

Asger og John sender vedtægterne til høring hos medlemmerne, som herefter har 14 dage til at returnerer eventuelle kommentarer til bestyrelsen.

Vedtægtsændringerne sættes til afstemning på den ordinære generalforsamling den 16. maj 2009, med forventet ikrafttrædelse efter den 16. maj 2009.

Ad 3

Der er kommet en henvendelse fra Lonnie Tyrrel vedr. tinglyste deklarationer på flere af grundejerforeningens parceller, som Frederikssund Kommune mener, bør annulleres samlet.

Bestyrelsen vil undersøge sagen nærmere.

Mødet sluttede kl. 21.30