Grundejerforeningen Thyrashøj

Referater fra bestyrelsesmøder 2010

Møde 15.nov. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforening- og I/S Vandværket Thyrashøj

Den 15. nov. 2010 kl 19.30

På Fuglebakken 3, 3630 Jægerspris

Deltagere:

Elena Michelsen Andersen
Pernille Amondsen
Jan Jørgensen
Anders Verup

Afbud:

Claus Bøhm

Nyt fra vejudvalget:

·        Svanemosevejs tilstand er pt. temmelig dårlig. Frederikssund Forsyning har foranlediget udbedring af vejen.  Det forventes at arbejdet, der kræver tung kørsel, er færdiggjort i uge 47.

·        Der er udsendt skrivelse til de beboere, der har parcel med skel mod Svanemosevej ang. rydning af rabat. Arbejdet er nogle steder allerede påbegyndt.

·        Arbejdet med at få klarlagt om Svanemosevej er i by- eller landzone fortættes.

Nyt omkring kloakering:

·        Jens Kærgaard Boddum, Frederikssund Forsyning har, efter henvendelse fra Anders Verup, meddelt at kloakering af vores området ligger stille til foråret.

Nyt fra vandværket:

·        Intet nyt. Tingene omkring overdragelsen af vandværket til Jægerspirs Vandværk kører efter planen

Plan for 2011:

·        Generalforsamling med evt. efterfølgende fest

·        Overdragelse af vandværket

·        Fastelavnsfest

·        Gennemgang af servitutter/deklerationer

·        Kloakering

·        Vej

Nyt fra kassereren udgår pga. afbud.

Næste møde er planlagt til d. 25. jan. 2011 kl. 19.30 på Fuglebakken 3.

Møde den 16 juni 2010


Referat fra konstitueringsmøde i Grundejerforening- og I/S Vandværket Thyrashøj

Den 16. juni 2010 kl 19.30

På Marksvinget 7, 3630 Jægerspris

Deltagere:

Elena Michelsen Andersen
Pernille Amondsen
Jan Jørgensen
Anders Verup

Claus Bøhm
Jannik Andersen


·       Elena (formand grundejerforeningen) gennemgår oplæg til dagens konstitueringsmøde om fremtidigt bestyrelsesarbejde.

·        Supplanten er velkommen til at deltage på bestyrelsesmøder for at holde sig orienteret i fald af en evt. indtrædelse i bestyrelserne.

·        Elena (formand grundejerforeningen) omdelte en "Grønspættebog" om roller (formanden, bestyrelsen), samt mærkesager (se "Grønspættebog" nedenfor)

·        Anders (formand vandværket) har én mærkesag - overdragelse af vandværket.

·        Jan og Jannik skiftes til sekretærrollen.
·          Claus redegjorde for status i kloaksagen med henvisning til at Harder har sat grundene på Meransletten tilsalg.

Herefter løs og fast snak:
·          Flere vejfester = der ska' nedsættes et festudvalg?

·        Pernille havde et forslag til en præsentationsrunde ved generalforsamlingerne.

·        Jan kom med et forslag til en Flyer "Bestyrelsen i farver" + en slip til at skrive @mail adresse, som aftalt på senest afholdte generalforsamling.

·        Jannik forslog at der på næste indkaldelse til ordinær  generalforsamling ska' være en slip til fuldmagter.

·        Bestyrelsen vil laver en fotosamling af hele området før kloakeringen påbegyndes, som dokumentation.

·        Anders rykker for grus på alle vejene. Der ska' skrabes og fyldes grus på hullerne.

·        Ekstraordinær generalforsamling vil blive afholdt i Kignæshallen fra 1800-2100 d. 21 september.


Næste bestyrelsesmøde 28/8 kl. 1930 hos Marksvinget 10a
Mødet sluttede kl. 21.30

"Grønspættebog"

Formandens rolle:

·        At have det forkromede overblik.

·        At samle bestyrelsens arbejde, og sørge for en rød tråd, også hvis der opstår uenighed indbyrdes.

·        At bidrage aktivt til, at bestyrelsens mål bliver ført ud i livet.

·        At fordele opgaverne blandt bestyrelsens medlemmer, så alle deltager aktivt.

·        Aldrig gå enegang.

·        At sikre sig, at bestyrelsen arbejder så ensrettet som muligt. Ingen går sine egne veje, uden at have bestyrelsens og formandens opbakning

Bestyrelsens rolle generelt:

·    At være synlig

  • At drage omsorg for og arbejde for, at vores skønne og dejlige område består på bedste vis.
  • At bidrage aktivt til, at bestyrelsens mål bliver ført ud i livet.
  • Aldrig gå enegang uden opbakning fra bestyrelsen/formanden.
  • At bevare den gode tone både i bestyrelsen og til generalforsamlinger!
  • Vi skal IKKE agere politi i forhold til at få grundejerne til at overholde regler og deklarationer, men vi kan henstille til, at det bliver gjort – resten må være op til uenige grundejere imellem.
  • At give plads til uenighed i bestyrelsen, uden at blive personlige.
  • At bidrage til at det gode naboskab blandt grundejerne bevares..
  • At inddrage grundejerne, og arbejde på, at de i større grad deltager aktivt, både hvad angår fremmøde til generalforsamlinger, men også med deciderede arbejdsopgaver. Som fx et vejudvalg. Det er så nemt at brokke sig uden at tage ejerskab på opgaverne.

Forslag til fremtidige mærkesager:

·        At være fremsynede, søge relevante oplysninger og forholde os kritisk, når det gælder den forestående kloakering

·        At få udarbejdet en pjece til alle grundejere (nye som gamle), som under et samler viden om områdets regler, deklarationer, lokalplan, vedtægter m.m.

·        At få ryddet op i områdets tilsyneladende rod omkring gældende og ikke gældende deklarationer, som cirkulerer i foreningen.

·        At arbejde for at vi som grundejerforening har/får indflydelse på områdets infrastruktur.

·        At lave flere sociale arrangementer - flere fester til folket!!

Møde den 21 januar 2010


Referat fra
bestyrelsesmøde i

Grundejerforening- og I/S Vandværket Thyrashøj

Den 21. januar 2010 kl 19.30

På Marksvinget 10, 3630 Jægerspris

Deltagere:

John Schmidt

Anders Verup

Claus Bøhm

Elena Michelsen Andersen

Dagsorden:

1.     Valg af referent.

2.     Fastelavn.

3.     Nyt fra kassereren.

4.     Tilbud fra antenneforening.

5.     Salg af vandværk

6.     Vandmåleraflæsning.

7.     Nye vedtægter i foreningen.

8.     Vejlaug.

9.     Evt.

Ad 1:

Elena Michelsen blev valgt

Ad 2:

Lykke (Fuglebakken) og Ingela (Marksvinget) bag sidste års fastelavnsfest har igen meddelt bestyrelsen at grundejerforeningens medlemmer vil blive inviteret til fastelavnsfest inden for nærmeste fremtid.

Ad. 3:

Intet nævneværdigt nyt.

Ad. 4:

Der er indkommet et tilbud fra en antenneforening, som omfatter samtlige grundejere. Punktet blev drøftet i bestyrelsen, og der var enighed om at se på en tilsvarende løsning på et senere tidspunkt.

Ad. 5:

Intet nyt.

Ad. 6:

Samtlige vandmåleraflæsninger på de nye vandmålere er nu indberettet. Der har kun været småproblemer i forbindelse hermed. Grundejerne afventer endelig afregning.

Ad. 7:

Bestyrelsen ønsker at arbejde med nye og tidssvarende vedtægter i grundejerforeningen. Bestyrelsen vil i denne forbindelse kontakte Wolter med henblik på at få hjælp til det juridiske omkring dette.

Ad. 8:

Vejlauget er fortsat inaktivt, men der er indkommet forslag fra Torben (Marksvinget 12a) og Jakob (Marksvinget 12b) om på eget initiativ at opsætte en kasse med sand og en skovl i starten af Marksvinget. Det er til tider meget vanskeligt at passere opkørslen, når der er sne og is på vejen.

Dette kræver imidlertid en tilladelse fra Lars, da kassen iflg. vedtægterne skal stå på privat grund. Lars vil blive adspurgt snarest muligt. Bestyrelsen har sat beløbsrammen til kasse, sand og skovl til ca. 3500 kr.

Skulle andre veje i foreningen få lyst til at gå i gang med et tilsvarende projekt, bevilliger bestyrelsen gerne samme beløb hertil. Hver vej står for sin kasse.

Ad 9:

a)     Bestyrelsen minder om, at næste generalforsamling i foreningen er sat til den 8. maj kl. 11.00.

b)    Næste bestyrelsesmøde er den 4. marts 2010

                                                 Mødet sluttede kl. 21.30