Grundejerforeningen Thyrashøj

Generalforsamlinger frem til 2014

25. Januar 2014

Generalforsamling

REFERAT

Grundejerforeningen Thyrashøj

Lørdag den 25. januar 2014, kl. 14.30

Rejsestalden, Jægerspris – flyttet til Vester Moseparkens fælleshus

Referent: Hans-Henrik Hulgaard, Marksvinget 9

Punkter

1.     Valg af dirigent

·       John Nielsen (Fuglebakken 2).

2.     Protokol opråb

·       22 matrikler er repræsenterede samt 2 fuldmagter… Det bemærkes, at antallet ikke er tilstrækkeligt til, at der kan gennemføres vedtægtsændringer.

3.     Formandens beretning (Britta Busch)

·       Henviser til den skriftlige beretning.

·       Spørgsmål / kommentarer:

o   (Marksvinget 1) LP76 – Grundejerne skal være villige til at tage skøde på fællesarealer – pt. ikke udpeget. Hvordan forholder bestyrelsen sig til dette?

§  Bestyrelsen skal være opmærksom på dette!

o   (Marksvinget 1) Reetablering af Marksvinget! Er det sådan, at bestyrelsen ønsker at løfte ansvaret for den opgave?

§  Mht. vejhævningen, så er dette en sag mellem Marksvinget nr. 1 og entreprenøren.

o   (Marksvinget 1): Hvor er ansvaret?

§  Hos entreprenøren/skadesvolder.

o   (Marksvinget 10) Bestyrelsen vil indhente tilbud på reetablering af vejene. Spørgsmålet – er det sjusk efter kloakeringen, der gør, at vejenes tilstand er som de er?

§  Nej, genetableringen efter kloakeringer er fint udført. Bestyrelsen vil indhente tilbud så også vejkasser medtages.

o   (Marksvinget 10) Bekymring omkring ”kloaksammenbrud”, hvis vejkasser ændres.

§  Når vi ved mere vil foreningens medlemmer blive hørt før der sker noget.

o   (Marksvinget 10) Spørgsmål til asfalten på Marksvinget. Hvorfor udvidelsen af asfaltområdet? – hvorfor denne kant?

§  Asfaltarbejdet er bestilt og udført af forsyningen.

§  ”Kantstenen” til slut er ikke køn. Der kan ikke redegøres for, hvorfor kantstenen er blevet udført som den er.

o   (Marksvinget 1) Hvem har bestemt, at der skal mere asfalt på vejen?

§  Ikke bestyrelsen

o   Vej-debat…

·       Kunne man gøre noget ved asfaltafslutningen?

·       (Formand): - har aftalt med Svend Skaarup, der håndterer vejene, at han løbende arbejder med overgangen fra grus til asfalt på Marksvinget.

·       (Lonni) Bestyrelsen vil netop i forbindelse med indhentning af tilbud også søge at belyse aspektet med overgangen. Når bestyrelsen har afdækket området vil der blive indkaldt til drøftelse.

o   (Marksvinget 1) Ved bestyrelsen ikke, hvem der kommer og asfalterer hos os?

·       Svar: jo, det vides.

o   (Marksvinget 1) Vil man overholde lokalplanen og fjerne den ekstra udlagte asfalt?

·       Svar: Ja – lokalplanen skal overholdes, men nej – asfalt fjernes ikke uden, at der er enighed om det.

o   Fra bestyrelsen er der en opfordring til at komme med input løbende, så det samlede billede af ideer, viden og ønsker kommer frem.

o   (Marksvinget 4) Ros til bestyrelsen - glæde ved kantstenen, der er med til at sænke hastigheden på Marksvinget.

o   Arne (entreprenør) fortæller: - vejen er reetableret som den så ud før kloakeringen.

o   (Marksvinget 10) Svanemosevej er uden interesse for grundejerforeningen Thyrashøj. Har bedt bestyrelsen om at undersøge, hvordan det er med vedligeholdelse af den vej. Fortæller, at man kan rette henvendelse til vejmyndigheden…

o   (Fyrrebakken 1) Søge samarbejde – det står vi os bedst ved!

o   (Lars Kaas) Der er planer om at asfaltere Svanemosevej. I og med at Grundejerforeningen Thyrashøj har vej ret kan man også få et ord med. Vi har også engageret Skaarup til at sørge for at vejen er mindre hullet. Herefter en orientering om forudgående samtale om fordelingsnøgle ud fra det forholdsmæssige antal brugere af Svanemosevej med Michael Harder. Foreningen vil og må gerne søge indflydelse, hvilket blev bekræftet af Arne (entreprenør).

o   (Marksvinget 10) Husk at rette henvendelse til vejmyndighederne først…

o   (Lonni)

§  Godt fremmøde til Høstfesten!

§  Vi ønsker at gentage Høstfesten plus et øvrigt arrangement.

§  Idé… Måske kunne vi også lave vedtægts-workshop med efterfølgende grill-fest!

o   Beretningen er vedtaget.

4.     Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse og fremsætter forslag til budget (Kassereren: Lonni Tyrrell)

o   Indledningsvis - præsentation af bestyrelsen for de nye medlemmer og af nye medlemmer for forsamlingen…

·       Årsregnskab er udsendt på forhånd.

·       (Marksvinget 1) Revisor skal være totalt uafhængig af bestyrelsen. Regnskabet er ikke revideret af en af generalforsamlingen udpeget person. Vi kan lade regnskabet ligge og tage to referater næste gang.

Forslår, at vi taler om det men udskyder godkendelsen….

·       (Lars Kaas) Bestyrelsen har i byen fået udført arbejdet af en ekstern revisor.

·       Udfald: Punkt 7… tages nu! Besluttet af generalforsamlingen.

·       Her efter var det muligt at godkende regnskabet.

o   Årsregnskabet er således godkendt!

·       Indspark fra Lonni… Skal man betale for en eller to matrikler, når man har to grunde!

o   Claus (Marksvinget 10) kunne fortælle, at punktet er vendt på en generalforsamling for længe siden.

o   Der er to stemmer, når man har to matrikler og der betales herfor…

·       Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget og godkendt.

5.     Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer

* Punktet er udgået

6.    

Valg af bestyrelsen

Hans-Henrik Hulgaard er udtrådt af bestyrelsen...

·       Helle Andersen (Marksvinget 7) stillede op og blev valgt med applaus. Helle er valgt for to år.

·       Lykke Verup (Fuglebakken 3) var på valg og modtog ligeledes genvalg med applaus. Lykke er valgt for to år.

7.     Valg af revisor

·       Hans Chr. Wolter (Marksvinget 1) har trukket sig fra sin tillidspost ”af private grunde”.

·       Britt Sørensen (ekstern revisor) er af generalforsamlingen blevet godkendt…

8.     Fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser

·       (Marksvinget 10) Forslag om at sænke kontingentet til 500 kr. da vi har godt med penge.

o   Afstemning: 3 for – øvrige imod. Forslaget er faldet!

9.     Eventuelt

·       Hvorfor fik vi ikke fiberkabel ned tidligere, da der blev gravet?

§  Beløbet var på daværende tidspunkt for stort –

ca. 250.000 kr.

·       Claus (Marksvinget 10) kunne fortælle om eksisterende transportfiber i vejen som man ikke kan koble sig til idet den pt. er klassificeret anderledes. Der blev omtalt en 60 meter grænse – indenfor hvilken det under givne forhold skulle udløse mulighed for at bede om tilslutning.

·       Store træer udgør en potentiel sikkerhedsmæssig udfordring, når det blæser.

o   Kunne vi aftale f.eks. en max højde?

o   Kan vi lave et udvalg eller andet – tænke over det i tide?

·       Idé: - kunne vi gå sammen og få et fælles tilbud uden om grundejerforeningen, så det kunne blive en overkommelig opgave med beskæring af høje træer?

·       Forslag: Hjælp hinanden i den gamle ånd – bør være nok.

·       Afbrænding af haveaffald og bål. Der er muligheder… Fokus på mængder og afstande samt hvad der brændes af! Lovbekendtgørelse 1186… De tilstedeværende fik en fin orientering fra Hans Chr. Wolter.

·       Grundejerne opfordres til løbende at gå på kommunens hjemmeside for der at læse om de opdaterede regler for afbrænding. Link til kommunen findes på foreningens hjemmeside.

·       Kan bestyrelsen undersøge harmoniseringsmuligheder mellem grundejerforeningerne, så vi evt. kan komme til at larme på samme tid?

o   Forslaget er videregivet.

·       Kan vi få ”Pas på mig skiltet” op igen?

o   Forslaget er videregivet.

·       En henstilling til hundefolket om at være opmærksomme – ikke løse hunde!

·       Der er ønske om at se på vedtægterne – de er uklare og i modstrid!

·       Opfordring til at køre langsomt på vejene.

·       (Lonni) Ros til forsamlingen for at møde op. Støt op – kom og slå katten af tønden, så vi kan mærke at vi alle er her. Dato 1/3-2014. Seddel kommer ud!

·       (Britta) TAK FOR DEN GODE OG POSITIVE ÅND!

Mødet slut kl. 16.49

28. februar 2013

Referat fra ekstraordinær Generalforsamling i 

Grundejerforeningen Thyrashøj tirsdag 26. februar 2013

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.                                       Valg af dirigent

2.                                       Protokolopråb

3.                                       Formandens beretning

4.                                       Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse og fremsætter forslag til budget

5.                                       Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer

6.                                       Valg af bestyrelsen

7.                                       Valg af revisor

8.                                       Fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser

9.                                       Eventuelt

For god ordens skyld skal lige præciseres, at der i referat fra Ordinær Generalforsamling d. 29. januar 2013 fremgår af  de enkelte punkter er godkendt. Da Generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig er de enkelte punkter derfor kun taget til efterretning,.

Ad. 1

Pernille Amondsen blev valgt som ordstyrer. Helle Neergaard som referent.

Ad. 2  Der var 6 grundejere repræsenteret


Ad. 3  Der henvises til kasserens beretning på ordinær Generalforsamling. Det blev aftalt, at tage kontakt til Kenny, Marksvinget 5 for at få ham til at etablerer ”Pas på mig” skiltet ved indkørslen til vores område.


Ad.4.  Regnskab og budget blev godkendt


Ad.5.  Forslaget om kontingent forhøjelse blev trukket tilbage på den ordinære Generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændringer §§ 4 og 5 blev vedtaget. Ændringsforslag vedr. § 13 om at bestyrelsen skal kunne konstituerer sig selv blev ikke godkendt. Desværre ønskede af modstanderne at indgå i bestyrelsen eller opstille som formand. 


Ad. 6  Britta Busck blev valgt.


Ad. 7.  Wolther genvalgt.


Ad. 8.  Årskontingent på kr. 750 fastholdt. Kontingentet opkræves fremover af PL


Ad. 9.  Lars Poulsen, vores medlem i hegnssynet, henviste til at spørgsmål af den karakter rettes til sekretær Mette Eriksen, Frederikssund Kommune.


Vedrørende hævning og fritlagt dæksel på Marksvinget afventes verserende sag med Vejdirektoratet. Grundejerforeningen har ingen indflydelse på dette forhold. 


Lars Poulsen mente, at LP76 udvalget gjorte grundejerforeningen til en Paria i kommunens øjne og meget energi er spildt.

Ingen af de fremmødte ønskede at stille op til Grundejerforeningens bestyrelse.

Da bestyrelsesmedlem Jan Jørgensen, siden ordinær Generalforsamling har måtte udtræde af bestyrelsen, er der således ingen bestyrelse i Grundejerforeningen Thyrashøj men alene et forretningsudvalg. Det er et problem, da foreningen ifølge kommunen er en pligt-forening. 

PL vil blive forelagt dette problem snarest muligt.

Ny Ekstraordinære Generalforsamling d. 16. April 2013 kl. 18 i Rejsestalden.
 

Mødet slut 19.22.

Tak for ekstraordinær Generalforsamling.

Helle Neergaard, referent

12. februar 2013

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Thyrashøj

Tirsdag d. 29. januar 2013 i Kulturhuset Rejsestalden

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Protokol opråb

3. Formandens beretning

4. Kasseren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse og fremsætter forslag til budget

5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Fastsættelse af årskontigent og eventuelle andre ydelser

9. Eventuelt

Ad 1

Pernille Amondsen blev foreslået som dirigent og enstemmigt valgt.

Dirigenten kunne konstaterer, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og oplæste herefter dagsordenen.

Ad 2

Protokol opråb viste at der var mødt 10 grundejere frem. Herudover var 2 repræsenteret ved fuldmagt. Generalforsamlingen var derfor ikke beslutningsdygtig.

Ad 3

Da vi ingen formand har, orienterede kasserer Claus Böhm om året 2012.

Grundejerforeningen fyldte 50 år d. 21. maj 2012, hvilket blev markeret på dagen, på Thyrahøj i dejligt vejr og god stemning.

Skiltet "Pas på mig" er efter 1 ½ år godkendt af vejmyndigheden og politiet men endnu ikke opsat, frivillige savnes.

"Hund i snor & lort i pose" skiltene er opsat rundt omkring i vores område.

I oktober 2012 skete den sidste del af overdragelsen af vores gamle vandværk, Thyrashøj Vandværk, til Jægerspris Vandværk.

Opkrævning af kontingent til Grundejerforeningen vil fremover blive varetaget af Parcelhusejernes Landsforening (PL).

Kloakeringen burde betyde, at ejendomsskatten automatisk nedsættes men dette fremgår først af ejendomsvurdering og -beskatning i skatteåret 2014.

Kloakeringen af vores område er gennemført men endnu ikke endeligt afsluttet, da der stadig mangler asfaltering af opkørslen til Marksvinget.

Ved behov for snerydning samt spørgsmål hertil kan Jakob, Marksvinget 12 B kontaktes.

Ad 4

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Claus Böhm. Vi opretholder vores gamle hjemmeside, idet vi ønsker at den er offentlig –herunder bloggen. Hjemmeside via PLs system er privat og kan kun bruges ved log-in. Det betyder dog, at vi ikke kan få sms eller mail-besked, når der up-loades eller kommer nyheder, så kik selv forbi hjemmesiden af og til!

Regnskab og Budget blev enstemmigt godkendt.

Ad 5

Vedtægtsændringerne er omfattende, idet alt vedrørende Thyrashøj Vandværk er slettet. Derudover er diverse volapyk fjernet med bistand fra PLs konsulenter. De foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget. Desuden skal grundejerforeningen fremover ikke bruge tid på Svanemosevej, idet den, ifølge Vejdirektoratet er beliggende i Landzone, og dermed er grundejer Arne Larsens ansvar, herunder eventuel rydning af beplantning på vejen, indtil de, ud til Svanemosevej beliggende matrikler. Se VD's skrivelse til Fr.sund Kommune VDimg-813091102-0001.pdf

Det er nyt i vedtægterne at bestyrelsen kan konstituere sig selv, idet tidligere praksis hang sammen med vandværkets vedtægter.

Ændringerne blev enstemmigt vedtaget.

Forslag fra medlem om kontingentforhøjelse blev rykket til punkt 8.

Ad 6

Claus Böhm og Pernille Amondsen er begge på valg og ønskede ikke at genopstille.

Helle Neergaard var ligeledes på valg og ønskede at genopstille.

Helle blev valgt enstemmigt og udgør hermed bestyrelsen med Jan Jørgensen som ikke var på valg.

Der mangler således bestyrelsesmedlemmer idet vi mindst skal være 3.

Ad 7

Wolther genopstillede som revisor og blev enstemmigt valgt.

Ad 8

Der var forslag til kontingentforhøjelse til 1000 kr. årligt per parcel til imødegåelse af udgifter til eventuel asfaltering af Svanemosevej, men da dette endnu er uafklaret blev forslaget forkastet.

Ad 9

Der blev spurgt til asfaltering af Marksvingets opkørsel, hvilket for tiden er uafklaret, idet der verserer en sag omkring hævning af terræn. Vi afventer svar fra Vejdirektoratet og forventer sagen afklaret inden for de næste 4 –5 måneder. Asfaltering af Svanemosevej ved vi endnu ingen ting om.

Der blev spurgt til regler for højden af træer i skel mellem naboer og på nabogrunde, idet nogle medlemmer ønsker at installerer solcelleanlæg. Nogle ønskede et udvalg nedsat til at løse dette spørgsmål men der er ikkeressourcer i bestyrelsen til dette, så det må være foreningen egne ildsjæle der påtager sig dette arbejde. Udover informationspjece fra kommunen vedrørende træer mod skel til veje, er det lokalplanens regler der er gældende, og herudover kan der indkaldestil hegnssyn. Foreningen er så heldig, at vi faktisk har et medlem i det kommunale Hegnssyn, nemlig; Lars Kaas Poulsen, Marksvinget 2, som kan kontaktes for eventuelle tvivlsspørgsmål.

Der er blevet klaget fra Kignæsbakkens Vejlaug over at vores medlemmerparkerer dér. Vi henstiller til at der fremover parkeres lovligt i området.

Status på LP76 er, at der arbejdes videre med at sikre at lokalplan og lovgivning overholdes.

Afslutningsvis besluttede Britta Busck, Marksvinget 3, at indtræde i bestyrelsen.

Hjertelig velkommen til Britta.

Vi håber der må komme flere nye bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med den;

Ekstraordinære Generalforsamling d. 26.februar 2013 kl. 18 i Kignæshallens Kantine.

Den ordinære Generalforsamling blev afsluttet kl. 20.03. Tak for en hyggelig aften!

Referent: Helle Neergaard

20. februar 2012

Referat  fra ekstraordinær Generalforsamling

 i Grundejerforeningen Thyrashøj

i Kignæshallens Cafeteria, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris

Dagsorden i følge vedtægter:

1.                                       Valg af dirigent og referent

2.                                       Protokolopråb

3.                                       Formandens beretning

4.                                       Kasseren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse og fremsætter forslag til budget


5.
                                     
Behandling af indkomne forslag

6.                                       Valg af formandens

7.                                       Valg af 1 bestyrelsesmedlem

8.                                       Valg af 2 revisorer

9.                                       Valg af 2 suppleanter for bestyrelse og 1 revisor

10.                                   Fastsættelse af årskontingent                   og eventuelle andre ydelser


11.
                                 
Eventuelt

Afgående formand Elena Michelsen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamlingen

Ad 1: Som dirigent blev enstemmigt valg Pernille Amondsen. Helle Neergaard valgtes til referent Dirigenten kunne konstaterer at forsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2: Protokolopråb viste at der var 11 stemmeberettigede tilstede

Ad 3: Under pkt blev der henvist til formandens beretning fra den ordinære Generalforsamling 31.1.2012. Beretningen blev godkendt

Ad 4: Begge var blevet fremlagt og godkendt på ordinær Generalforsamling 31.1.2012 – der ikke var beslutningsdygtig. Begge blev godkendt uden anmærkninger

Ad 5: Der var ingen indkomne forslag

Ad 6: Der var ingen kandidat til formandsposten  PL har udtalt, at det er OK, at vi kører videre uden formand til næste ordinære Generalforsamling. Kommunen bestemmer dog overordnet og kan håndplukke en bestyrelse, såfremt vi slet ingen bestyrelse har. Vi har således 1 år til at arbejde på at finde en formand.

Ad 7: Jan Jørgensen genopstillede og blev genvalgt

Ad 8: Hans Chr. Wolter genopstillede og blev genvalgt. Birgit Strøbech genopstillede ikke.

Ad 9: Suppleant Birthe Hendriksen genopstillede og blev genvalgt. Cecilie Schmidt opstillede og blev valgt. Der var ingen revisorsuppleant.

Ad 10: På spm om hvad der skal ske med Svanemosevej afventer grundejerforeningen at vejmyndigheden (kommunen) på foranledning af  Arne Larsen sender rydningspåbud til de grundejere som har skel til Svanemosevej. Der er pt. ikke noget nyt om evt. asfaltering men Arne har lavet en afmærkning af rabatten mod marken.

På Fyrrekrogen 7 er kloakken placeret forkert i forhold til planlagt. Ifølge referat fra seneste byggemøde skulle der være indgået aftale mellem entreprenør og den pågældende grundejer. Dette er imidlertid ikke tilfældet, hvorfor grundejeren blev opfordret til at henvende sig til Frederikssund Forsyning for en løsning. 

Den ekstraordinære Generalforsamling blev afsluttet 19.37.
Tak for et godt møde :-)


Referent: Helle Neergaard 

31. januar 2012

Referat  fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Thyrashøj
i Kulturhuset Rejsestalden, Jægerspris

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.                                       Valg af dirigent og referent

2.                                       Protokol opråb

3.                                       Formandens beretning

4.                                       Kasseren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse og fremsætter forslag til budget.

5.                                       Behandling af indkomne forslag

6.                                       Valg af formand

7.                                       Valg af 1 bestyrelsesmedlem

8.                                       Valg af 2 revisorer

9.                                       Valg af 2 suppleanter for bestyrelse og revisor

10.                                   Fastsættelse af årskontigent og eventuelle andre ydelser
11.
                                 
Eventuelt

Formanden Elena Michelsen bød velkommen og generalforsamlingen blev indledt med 1 minuts stilhed for tidligere bestyrelsesformand John Schmidt, Fyrrekrogen 5, der døde i december 2011.

Ad 1

Pernille Amondsen, Marksvinget 12 B, blev  foreslået som dirigent og valgt enstemmigt. Helle Neergaard, Fyrrebakken 8, blev enstemmigt valgt som referent. Dirigenten kunne konstaterer at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og oplæste herefter dagsordenen.

Ad 2

Protokol opråb viste at der var mødt 14 grundejere frem. Herudover var der 3 fuldmagter, hvilket betød, at generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig.

Ad 3

Formanden indledte sin beretning med mindeord for John Schmidt.

Vedrørende kloakering overholdes projektet og forventes færdigt i februar måned 2012. Der har gennem forløbet været et fint samarbejde med entreprenør Arne Larsen.


Formanden benyttede generalforsamlingen til at takke Mogens Berthelsen, Marksvinget, og kassere Claus Böhm for deres store arbejde i forbindelse med projektets gennemførelse. De har dels deltaget i samtlige byggemøder samt løbende opdateret grundejerforeningens hjemmeside.

Tilslutningen til hovedkloakken er de enkelte grundejeres ansvar og det er vigtig at sikre, at den kloakmester der foretager tilslutningen er autoriseret. Overfladevand må ikke ledes direkte i kloakken. Formanden henviste til foreningens hjemmeside der rummer en liste over autoriserede kloakmestre.


Indtil videre er der ingen løsning vedrørende en fælles tilslutning. Lars Kaas Poulsen, Marksvinget 2 lovede ved sidste generalforsamling at undersøge mulighederne for dette, men vi har ikke hørt nærmere.


I efteråret 2011 blev der nedsat et LP76 udvalg der skulle følge planens gennemførelse. LP76 er den nye udstykning” Harders Have”.


Grundejerforeningen er i november 2011 blev indmeldt i Parcelhusejernes Landsforening PL. Udover 400 kr i indmeldelsesgebyr, er der et årligt kontigent på 100 kr. pr parcel. PL råder over en række specialister som foreningen kan have glæde af, blandt andet  i forbindelse med udarbejdelse af nye vedtægter. Herudover tilbyder PL en række forsikringer, der dels har bedre ydelser dels er billigere end de tidligere forsikringer.

På generalforsamlingen blev PLs blad og vedtægter omdelt.


Bestyrelsen har klaget over en dispensation givet til et carportbyggeri på Kignæsbakken, idet det er en principel sag om fredning indenfor fortidsminde beskyttelseszonen. Natur- og Miljøklagenævnet mener dog ikke, at grundejerforeningen er klageberettiget og det vil derfor koster penge af foreningen kasse at fortsætte klagesagen. Den indstilles derfor.


Bestyrelsen har beskrevet retningslinier for indlæg på vores fælles blog, idet der i sommeren og efteråret 2011 var nogle ubehagelige indlæg, af personlig karakter. Det skaber en dårlig stemning. Bloggen er et debatforum der er åbent for alle medlemmer, også for uenigheder, men alle medlemmer bør gribe i egen barm og medvirke til en ordentlig tone. Blogindlæg med anstrøg af chikane og personlige angreb vil blive fjernet.


Formanden havde slutteligt en trist meddelse til generalforsamlingen, idet hun, af personlige årsager, har besluttet sig at trække fra såvel bestyrelsen som fra formandsposten. Vi takker Elena for en kæmpe indsats og et godt samarbejde.


Der var følgende spørgsmål til formandens beretning:

Sp: Hvem øver censur på bloggen ?

Sv: Det er bestyrelsen der bestemmer hvad der er god tone og skik på foreningens blog.

Sp: Er det  i orden at bestyrelsen beslutter indmeldelse i PL uden en generalforsamlingsbeslutning.

Sv: Ja, medlemskab er helt klart en fordel for foreningen. Ikke mindst forsikringsmæssigt bliver det bedre og billigere end før, idet den sparede forsikringspræmie alene dækker medlemsgebyret på 100 kr. pr. husstand pr. år. Herudover får foreningen en bedre hjemmeside.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Ad 4

Kasseren Claus Böhm gennemgik regnskab og budget. Der er et lille overskud på 2511 kr. Begge blev enstemmigt godkendt.

Ad 5

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6

Ingen stiller op til formandsposten. Spørgsmålet afklares på en ekstraordinær generalforsamling.

Ad 7

Jan Jørgensen, Fyrrebakken 4, ønskede at genopstille. Jan blev genvalgt enstemmigt.

Ad 8

Hans Chr. Wolther blev enstemmigt valgt som revisor. Birgit Strøbech ønskede ikke genvalg.

Ad 9

Birgit Henriksen, Marksvinget 8 og Cecilie Schmidt, Marksvinget blev enstemmigt valgt som suppleanter.
Revisorsuppleant posten er åben til den ekstraordinære generalforsamling.

Ad 10

Bestyrelsen foreslog ingen ændringer.

Ad 11

Under eventuelt var der følgende spørgsmål:

Sp: Helle, Marksvinget 7, ønskede at vide hvem og hvornår beslutning om belægning på Svanemosevej tages.

Sv: Bestyrelsen kan ikke svarer på dette. Svanemosevej er en privat fællesvej. Som brugere og interessanter vil vi blive hørt, men det er kommunen der bestemmer hvad der skal ske med vejen. 

Sp: Hvem er ansvarlig for at rydde til skel og hvem skal betale?

Sv: Det skal den enkelte grundejer.

Sp: Hvordan effektueres rydningen ?

Sv: Kommunen giver et påbud til den enkelte grundejer. Arne Larsen har været ude og sætte skelmarkeringer.

Sp: Hvordan skal stikvejen ryddes til skel?

Sv: I henhold til kommunens regler for højde og udhæng. Kan ses på kommunens hjemmeside.

Sp: Hvilke veje bliver først færdige med kloakeringen.

Sv: Det gør alle veje på samme tid, når hele projektet færdig meldes til kommunen.


Sus Erlang, Fyrrebakken 10, ønskede at få undersøgt mulighederne for en samlet entreprise og få indhentet et fælles tilbud. Denne opgave ligger uden for bestyrelsens muligheder. Der ligger et enkelt tilbud på foreningens hjemmeside, men såfremt der skal laves en mere fælles løsning for området, skal nogen tage initiativ til at koordinerer mellem de enkelte veje.


Når foreningens nye hjemmeside er etableret, bliver det muligt at få en reminder hver gang der kommer et nyt indlæg.


Ketty og Cecilie Schmidt takkede for blomster  og støtte i forbindelse med John Schmidts begravelse.


Da bestyrelsen gerne vil en god dialog med foreningens medlemmer, blev der som noget nyt, i forbindelse med generalforsamlingen, uddelt et evalueringsskema vedrørende generalforsamlingen som skulle udfyldes på stedet.


Ekstraordinær generalforsamling blev planlagt til mandag d. 20.februar 2012 kl. 19.00. Indkaldelse følger.


Tak for et godt møde ! Husk der er altid mulighed for en ledig post i vores forening ;-)

Mødet sluttede 19.30

Referent: Helle Neergaard

07. juni 2011

Referat

Fra ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Thyrashøj

d. 07. juni 2011

I Café Kinæs, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse og fremsætter forslag til budget.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af 2 revisorer

7. Valg af 2 suppleanter for bestyrelse og 1 revisor

8. Fastsættelse af årskontingent og eventuelt andre ydelser. Forslag – 750,- pr. 01-01-2012

9. Eventuelt

Ad 1

, Marksvinget 12B blev valgt som referent uden modkandidater.

Formand Elena Michelsen bød velkommen og foreslog John Nielsen, Fuglebakken 2 som dirigent, som blev valgt enstemmigt.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig og oplæste dagsordenen. John Nielsen kunne konstatere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig ifølge vedtægterne.

Ad 2

Formanden aflagde sin beretning, som begyndte med en oplæsning af foreningens formåls paragraf, §3, for at genopfriske grundejernes hukommelse. Dette er et opråb fra bestyrelsen om at grundejerne vil møde denne med en positiv ånd, når der påpeges uoverensstemmelser i forhold til lokalplan eller vedtægter.

Aktiviteter i året der gik i grundejerforeningen:

 • Et meget aktivt vejudvalg, der blandt andet har foretaget to vejvandringer
 • Udarbejdelse af den husstandsomdelte infofolder. En revideret udgave er tilgængelig fra vores hjemmeside
 • Kloakering:

-           Skelpæle mod vejskel er sat af LE34 Fr.sund på vegne af Frederikssund Forsyning

-           Kloakudvalget (Claus Bøhm, Marksvinget 10 og Mogens Bertelsen, Marksvinget 11) har deltaget i flere møder med Frederikssund Forsyning. Se vores hjemmeside for flere detaljer

-           Anne Brieghel-Muller har indhentet et tilbud på tilslutning til kloaknettet. Der kan indhentes i alt 3 tilbud. Bestyrelsen ønsker ikke at påtage sig denne opgave og anmoder om en eller flere grundejere vil tage denne opgave

-           Mogens Bertelsen har fotograferet alle vores vejes tilstand inden kloakeringen påbegyndes

-            

Kommende aktiviteter og emner der skal tages op:

-           Arbejde med den forestående kloakering

-           Vores veje

-           Evt. regler for udlejning

-           Evt. medlemskab af Parcelhusejernes Landsforening

-           Skiltning i området (Legende børn, hund i snor og saml hundens høm-høm op)

Ellers henvises til hjemmesiden www.thyrashoj.dk hvis man ønsker at følge med i bestyrelsens arbejde.

Spørgsmål til formandens beretning omhandlede kun om kloakeringen og er listet nedenfor:

-           Spg: Kan tilslutningsafgift til kloakken udskydes til et evt. salg senere?

Svar: Nej, men der vil være en mulighed for at søge kompensation, hvis man har etableret nedsivningsanlæg inden for 5 år. Ansøgningen skal ske inden for 6 mdr efter kloakken er klar til tilslutning

-           Spg: Er der nogen tidsplaner for arbejdets udførelse?

Svar: Nej bestyrelsen er ikke bekendt med nogle eksakte tidsplaner

-           Spg: Hvem skal sørge for evt fjernelse af træer og trærødder uden for vejskel?

Bestyrelsen mener at det må være grundejeren, men Ketty Kolkur, Fyrrekrogen 5 byder ind med at hun har forespurgt Dines Jørgensen omkring dette og fået at vide at det er entreprenørens opgave at fjerne evt træer

-           Spg: Forlanger Frederikssund Forsyning at vejene er ryddet for træer fra vejskellet?

Svar: Det er bestyrelsen ikke bekendt med

-           Spg: Skal alle seniorer søge om indfrysning af tilslutningsafgiften i ejendomsskatten for at lægge pres på kommunen?

Svar: Nej, Mogens Bertelsen kører en præcedenssag om dette

-           Spg: Bør det ikke være en bestyrelsesopgave at indhente tilbud gravearbejde og tilslutning til kloaknettet?

Svar: Nej det er ikke en bestyrelsesopgave. Dette bakkes op af flere grundejere

Formandens beretning vedtages enstemmigt.

Ad 3

Kasserer Claus Bøhm gennemgik regnskab og budget. Begge blev enstemmigt godkendt..

Ad 4

Ændringsforslag af §2 blev vedtaget enstemmigt.

Ændringsforslag af §7 omkring tidspunkt for afholdelse af generalforsamling blev vedtaget enstemmigt.

Ændringsforslag af §7 omkring protokol opråb blev vedtaget enstemmigt.

Ændringsforslag af §11 blev forkastet med stor overvægt at nej stemmer.

Ad 5

Kasserer Claus Bøhm genopstiller og blev valgt til bestyrelsen enstemmigt.

Bestyrelsesmedlem Anders Verup ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen peger på Helle Neergaard, Fyrrebakken 8, som bestyrelsesmedlem. Helle Neergaard vælges enstemmigt.

Ad 6

Birgit Strøbech og Hans Chr. Wolter blev begge genvalgt enstemmigt som revisorer.

Ad 7

Suppleant til Birthe Hendriksen, Marksvinget 8 genopstiller som suppleant og vælges enstemmigt.

Ingen ønsker at stille op hverken som 2. suppleant eller revisorsuppleant.

Ad 8

Kontingentforhøjelsen fra 500,- til 750,- vedtages. 1 stemme var imod forslaget.

Ad 9

Eventuelt:

AndersVerup: Ønsker at graveudvalg bestående af grundejere uden for bestyrelsen til at indhente to tilbud mere på tilslutning til kloaknettet. Lars Kaas Poulsen, Marksvinget 2 påtager sig denne opgave.

Ifølge de seneste oplysninger omkring kabel TV i vores område vil prisen løbe op i >350.000 kr. trods gravearbejde i forbindelse med kloakering. Prisen er urimelig høj og sagen omkring kabel TV lukkes her indtil videre.

- En opdateret medlemsliste ønskes. Den vil blive lagt på hjemmesiden i nærmeste fremtid.

- Forslag om et traktorlaug, der skal varetage vedligeholdelse af vejene og snerydning luftes. Der er umiddelbart positiv respons på ideen, så der arbejdes videre på ideen

- Ønske om at tidsbegrænsningerne mht. brug af motoriserede apparater tages op til revision i bestyrelsen

- Er der en status omkring Svanemosevej? Nej, vi gør ikke noget før efter kloakeringen.

Ordstyreren takkede for god ro og orden.

Referent:

21. september 2010

Referat

Fra ekstraordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Thyrashøj

d. 21.september 2010

I Kignæshallens cafeteria, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af formand

3. Behandling af indkomne forslag

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

5. Valg af 2 revisorer

6. Valg af 2 suppleanter for bestyrelse og 1 revisor

7. Fastsættelse af årskontingent og evt. andre ydelser.

8. Eventuelt

Ad 1

Bestyrelsen bød velkommen, og foreslog John Nielsen som dirigent, og Pernille Amondsen som referent. Begge blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede den ekstraordinære generalforsamling var lovlig og oplæste dagsordenen.

Dirigenten informerede om at der byttes om på pkt. 2 og 3, samt at pkt. 7 udgår.

John Nielsen konstaterede at der var 16 stemmeberettige fremmødt samt 1 fuldmagt.

Ad 2

Behandling af indkomne forslag:

Forslag omkring vedtægtsændringer i Grundejerforeningen Thyrashøj I/S:

§ 1 og § 4: begge en ændring fra Jægerspris kommune til Frederikssund kommune, blev enstemmigt vedtaget. 

§ 7: ændring af afholdelse af ordinær generalforsamling fra maj måned til juni måned, blev enstemmigt vedtaget.

§ 15: ændring af regnskabsåret fra 1.april – 31.marts til 1.januar – 31.december vedtages enstemmigt.

Ad 3

Valg af formand:

Bestyrelsen forslår Elena Michelsen Andersen, Marksvinget 12A, som vælges enstemmigt.

Ad 4

Jan Jørgensen, Fyrrebakken 4 og Pernille Amondsen, Marksvinget 12B vælges enstemmigt.

Ad 5

Birgit Strøbech og Hans Chr. Wolter blev begge enstemmigt genvalgt.

Ad 6

Som bestyrelsesuppleanter vælges enstemmigt:

-           Helle Neergaard, Fyrrebakken 8

-           Birthe Hendriksen, Marksvinget 8

Ingen revisorsuppleant.

Ad 7

Punktet udgår.

Ad 8

Claus Bøhm orienterer omkring vejudvalgets arbejde med at forsøge at finde ud af hvilke rettigheder grundejerforeningen har til Svanemosevej.

I forbindelse med Vejudvalgets indstilling til grundejerforeningens bestyrelse om en bevilling på 20.000 kr. ønsker bestyrelsen at høre grundejernes holdning til dette punkt. Dette åbnede op for en debat, hvor alle fremmødte havde mulighed for at lufte deres egen holdning til bevillingen, udformning af vejen (asfalt/grusvej), belysning, sikkerhed, cykelsti m.m.

Der drages ingen konklusioner på debatten, da der stadig er for mange uafklarede punkter omkring vejens udformning og rettigheder.

Til slut takker formanden for valget og opfordrer grundejerne til at blive en del af foreningens arbejde i form af f.eks. udvalg.

Dirigenten John Nielsen takkede for god ro og orden.

Efter den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig.

Referent: Pernille Amondsen

11. maj 2010

Referat

Fra ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Thyrashøj

d. 11. maj kl. 18.00

I Kignæshallens cafeteria, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. John Schmidt ønsker at fratræde som formand.

4. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse og fremsætter forslag til budget.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 2 revisorer

8. Valg af 2 suppleanter for bestyrelse og 1 revisor

9. Fastsættelse af årskontingent og evt. andre ydelser.

10. Evt.

Ad 1

Formanden bød velkommen, og foreslog John Nielsen som dirigent, og Elena Michelsen Andersen som referent. Begge blev valgt uden modkandidater.

John Nielsen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig, men at vi ikke var beslutningsdygtige ifølge vedtægterne.

Ad 2

Formanden aflagde sin beretning.

Under beretningen nævnte formanden bl.a. at bestyrelsen har været i undertal i en periode, da 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant trådte ud af bestyrelsen på baggrund af private årsager.

Elena og Claus har indtil nu haft delt sekretærposten og kassererposten imellem sig.

Formanden kunne yderligere berette, at bestyrelsens planer om at udarbejde en info pjece til nye og gamle grundejere er blevet udsat af samme grund. Den nye bestyrelse vil arbejde videre hermed.

Formanden måtte konstatere, at det er et problem, at vi ikke kan beslutte ændringen af vedtægterne.

Formanden bemærkede, at på trods af den hårde vinter, har vejene klaret sig ok. Bestyrelsen har iværksat indhentning af tilbud på renovering af vejkasser. Nyt tilbud på vej.

Ad 3

Da formanden ønsker at trække sig før tid, holdt han en lille afskedstale, som bragte et vemodigt men positivt tilbageblik på en lang karriere som formand for Grundejerforeningen Thyrashøj.

Dernæst fik formanden et par bevingede ord med på vejen fra Elena på vegne af bestyrelsen, og John fik en afskedsgave fra os alle. 

Vi takker alle for Johns store arbejde gennem årene!

Valg af ny formand: Bestyrelsen pegede på Elena Michelsen Andersen, Marksvinget 12A, som i forvejen er bestyrelsesmedlem. Elena blev valgt uden modkandidater.

Ad 4

Claus Bøhm fremlagde regnskabet.

Hans Chr. Wolter påpegede, at vi ifølge vedtægterne ikke kan beslutte, at regnskabsåret er blevet ændret til at løbe fra d. 1/1 til 31/12, og at vi dermed heller ikke kan vedtage regnskab og budget.

Generalforsamlingen dispenserede for afstemning af både regnskab og budget, og regnskabet blev dernæst enstemmigt vedtaget.

Kassereren fremlagde derefter budgettet.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5

Da vi ikke var beslutningsdygtige ifølge vedtægterne, kunne vi ikke stemme om de indkomne forslag og er derfor udskudt til en ekstraordinær generalforsamling.

Ad 6

Samme bestyrelse blev valgt som til I/S Vandværket Thyrashøj.

Ad 7

Birgit Strøbech og Hans Chr. Wolter blev begge genvalgt.

Ad 8

Suppleant til bestyrelsen blev igen Pernille Amondsen og valgt uden modkandidater.

Suppleant til revisor blev Jes Lund.

Ad 9

Claus Bøhm, bestyrelsen, bekendtgjorde, at ordensreglerne er ændret, og afspejler nu kommunens totalforbud mod afbrænding af alt haveaffald. Ændringen er også lagt ind under ordensregler på foreningens hjemmeside.

Claus Bøhm oplyste dernæst forsamlingen om, at bestyrelsen ønsker at gøre papirarbejdet mere elektronisk - bl.a. via hjemmesiden. Dette vil lette papirarbejdet meget. Der blev opfordret til, at alle grundejere skriver deres mailadresse til foreningens officielle mailadresse info@thyrashoj.dk

Debat om stikvejene og vejudvalg:

Pernille Amundsen, Marksvinget 12B bemærkede, at Marksvingets tilstand er meget dårlig, og om der evt. kunne bruges penge på at udbedre skaderne.

Anders Verup, bestyrelsen svarede, at der blev bestilt en skrabning af vejene i nær fremtid.

Jes Lund, Fuglebakken gav udtryk for, at han var uenig i, at vejene bare skal skrabes, da der næsten ikke er mere at skrabe af, og foreslår i den forbindelse påhældning af grus. Jes synes også, at Fuglebakkens tilstand er meget slem.

Elena M. Andersen, bestyrelsen, tilføjede, at der blev nedsat et vejudvalg ved sidste generalforsamling, som Jes selv er medlem af, og efterspurgte aktivitet herfra.

Jes forklarede, at der desværre aldrig var kommet noget møde i stand, men at det ikke skyldes uvilje, men andre faktorer. Jes tilføjede også, at selvom han var medlem af vejudvalget, synes han, det var vigtigt at give udtryk for, hvor dårlige stikvejenes tilstand er.

Anne Brieghel-Müller stillede spørgsmål til vejudvalget, om der var kommet yderligere oplysninger i forhold til, om Svanemosevej evt. bliver asfalteret og udstyret med vejbump.

Da vejudvalget som sagt har været helt passivt i det forgangne år, kunne der af gode grunde ikke gives et afklarende svar.

Anders Verup, bestyrelsen foreslår, at vejudvalget stadig skal fortsætte.

Jan Jørgensen, nyvalgt bestyrelsesmedlem, meldte sig i stedet for Elena M. Andersen, som får nok at gøre med formandsposten….

Anne Brieghel-Müllermeldte sig som yderligere medlem af vejudvalget, og tilbød tilmed at være formand for udvalget, således, at der er en som koordinerer og indkalder til fremtidige møder.

Anders Verup fortæller, at bestyrelsen desværre ikke nåede at få indhentet et reelt tilbud på renovering af vejkasserne inden generalforsamlingen. Anders foreslog, at man i den forbindelse evt. kan forhøje medlemskontingentet.

Lykke Verup forslår, at der skal være forskel på fastboende og sommerhusejere.

Det var der lidt spredte meninger om.

Anne Brieghel-Muller stillede spørgsmål om, hvorvidt der må være fastholdende køretøjer i rabatten? Svaret dertil er nej. Heller ikke campingvogne eller andre køretøjer af nogen art.

Anders Verup påpeger, at bestyrelsen ikke kan påtage sig rollen som politimand i forhold til, om grundejerne overholder reglementet. Der opfordres til at opståede ”sager” ordnes indbyrdes med de involverede parter/naboer.

Der indkom forslag om, at grundejerne høres i, hvilke ændringer, man kunne tænke sig, hvis reglementet skulle se anderledes ud.

Anders Verup fik ordet, og meddelte forsamlingen på vegne af bestyrelsen, at den afstemning, som blev afholdt til den ekstraordinære generalforsamling den 6/9 2008 vedr. tilladelse til opsætning af flagstænger er ulovlig jf. deklarationer på området og desuden kan der ikke afstemmes om forslag som ikke er varslet forud for en generalforsamlingen.

John Nielsen, Fuglebakken foreslår, at vi får udefrakommende eksperter til at forestå arbejdet med vedtægtsændringerne, John vil gerne selv bistå.

Fuglebakken 2 ytrede, at det er et problem, at der er så mange, der lader deres hund besørge i deres rabat, som vender ud mod Svanemosevej. Der opfordres til, at man går over på den anden side ved marken og klarer sit ærinde.

Anders Verup spørger, om det er tilladt at gå med sin hund uden snor i området, hvortil svaret er nej.

Ordstyreren takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 20.30

Referent: Elena Michelsen Andersen

16. maj 2009

Referat

fra ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Thyrashøj

Den 16. maj 2009 kl. 11.30

i Kignæshallens Cafeteria, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse og fremsætter forslag til budget.
 4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisor
 7. Fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser
 8. Eventuelt

Ad. 1

Formanden bød velkommen, og foreslog John Nielsen som dirigent. John Nielsen blev valgt uden modkandidater.

John Nielsen konstaterede generalforsamlingen lovlig, men ikke beslutningsdygtig ift. vedtægtsændringer og oplæste dagsordenen.

Generalforsamlingen besluttede at punkt 7 flyttes op under punkt 3.

blev foreslået og valgt som referent.

Ad 2

Formanden fremlagde beretningen.

Under beretningen nævnte formanden blandt andet, at bestyrelsen har arbejdet med en modernisering af vedtægterne. Disse var egentlig sat til valg, men grundet manglende deltagelse ved generalforsamlingen har bestyrelsen valgt at trække udkastet tilbage, og i stedet indkalde til en ekstraordinær generalforsamling på et senere tidspunkt.

Spm.

Fuglebakken er ikke nævnt i kommunens annoncer om tømning af septiktanke. Og de ses heller ikke at være tømt. Andre er også i tvivl om der er tømt.

Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad 3

Claus Bøhm fremlagde regnskab, som blev enstemmigt vedtaget.

Claus Bøhm fremlagde budgettet, som blev enstemmigt vedtaget.

Ad 4

Bestyrelsen trækker afstemningen om udkastet til vedtægtsændringer tilbage grundet manglende beslutningsdygtighed.

Finn Pedersen m.fl. har foreslået, at der nedsættes et vejudvalg, som skal arbejde på at nedbringe støvgenerne fra grusvejen. Hastigheden skal nedsættes! Skiltning, vejbump eller lignende foranstaltninger er en nødvendighed.

Bestyrelsen meddelte, at vejen synes at have status som privat-fællesvej under Byretlig lov, og det skal i første omgang undersøges hvilke muligheder og rettigheder vi har for at gøre tiltag af ovenstående karakter.

Ib Jacobsen, Jan Jørgensen, Elena Michelsen og Finn Pedersen har foreløbigt meldt sig til udvalget, som fik opbakning fra samtlige tilstedværende.

Ad 5

To medlemmer er på valg.

Anders Verup og Claus Bøhm blev valgt uden modkandidater.

Ad 6

Birgit Strøbech og Hans Chr. Wolther blev genvalgt.

Ad 7

Behandlet under pkt. 3.

Ad 8

Jes Lund, Fuglebakken, vil gerne, at der laves en vendeplads for enden af Fuglebakken.

Han foreslår også, at der bygges kasser til sand/salt blandinger til stikvejene.

Bestyrelsen vil se på mulighederne.

Der var flere, som gjorde opmærksom på, at der stadig er dårligt udsyn fra flere veje: Fuglebakken og Marksvinget (mod vest på Svanemosevej).

Næste ordinære generalforsamling er fastsat til lørdag den 8. maj 2010, samme sted. Inden da, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, så de nye vedtægter kan vedtages.

Mødet sluttede kl. 13.30

Referent:

Nielsen

Referatet er underskrevet af dirigenten og kan ses hos formanden.

6. september 2008

Referat

fra ekstraordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Thyrashøj

Den 6. september 2008 kl. 10.00

i Kignæshallens Cafeteria, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Orientering fra formanden