Grundejerforeningen Thyrashøj

Bestyrelsesmøder 2014

Bestyrelsesmøde d 4/1-15.

Tilstede Helle, Lykke, Lonni, Lars, Britta.

Generalforsamling:
Det er ikke muligt at låne, rejsestalden. Lykke undersøger mulighed for at låne de lokaler på vestermosen som vi benyttede sidste år.

Forplejning: Britta køber kaffe. Lykke bestiller kage hos Vagn.
Lars sørger for dirigent og referent
Lonni ligger indkomne forslag på opslagstavlen, mødes med revisor, retter indbydelsen, noterer stedet for generalforsamlingen på hjemmesiden og sender indbydelse m.m. til ejere, der ikke bor i området.

Helle kopierer samtlige dokumenter, samt henvender sig til Michael for at få forslag til Svanemosevej mangfoldiggjort.

Formandens beretning blev skrevet i fællesskab.

Vi mødes en time før generalforsamlingen med dirigenten.

 

 

Bestyrelsesmøde 26/11-14.

Tilstede Lonni, Helle, Lykke. Lars kom senere.

Pkt 1) dagsorden godkendt.

Pkt 2)
Der kan ikke tages stilling om fartbegrænsnings skilt, før der ved generalforsamling, er truffet beslutning om asfaltering af Svanemosevej.
Problematikken med at vejen, på den øverste del af Marksvinget er skredet, pga. Misvedligehoeldelse af skel, har igen fyldt en del på bestyrelsesmødet. Det skaber stor frustration, for flere medlemmer at vejen er ved at rykke ind over matriklerne på den modsatte side af de misvedligeholdte skel. Vi har bla. Debateret rimeligheden i at alle medlemmer hæfter solidarisk for enkelte medlemmers manglende vedligehold.
Helles korrespondence med Mette Bjørnson, vedr, reetablering af Marksvinget, har ikke skabt afklaring. Helle skriver til Mette igen med henblik på at få dennne afklaring.
Der er pt 4 kontingent restanter. Der sendes rykkere.

3) foreningen er blevet kontaktet af Jægerspris antenneforening, med en forespørgsel på interessen for at blive tilkoblet deres tilbud. Vi har skrevet tilbage med et ønske om en dybere gennemgang af hvad tilbudet er samt prisen på etableringen.


Pkt 4) Lykke tager kontakt til rejsestalden, vedr. Brug af lokalerne til generalforsamling.
Helle står for at kopiere invitationer.
Indkomne foreslag ligges på foreningens hjemmeside.
Formandens beretning samt årsregnskabet kopieres og udleveres til medlemmerne på generalforsamlingen.

Pkt 5) næste møde d 4/1-15. Hos Helle kl 10.

 

Bestyrelsesmøde 9/10-14

Tilstede: Britta, Lars, Helle, Lykke og Lonni

 

 • Dagsorden godkendes.

 

 • Opfølgning fra sidste møde.

- Bestyrelsen godkender flytning af indkørsel på Fyrrekrogen 6. Britta informere ejerne herom.

- Helle har været i mail kontakt med Mette Bjørnson;

 • vedr. Marksvingets genetablering til oprindelig bredte. Denne korrespondence er endnu ikke afsluttet. Nærmere følger når bestyrelsen under vejledning af Mette Bjørnson er nået til en afklaring af vores handlemulighedder.
 • Eneste fællesarealer er vores veje, der er derfor ingen grund til bekymring for hvorvidt foreningen skal hæfte for optagelse af skøde på fællesarealer.
 • Vedr 20 km skilt

Vi venter på afklaring fra Mette Bjørnson, ang. Hvor vi søger om lov til at ophænge skiltet.

 

 • Den 3/10 er der 9 restanter. Lonni skriver på hjemmesiden og minder medlemmer om at betale. Den 31/10 sender PL en rykker ud til de grundejere, der fortsat er restante.

 • Generalforsamling 2015 holdes den 31/1-2015 kl 14.30 til kaffe og kage

 

Bestyrelsesmøde 19/8-14

Ad1) godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

Ad 2) bemærkninger / opfølgning af referat fra sidste møde.
Rettelse til forrige referat: Michael Harder var ikke inviteret til mødet af bestyrelsen, og kan derfor ikke betegnes som fraværende.

Ad3) status på igangværende opgaver. Med henvisning til sidste referats pkt om Marksvingets tilstand.
Lars, Helle, Lonni.
Lars: har ikke kunne få fat på vejmyndigheden. Men har det oprindelige matrikelkort, hvorpå det fremgår at Marksvinget skal være 8 meter bred, det fremgår ikke hvor bred rabatten skal være.
Lars har været i kontakt med PL om følgende:
På spørgsmål vedr påtaleret, er det ifølge Jørn Bitsch fra PL, Frederikssund kommune der har påtaleret i forhold til opretholdelse af vejbreden. Helle kontakter Mette Bjørnson for at undersøge hvordan kommunen handler i forhold til dette.
Vedr. "Smuthul" i loven om afbrænding af haveaffald. Jørn Bitsch svare at det ikke er tilladt at brænde haveaffald af. Men at det er op til privatpersoner og ikke bestyrtelsen at klage til kommunen hvis en grundejer brænder haveaffald af.
Vedr. Spørgsmål om hvorvidt grundejerforeningen skal hæfte for at der skulle optages skøde på fællesarealer. Jørn Bitsch svare at vi skal finde ud af baggrunden, hvis vi jvf lokalplanen har fællesarealer.
Helle undersøger ved Mette Bjørnson hvorvidt der er fællesarealer i foreningen, samt hvordan vi bør forholde osse til disse.
Helle: har været kontakt til Mette Bjørnson fra park og vej. Hun ville tage vores ønske om et skilt med 20km i timen, med til et møde. Opfølgning vil følge i et kommende referat.
Park og vej vil gerne modtage diverse materialer fra Michael Larsen vedr. en mulig asfaltering af Svanemosevej, således at en evt beslutning om asfaltering kan gennemføres hurtigst muligt efter denne er taget.
Lonni: har været i kontakt med Jørn vedr. kontingent betaling. Bestyrelsen skal hver år gøre PL opmærksom på hvornår vi ønsker kontingentet opkrævet. Vi beder PL om at opkræve kontingent for 2014. pr 1/10-14.
Fremadrettet vil opkrævningen komme, til betaling 1/4.
Staus på reetablering af Marksvinget: vi mangler pris overslag der beskriver henholdsvis worst og best case scenario, fra Skårup og Michael Larsen. Lonni kontakter Skårup, Lykke kontakter Michael.

Ad4) Høstfest.
Høstfesten aflyses.
Bestyrelsen vender stærkt tilbage med et alternativt socialt tiltag.

Ad5) Eventuelt.
Lonni: Marksvinget er igen meget hullet. Britta kontakter Skårup og beder ham fylde huller på alle veje.
Lonni vil til samtlige husejere omdele skriv fra PL, vedr. Vedligeholdelse af skæl.
Lars: er af en grundejer blevet gjort opmærksom på at de store sten på Svanemosevej langs marken, kan være svære at se når det er mørkt/snevejr, og hermed udgøre en sikkerheds risiko.
Britta: Ejere af Fyrrekrogen 4 & 6 er påbegyndt etablering/flytning af indkørsel. Efterfølgende er de gjort opmærksom på, at bestyrelsen skal godkende en sådan ændring. Britta beder dem om at sende os dokumenterne i sagen, så vi har et fyldestgørelsen grundlag at tage stilling udfra.

Ad6) dato for nyt møde.
2/10-14 kl 19 hos Lonni

 

 

Grundejer bestyrelses møde 25/6-14

Tilstede Helle,Lonni, Lars, Lykke, Britta.
Gæst: Michael Larsen.
Fraværende: Michael Harder

 • Dagsorden godkendt.

 

 • Asfaltering af svanemosevej.

Drøftelse af forhold omkring asfalt på Svanemosevej.
Michael fortæller at Arne Larsens beslutning om asfaltering af Svanemosevej fortrinsvis beror på grundejerforenings holdning til asfaltering. Asfalteringen vil blive en gave til foreningen fra Arne Larsen og Michael Harder (og dermed vil etableringen holdes udgiftsneutral for foreningen)det er en del af gaven at der vil blive etableret en sti til de bløde trafikanter mellem skæl og vej. Foreningen vil blive økonomisk medansvarlig for vedligeholdelse af vejen.
Det besluttes at punktet tages op til beslutning på næste ordinære generalforsamling. Her vil Michael Larsen fremlægge et oplæg til hvordan vejen vil blive henholdsvis med og uden asfalt.

 • Bemærkninger / opfølgning af referat fra sidste møde.

Skårup har været og kigge på Marksvinget der har rykket sig. I tilfælde af at grundejerforeningen ønsker vejen genetableret kan indhentes tilbud fra Skårup. Michael Larsen vil også kigge på Marksvinget med henblik på evt indhentning af tilbud.
Hvordan skal en evt. Tilbageføring finansieres? Skal vejmyndighed indrages?
Lars kontakter vejmyndighed for at høre om hvad der er af påtaleret i forhold til at den fastsatte bredte opretholdes. Samt hvilken bredte Marksvinget bør have.

 • Status på igangværende opgaver

Intet nyt.

 • Eventuelt

Intet nyt

Næste møde d 19/8 kl 19. Hos Lars


 

 

 

Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Tryrashøj den 29. april 2014.

Tilstede: Britta, Lars, Lonni, Helle, Lykke.

​​​Dagsorden:

• Godkendelse af dagorden.
Godkendt.
Pkt vedr evaluering af fastelavn tilføjes.

• Bemærkninger/ opfølgning af referat fra sidste møde.
Godkendt. Lars kontakter PL, vedr afklaring af spørgsmål, stillet af medlem, angående muligheden for at foreningen skal hæfte for at der tages skøde på fællesarealer.

• Referat af møde med Mette Bjørnson, sagsbehandler geolog, plan vej og miljø, angående Svanemosevej.
Vi har fået tilladelse til at sætte "pas på mig" skiltet, op for enden af grusvejen. Lars tager kontakt til Kenny, med henblik på at få sat skiltet op.

Arne Larsen og Michael Harder, kan til hver en tid vælge at asfaltere Svanemosevej. Grundejerforeningen skal være med til at finansiere vedligeholdelsen. Britta inviterer Arne og Michael til et møde vedr afklaring af div spørgsmål i forbindelse med asfaltering af svanemosevej.

Tilbageføring af Marksvinget til oprindelig stand, med respekt for oprindelige skæl, kan gøres i forbindelse med reparation af vejen. I så fald skal det varsles til de berørte grundejere. Hvordan finansieres en sådan Tilbageføring ?

Vi er påbegyndt arbejdet med at indhente tilbud på reetablering af vejkasser.
Lonni, Britta og Lykke finder ud af hvilke entreprenører der indbyrdes til at give tilbud.

Når en grundejer, ejer 2 grunde er det afgørende for betaling af kontingent hvorvidt der er et eller to matrikel numre. Ved to matrikel numre betales dobbelt kontingent.

• Status på igangværende opgaver.
Lonni har modtaget en dvd fra Mogens Bertelsen, denne indeholder billeder af vejenes tilstand inden kloakeringen. Billederne opbevares af formanden.

• Sommerfest ?
Årets høstfest bliver lørdag d 6/9. Nærmere info følger.

. Evaluering af Fastelavn.
Super arrangement! Vi undlader voksen tønden næste år.

• Eventuelt.

• Dato for nyt møde. 25/6 kl 18.30

 

 

Bestyrelsesmøde d 5/2-14.


Tilstede Lonni, Britta, Helle, Lykke, Lars ankom senere.

 • Referat godkendt.

 

 • Dagsorden godkendt.

 

 • Status på igangværende sager:

Der er nu kun en grundejer der er i restance med foreningskontigent. PL rykker.
Revisor Britt Lykke, takker for valget på generalforsamling.

 • Evaluering af generalforsamling:

Der har været positive tilbagemeldinger, på at GF blev afholdt i weekenden, hvilket i højere grad gjorde det muligt for sommerhus ejerne at deltage. Vi oplevede at det fungerede godt med eftermiddags kaffe arrangement.
Vi oplevede stor opbakning fra medlemmerne hvilket vi er rigtigt glade for.
Der blev af medlemmerne givet ideer til flere sager, som bestyrelsen tage stilling til efterhånden.

 • Arbejdspunkter fremadrettet for bestyrelsen, arbejdsopgaver rejst af medlemmerne:

Pas på mig skiltet. Helle undersøger om det må sættes op, og i så fald hvilke regler der er for opsætningen.

Et medlem luftede på GF, en bekymring vedr. Lokalplans bestemmelser, omkring at foreningen kan pålægges at hæfte for at der bliver taget skøde for fællesarealer. Lars undersøger sagen og kontakter PL for en gennemgang af lokalplanen.

Svanemosevej, et medlem gjorde på GF opmærksom på,at grundejerforeningen ingen interesse har for svanemosevej. Helle og Britta undersøger reglerne for vedligehold af privat fællesvej.
Bestyrelsen vil herefter holde møde med Michael Harder og Arne Larsen.
Afhængig af udfaldet, vil vi tage stilling til om grundejernes skal indrages.

Rejsestalden, Lykke retter kontakt kontakt til rejsestalden vedr. Manglende nøgle til GF.

Støjgener fra andre grundejerforeninger. Vi opfordrer til at beboere i foreningerne taler med sine naboer. Derudover kan vi henvise til Frederikssund kommunes hjemmeside. Link hertil findes på foreningens hjemmeside under vedtægter og ordensregler.

Kontingent ved dobbelt grund. Vi vil forsøge at få tilføjet vedtægterne, at når man har to matrikler, hvoraf man ikke kan udstykke den ene betaler man kun et kontingent.

 

 • Fastelavnsfest:

Afholdes kl 14. Hos Lonni. Lonni køber Tønder og kroner. Britta køber juice brikker, øl, og guf til tønderne. Lykke bestiller fastelavnsboller. Lykke tjekker bat. Alle tager the og kaffe med. Helle tager engangskopper med. Lonni skriver indbydelsen.

 

Bestyrelsesmøde i G/F Thyrashøj søndag d. 12. januar 2014.

Tilstede: Britta, Lonni, Lykke og Lars

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Opfølgning af referat fra sidste møde: Grundejere i kontingentrestance ultimo 2013: 2
 3. Gennemgang af punkter på dagsordenen til generalforsamlingen 2014 – herunder bestyrelsens beretning. 
 4. Hvad vil vi fremadrettet? (Lonni): Sociale arrangementer i 2014: Fastelavn- og høstfest
 5. Indkomne forslag til generalforsamlingen: Vi har modtaget to forslag ialt fra to grundejere. Det ene forslag måtte dog afvises, eftersom det ikke havde karakter af et forslag og derfor ikke kunne bringes til afstemning på generalforsamlingen d. 25. januar 2014.
 6. Eventuelt

 Næste bestyrelsesmøde aftales først efter generalforsamlingen d. 25. januar 2014.

 Referent: Lars Kaas Poulsen