Grundejerforeningen Thyrashøj

Referater fra bestyrelsesmøder 2011

Bestyrelsesmøde 20.sep.2011

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Thyrashøj

 d. 20. sep. 2011 på Fyrrebakken 4

·          Kloakering Update

Fibernet ledning gravet over. Er repareret af TDC.

Hjemmesiden bliver løbende opdateret med nye informationer omkring kloakeringen.

·          Lokallan 76

Bestyrelsen har beslutte,t at der skal oprettes et Lokalplan 76 udvalg.

·          Opfølgning på klagesag om carport på Kignæsbakken

Sagen kører forsat. Intet nyt.

·          Ordinær generalforsamling forventes at finde sted 31. jan. 2011

·          Opsætning af skilte (Hunde i snor og legende børn)

Skilte er hjemkommet. Der er ansøgt om tilladelse til opsætning.

·          Medlemskab af Parcelhusejernes Landsforening

Der arbejdes videre med et evt. medlemskab af parcelhusejernes landsforening.

09.aug.2011

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Thyrashøj

Den 9. august 2011 kl. 20.00

På Marksvinget 12A, 3630 Jægerspris

Deltagere:

Elena Michelsen Andersen
Jan Jørgensen

Claus Bøhm

Fra Kloakudvalget: Mogens Bertelsen

Som opfølgning på kloak opstartsmødet d.d. hos Arne Larsen, Druedalsvejens Entreprenørforretning A/S, hvor Elena Michelselsen, Mogens Bertelsen og Helle Neergaard fra Grundejerforeningens bestyrelse deltog, afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde. På mødet blev forfattet en skrivelse til Frederikssund Forsyning. Skrivelsen kan ses på hjemmesiden.

Mødet sluttede kl. 23.00

01. august 2011

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Thyrashøj

Den 1. august 2011 kl. 19.30

På Marksvinget 10, 3630 Jægerspris

Deltagere:

Elena Michelsen Andersen
Jan Jørgensen

Helle Neergaard

Claus Bøhm

Referent og ordstyrer:

 • Bestyrelsen konstituerer sig som følger:

                      Formand; Elena Michelsen

                      Kasserer: Claus Bøhm

                      Bestyrelsesmedlem: Jan Jørgensen

                      Bestyrelsesmedlem: Helle Neergaard

Sekretær:

 • Kloakering af vores område vil blive udført af Druedalsvejens Entreprenørforretning v. Arne Larsen.

Rådgivende ingeniører Dines Jørgensen & Co har inviteret alle interesserede til møde omkring opstart af kloakeringen 9. august 2011 (Yderligere informationer omkring mødet, se forsiden på hjemmesiden). Bestyrelsen har besluttet at dække evt. økonomiske tab for formand Elena Michelsens i forbindelse med deltagelse i dette møde.

 • Svanemosevej vil blive ryddet til skel. Bestyrelsen indhenter tilbud til udførelse af dette.

Arbejde omkring rydning af rabatter mod Svanemosevej samt vejens fremtidige udseende, der hidtil har ligget i vejudvalget, varetages fremover af bestyrelsen.

 • Næste ordinære generalforsamling vil blive afholdt 31.jan.2012.
 • Bestyrelsesmedlem Jan Jørgensen vil være kontaktperson for grundejerne omkring snerydning i vinteren 2011/12.

Mødet sluttede kl. 22.00

07.juni 2011

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i I/S Vandværket Thyrashøj

Den 07. juni 2011 kl. 22.30

Café Kignæs, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris

Deltagere:

Elena Michelsen Andersen
Jan Jørgensen

Anders Verup

Claus Bøhm

Umiddelbart efter afslutningen af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Thyrashøj konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Anders Verup, Fuglebakken 3

Kasserer: Claus Bøhm, Marksvinget 10

Bestyrelsesmedlemmer: Jan Jørgensen, Fyrrebakken 4 og Elena Michelsen Andersen, Marksvinget 12A

Sekretær:

, Marksvinget 12B

Bestyrelsen forsætter uden ændringer i rollefordelingen.

Referent: Pernille Amondsen

Møde 29. mar. 2011

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforening og I/S Vandværket Thyrashøj

Den 29.mar.2011 kl. 20.00

På Fyrrebakken 4, 3630 Jægerspris

Deltagere:

Elena Michelsen Andersen
Jan Jørgensen

Anders Verup

Claus Bøhm

Pernille Amondsen

 • Referat fra bestyrelsesmøde d.26.jan.2011godkendes enstemmigt.
 • De steder, hvor der kan herske tvivl om vejskellenes beliggenhed, vil en landmåler komme og sætte skellene af.
 • Sagen om den frostsprængte vandmåler vil blive overdraget til en advokat.
 • Bestyrelsen er klar over tilstanden af vejene i vores område. Der vil blive gruset de steder, hvor der stadig mangler. Når kloakeringen er slut vil vi tage bestik af situationen.
 • Opfølgningsmøde på modtagne spørgeskemaer finder sted 13.apr.2011
 • Vi anmoder om, at alle hundeejere holder deres hunde i snor og samler høm-høm’erne op. Der vil blive sat skilte op ved stierne ind til vores område, der anmoder om at hunde skal føres i snor samt at efterladenskaber samles op.

Mødet sluttede kl. 23.15.

Referent:

Møde den 26. jan. 2011

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforening og I/S Vandværket Thyrashøj

Den 26.jan.2011 kl 19.30

På Marksvinget 12B, 3630 Jægerspris

Deltagere:

Elena Michelsen Andersen
Jan Jørgensen

Anders Verup

Claus Bøhm

Pernille Amondsen

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d.15.nov.2010:

 • Referatet godkendes enstemmigt

Ordinær generalforsamling:

 • Den ordinære generalforsamling for Vandværket og Grundejerforeningen finder sted d. 7. juni 2011 i Kignæshallens cafeteria med efterfølgende spisning.

Kloakering:

 • Der er ændringer i aftalen med Frederikssund Forsyning. Der arbejdes på sagen.

Vandværket:

 • En vandmåler har været frostsprængt, hvilket har givet ekstra vandforbrug. Der vil blive taget hånd om sagen.
 • Der arbejdes på de sidste juridiske formaliteter omkring Vandværksoverdragelsen.

Vejudvalg:

 • Udvalget arbejder på at få etableret vejbump

Spørgeskemaer:

 • Bestyrelsen har modtaget de udfyldte spørgeskemaer og vil give en tilbagemelding til de grundejere, der havde spørgsmål til bestyrelsen.

Snerydning:

 • Der er indhentet tilbud fra Svend AAge Skårup Kristensen om snerydning og evt. grusning af vejene.

  Mødet sluttede kl. 23.45.  Referent: Pernille Amondsen