Grundejerforeningen Thyrashøj

Generalforsamling 2019

Referat samt bestyrelsens beretning

Referat af ordinær generalforsamling i Thyrashøj Grundejerforening søndag den 24. marts 2019

1)      Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Helle som dirigent, og hun blev valgt.

2)      Protokol opråb

Generalforsamlingen blev erklæret beslutningsdygtig med 26 fremmødte og 4 fuldmagter.

3)      Bestyrelsens beretning

Dan fremlagte bestyrelsens beretning, som blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

4)      Regnskab 2018, budget 2019 og årskontingent

Ketty fremlagde regnskabet for 2018 og gennemgik budgetforslag for 2019, hvori bestyrelsen foreslog at nedsætte årskontingentet til 750 kr.

Regnskab og budgetforslag med nedsættelse af kontingentet blev godkendt af generalforsamlingen.

5)      Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Der var indkommet forslag om vedtægtsændringer fra 2 medlemmer, henholdsvis Wolter og Claus.

Der var debat om grundejerforenings grundlæggende solidaritetsprincip, hvor alle medlemmer til dato har betalt samme medlemskontingent uanset bopælspligt, eller andre vilkår.

Wolters forslag blev sat til afstemning og blev enstemmigt nedstemt af generalforsamlingen.

Til Claus’ ene forslag om at fjerne et afsnit i paragraf 6 blev debatteret, hvorefter Claus frafaldt forslag i enighed med generalforsamlingen.

Claus’ andet forslag var en ændring i paragraf 7. Bestyrelsen kunne her meddele, at denne ændring om fremtidig afholdelse af generalforsamling skal foregå i marts eller april, allerede er indarbejdet i de ajourførte vedtægtsændringer. Claus pointerede herefter, at bestyrelsen fremadrettet først bør foretage eventuelle ændringer efter en vedtagelse på generalforsamlingen. 

6)      Valg af bestyrelse

Kenny og Tina var på valg og blev genvalgt.

7)      Valg af revisor

Wolter blev valgt som revisor

8)      Eventuelt

Erik foretog en præsentation af arbejdet angående Svanemosevej og svarede på spørgsmål fra medlemmerne.

Her blev nævnt, at hver enkelt vejberettigede til fællesvejen Svanemosevej kan fremsende høringssvar til Frederikssund Kommune i form af klage, spørgsmål eller kommentarer til forslaget.

Herefter var der dialog om, hvorvidt grundejerforeningens medlemmer fortsat skal betale for vejvedligeholdelse efter solidaritetsprincippet, eller om hvert medlem skal afkræves for den procentuelle andel, som er oplistet i kommunens beregningsforslag til fordelingsnøgle, som p.t. er i høring.

Trods usikkerhed om både fordelingsnøgle og det faktuelle udgiftsniveau besluttede generalforsamlingen at foretage en afstemning for at tilvejebringe en indikering om fortsat solidaritetsprincip.

Her blev resultatet 26 stemmer for, 4 stemmer imod og en enkelt ugyldig stemme.

Generalforsamlingen havde debat om de yderligere forventelige byggerier af huse/sommerhuse på området ved Solmarken, og der bliver på grundejerforeningen hjemmeside lagt oplysninger om Facebook gruppe m.m.

Erik opfordrede til at medlemmerne så vidt muligt overholder reglerne for området – servitutter og Lokalplan 67. Tingbogsoplysninger for sådanne oplysninger kan findes på Tinglysning.dk. med NEM-ID.

26/3 2019/Inger

Bestyrelsens beretning Thyrashøj Grundejerforening 2018:                                               

Efter bestyrelsens konstituering, gik vi i gang med opgaverne.

Den nye person data forordning, der krævede oprydning på hjemmesiden og udarbejdelse af en foreningspolitik til håndtering af reglerne, vi hentede hjælp hos PL som havde skabeloner, men alligevel en del arbejde.

Tilretning af vedtægter i forhold til vedtagne ændringer fra forrige generalforsamling.

Vi har desværre haft udfald på mailadressen via hjemmesiden. Der gik et stykke tid inden vi fandt ud af dette, håber ikke dette har været til gene og at der er nogen der ikke har fået svar på eventuelle henvendelser via mailadressen.

Angående Svanemosevej, har vi været i venteposition i forhold til kommunen, der har fået overdraget opgaven med at udarbejde en fordelingsnøgle, efter det ikke lykkes at opnå enighed mellem interessenterne.

Vi har løbende presset på for at få gang i kommunen, men det er ikke nemt. De skal forunderligt nok afvente til vejen bliver så nedbrudt at den ikke længere er forsvarlig at køre på.

I den forbindelse, har vi haft kontakt og møder med bestyrelsen fra Meransletten, for at snakke status og fælles strategi.

Vi fik ikke meget hjælp af vejret, vejret var for godt og der var ikke meget slitage på vejen over sommeren. Men intet varer evigt og regnen vente tilbage og kommunen har nu, endelig, efter fælles pres fra Thyrashøj og Meransletten valgt at komme med oplæg til en fordelingsnøgle, alle skulle gerne have fået brev i deres E-boks angående den kommende høring om vedligehold af Svanemosevej.

Der vil senere på generalforsamlingen blive givet en samlet gennemgang af hele forløbet.

Der har været henvendelse fra et medlem angående hævning af Svanemosevej og de materialer der er brugt i denne forbindelse. Efter aktindsigt i svar fra kommunen og Vejdirektoratet har bestyrelsen ikke ønsket, at gøre mere i denne sammenhæng.

Angående stikvejene har der heller ikke været meget slitage, men der var dog behov for at der blev lappet nogle huller, vedligehold udført af frivillige fra bestyrelsen og foreningens medlemmer for at holde udgifterne nede, tak til de fremmødte.

Der er opsat markeringspæle ved de store sten langs Svanemosevej og i svinget Svanemosevej og Marksvinget for markering af grøften ind mod Marksvinget 1, tak til Kenny der har stået for dette arbejde.

Bestyrelsen har ligeledes fået henvendelse om at gå ind i sagen angående bebyggelsen på Kignæsbakken og kommunens dispensationer i forhold til lokalplanen. Bestyrelsen besluttede at spørge PL, var usikker på om dette var noget der ligger i grundejerforeningen, PL svarede at dette ikke var en del af grundejerforeningens opgaver, i denne sammenhæng kan vi ikke udtale os på medlemmernes vegne.

Bestyrelsen henviser til foreningen til Kignæsbakken’s bevarelse, hvor man kan melde sig ind og hvor blandt andet Elena og Torben Marksvinget 12 er involveret og gerne står til rådighed i denne sammenhæng.

Igen i år har der været restancer og der er stadig en der mangler at betale, der er sendt rykker.